งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง กิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม นีรชา เหมืองอุ่น นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานชมรมนักกิจกรรมบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง กิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม นีรชา เหมืองอุ่น นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานชมรมนักกิจกรรมบำบัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง กิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม นีรชา เหมืองอุ่น นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานชมรมนักกิจกรรมบำบัด เชียงใหม่

2 ป้องกันการเกิดสมองเสื่อมในกลุ่มเสี่ยงหรือ ในคนปกติ ชะลอไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อม คงความสามารถของผู้ป่วย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ไม่เป็น ภาระของผู้อื่น เป้าห มาย การฟื้นฟูทางกิจกรรมบำบัดสำหรับ ผู้ป่วยสมองเสื่อม

3 นักกิจกรรมบำบัดสามารถช่วยเหลือ ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไร

4 1. ให้ความรู้และข้อแนะนำต่างๆ ใน การฝึกทักษะด้านการทำกิจวัตร ประจำวัน

5 2. ออกแบบและให้คำแนะนำในการ ดัดแปลงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

6 3. พัฒนาทักษะ หรือแนวทาง ชดเชยการรับรู้ ที่เสื่อมถอยไป

7 4. ให้กิจกรรมการรักษาเพื่อพัฒนา ด้านความจำ การรับรู้สภาพความ เป็นจริง และความรู้ความเข้าใจ

8 การฝึกด้านความรู้ ความเข้าใจ เป็นการฝึกความคิด ความจำของ สมองเพื่อให้ผู้ป่วยให้มี ความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น การทำกิจกรรมเพื่อ เพิ่มช่วงสมาธิ การคิด การฟัง การ อ่านโดยผ่านขบวนการรับ ความรู้สึก และประมวลผ่านการ มองเห็น การได้ยิน การสัมผัส และ การรับความรู้สึกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

9 การฝึกตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น  การรับรู้ วัน เวลา สถานที่ บุคคล (orientation)  การจำ / การระลึกได้ (orientation)  ช่วงความสนใจ (attention span)  ความจำ (memory)  การเรียงลำดับ (sequenvcing)  การจัดหมวดหมู่ (categorization)  ความคิดรวบยอด (concept formation)

10 การฝึกตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ( ต่อ )  การจัดการแก้ไขปัญหา (problem solving)  การเรียนรู้ (Learning)

11 ฝึกการรับรู้กับสิ่งที่คุ้นเคย

12 การฝึกการ รับรู้

13

14

15 4. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ญาติ เกี่ยวกับอาการและความสามารถ ของผู้ป่วย

16 5. จัดโปรแกรมที่เหมาะสมและสมดุล เพื่อให้ผู้ป่วยดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

17 ระดับความรู้ ความเข้าใจสัมพันธ์กับ ทักษะ ความสามารถ และพฤติกรรม ต่างๆ ( อัลเลน ) ระดับ 1 การเคลื่อนไหวเพื่อตอบสนองความต้องการขั้น พื้นฐาน รุนแรงมาก ระดับ 2 การเคลื่อนไหวเพื่อรักษาท่าทาง ระดับ 3 การเคลื่อนไหวในการหยิบจับ ระดับ 4 การเคลื่อนไหวอย่างมีจุดหมาย ระดับ 5 การเคลื่อนไหวในการสำรวจ ระดับ 6 การเคลื่อนไหวอย่างมีแบบแผนไม่มี ความบกพร่อง

18 กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมสุขภาพใน ผู้สูงอายุ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

19 Brain Training การฝึกการทำงานของสมอง 2 ซีก

20 123

21 ร่วมกับสหวิชาชีพ สร้างกลุ่ม ผู้สูงอายุในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

22 แลกเปลี่ยน เรียนรู้

23 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยชุมชน เพื่อชุมชน

24 ... ขอบคุณ ค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt การฟื้นฟูสมรรถภาพทาง กิจกรรมบำบัด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม นีรชา เหมืองอุ่น นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานชมรมนักกิจกรรมบำบัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google