งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
นีรชา เหมืองอุ่น นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานชมรมนักกิจกรรมบำบัดเชียงใหม่

2 การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ป่วยสมองเสื่อม
เป้าหมาย ป้องกันการเกิดสมองเสื่อมในกลุ่มเสี่ยงหรือในคนปกติ ชะลอไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม คงความสามารถของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น

3 นักกิจกรรมบำบัดสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไร

4 1.ให้ความรู้และข้อแนะนำต่างๆ ในการฝึกทักษะด้านการทำกิจวัตรประจำวัน

5 2. ออกแบบและให้คำแนะนำในการดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

6 3. พัฒนาทักษะ หรือแนวทางชดเชยการรับรู้ ที่เสื่อมถอยไป

7 4.ให้กิจกรรมการรักษาเพื่อพัฒนาด้านความจำ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และความรู้ความเข้าใจ

8 การฝึกด้านความรู้ ความเข้าใจ
เป็นการฝึกความคิด ความจำของสมองเพื่อให้ผู้ป่วยให้มีความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น การทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่วงสมาธิ การคิด การฟัง การอ่านโดยผ่านขบวนการรับความรู้สึก และประมวลผ่านการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส และการรับความรู้สึกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

9 การฝึกตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น
การรับรู้ วัน เวลา สถานที่ บุคคล (orientation) การจำ/ การระลึกได้(orientation) ช่วงความสนใจ (attention span) ความจำ (memory) การเรียงลำดับ (sequenvcing) การจัดหมวดหมู่ (categorization) ความคิดรวบยอด (concept formation)

10 การฝึกตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น(ต่อ)
การจัดการแก้ไขปัญหา (problem solving) การเรียนรู้ (Learning)

11 ฝึกการรับรู้กับสิ่งที่คุ้นเคย

12 การฝึกการรับรู้

13 การฝึกการรับรู้

14

15 4.ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ญาติเกี่ยวกับอาการและความสามารถของผู้ป่วย

16 5.จัดโปรแกรมที่เหมาะสมและสมดุลเพื่อให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

17 ระดับความรู้ ความเข้าใจสัมพันธ์กับทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรมต่างๆ(อัลเลน)
ระดับ 1 การเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน รุนแรงมาก ระดับ 2 การเคลื่อนไหวเพื่อรักษาท่าทาง ระดับ 3 การเคลื่อนไหวในการหยิบจับ ระดับ 4 การเคลื่อนไหวอย่างมีจุดหมาย ระดับ 5 การเคลื่อนไหวในการสำรวจ ระดับ 6 การเคลื่อนไหวอย่างมีแบบแผน ไม่มีความบกพร่อง

18 กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม
กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

19 Brain Training การฝึกการทำงานของสมอง 2 ซีก

20 Brain Training การฝึกการทำงานของสมอง 2 ซีก
1 2 3

21 ร่วมกับสหวิชาชีพ สร้างกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

22 แลกเปลี่ยน เรียนรู้

23 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยชุมชน เพื่อชุมชน

24 ...ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google