งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ หมายถึง การ จัดการเรียนการสอนที่ ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็น กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ หมายถึง การ จัดการเรียนการสอนที่ ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็น กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ หมายถึง การ จัดการเรียนการสอนที่ ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็น กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบงาน ในกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จ ของกลุ่ม ความหมา ย

3 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก ทักษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการ ทำงานกลุ่ม 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การคิดค้นคว้า ทักษะการแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น การเสียสละ การยอมรับกันและกัน การไว้วางใจ การเป็นผู้นำ ผู้ตาม ฯลฯ

4 1. มีการทำงานกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม 2. สมาชิกในกลุ่มมีจำนวนไม่ควรเกิน 6 คน 3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อ ช่วยเหลือกัน 4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย เช่น - เป็นผู้นำกลุ่ม (Leader) - เป็นผู้อธิบาย (Explainer) - เป็นผู้จดบันทึก (Recorder) - เป็นผู้ตรวจสอบ (Checker) - เป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) - เป็นผู้ให้กำลังใจ (Encourager) ฯลฯ

5 องค์ประกอบสำคัญของการ เรียนรู้แบบร่วมมือ 1. มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยสมาชิก แต่ละคนมีเป้าหมายในการทำงานกลุ่มร่วมกัน ซึ่ง จะต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จ ของการทำงานกลุ่ม 2. มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิง สร้างสรรค์ เป็นการให้สมาชิกได้ร่วมกันทำงาน กลุ่มกันอย่างใกล้ชิด โดยการเสนอและแสดง ความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ด้วย ความรู้สึกที่ดีต่อกัน 3. มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน หมายความว่า สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนจะต้อง มีความรับผิดในการทำงาน โดยที่สมาชิกทุกคนใน กลุ่มมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะได้รับการ ทดสอบเป็นรายบุคคล

6 4. มีการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทักษะ ระหว่างบุคคล และทักษะการทำงานกลุ่มย่อย นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะเหล่านี้เสียก่อน เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานกลุ่ม ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้นักเรียนจะสามารถทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีการใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการ ทำงานที่มีขั้นตอนหรือ วิธีการที่จะช่วยให้การ ดำเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ วางแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายในการทำงาน ร่วมกัน โดยจะต้องดำเนินงานตามแผนตลอดจน ประเมินผลและปรับปรุงงาน

7 ขั้นตอนการจัด กิจกรรมการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมือ 1. ขั้นเตรียมการ - ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ ของบทเรียน - ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียน เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ ไม่เกิน 6 คน มีสมาชิกที่มี ความสามารถแตกต่างกัน ผู้สอนแนะนำวิธีการทำงานกลุ่ม และบทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 2. ขั้นสอน ผู้สอนนำเข้าสู่ บทเรียน บอกปัญหาหรือ งานที่ต้องการให้กลุ่มแก้ไข หรือคิดวิเคราะห์ หา คำตอบ ผู้สอนแนะนำ แหล่งข้อมูล ค้นคว้า หรือ ให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการ คิดวิเคราะห์ ผู้สอน มอบหมายงานที่กลุ่มต้อง ทำให้ชัดเจน

8 3. ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม - ผู้เรียนร่วมมือ กันทำงานตามบทบาท หน้าที่ที่ได้รับ ทุกคนร่วม รับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วม แสดงความคิดเห็น การจัด กิจกรรในขั้นนี้ ครูควรใช้ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วม แรงร่วมใจ ที่น่าสนใจและ เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุม สนทนา คู่ตรวจสอบ คู่คิด ฯลฯ - ผู้สอน สังเกตการณ์ทำงานของกลุ่ม คอยเป็นผู้อำนวยความ สะดวก ให้ความกระจ่างใน กรณีที่ผู้เรียนสงสัยต้องการ ความช่วยเหลือ 4. ขั้นตรวจสอบ ผลงานและทดสอบ ขั้นนี้ ผู้เรียนจะรายงานผลการ ทำงานกลุ่ม - ผู้สอนและเพื่อน กลุ่มอื่นอาจซักถาม เพื่อให้เกิดความกระจ่าง ชัดเจน เพื่อเป็นการ ตรวจสอบผลงานของ กลุ่มและรายบุคคล 5. ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการ ทำงานกลุ่ม ขั้นนี้ผู้สอน และผู้เรียนช่วยกันสรุป บทเรียน ผู้สอนควรช่วย เสริมเพิ่มเติมความรู้ ช่วย คิดให้ครบตามเป้าหมาย การเรียนที่กำหนดไว้ และช่วยกันประเมินผล การทำงานกลุ่มทั้งส่วนที่ เด่นและส่วนที่ควร ปรับปรุงแก้ไข

9 ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : http://www.l3nr.org/posts/418144 http://www.l3nr.org/posts/418144


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ หมายถึง การ จัดการเรียนการสอนที่ ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็น กลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google