งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558

2 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ ให้บริการเกษตรกรและ ประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 2. เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตร เกิดประสิทธิผลครอบคลุม เป้าหมายได้ตรงประเด็นและ ยั่งยืน สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ 77 จังหวัด

3 องค์ประกอบ Smart Office 4 มิติ

4

5

6

7

8

9

10 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 2. เตรียมความพร้อมการดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ปี 2558 3. บริหารจัดการและสนับสนุนการ ดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office กิจกรรมการดำเนินงาน

11 115 อำเภอ 767 อำเภอ ( เริ่ม ปี 2558) ( ต่อเนื่องจากปี 2557) 20 อำเภอ 747 อำเภอ 1. พัฒนาการ ให้บริการ 2. เป็นพี่เลี้ยง ให้ คำปรึกษา แนะนำ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. ถอดองค์ความรู้ เกษตรกร 5. รายงานผลการ ดำเนินงาน 1. ปรับปรุง อาคาร ตามแบบ ก หรือ ข ( งบ 500,000) ข้อ 2-8 ดำเนินการ เหมือน 747 อำเภอ 1. ปรับปรุงสถานที่ 2. จัดหาครุภัณฑ์ 7 รายการ 3. ติดตั้งระบบและ เครือข่าย 4. จัดระบบการ ให้บริการ 5. ชี้แจงทำความ เข้าใจ 6. ประชาสัมพันธ์ 7. ถอดองค์ความรู้ เกษตรกร 8. รายงานผลการ ดำเนินงาน แนวทางการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 อำเภอ

12 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ 1. อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ 2. เดินสายสัญญาณ 3. จอภาพ 4. เครื่องอ่านบัตร 5. เครื่องอ่าน 6. กล้อง Web Camera 7. อุปกรณ์แยกสัญญาณ

13 สำนักงานเกษตร จังหวัด 1. ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับ บริการ 3. สนับสนุนให้อำเภอสามารถ ให้บริการได้ 4. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้ เกษตรกร 5. เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา 6. รายงานผลการดำเนินงาน ตามลำดับชั้น

14 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต 1. เป็นแกนหลักสนับสนุนให้ทุกอำเภอสามารถ ขับเคลื่อน การดำเนินงาน Smart Office 2. สนับสนุนด้านวิชาการ 3. เป็นพี่เลี้ยง ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 4. จัดสัมมนาและเป็นวิทยากรกระบวนการ 5. ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Smart Office 6. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 7. ถอดบทเรียน Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 8. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกร ต้นแบบ 9. รายงานผลการดำเนินงานตามลำดับชั้น

15 1. รายงานผลการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office 2. รายงานการถอด องค์ความรู้เกษตรกร ต้นแบบในพื้นที่ จำนวน 882 อำเภอ 3. รายงานรูปแบบใน การพัฒนาสำนักงาน เกษตรอำเภอ Smart Office ที่เป็น ต้นแบบที่ดี (Best Practice) จำนวน 9 อำเภอ สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ให้บริการ ด้านการเกษตร แบบ (One Stop Service) แก่เกษตรกรได้ อย่าง มี ประสิทธิภาพ OUTCO ME OUTP UT

16 1,018 ศูนย์

17 ประเด็นเน้นย้ำ  ในปี 2558 พัฒนาและใช้ประโยชน์ข้อมูลจาก ระบบ help เพื่อเชื่อมโยงการทำงานในทุกระดับ โดย เน้นข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมถึงเน้นการให้บริการของ อำเภอในรูปแบบ Smart Office ให้นำ IT มาใช้ใน การให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ ระบบการ รายงาน  ขอความร่วมมือจังหวัดได้กำชับให้ทุกอำเภอ รายงานข้อมูลการให้บริการในระบบ help เพื่อให้เกิด ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการ

18 การเชื่อมโยงการทำงานกับ ศูนย์ดำรงธรรม

19 ทีมอำนวยการและทีมสนับสนุน

20 ทีม อำนวยการ

21 ทีม สนับสนุน เขต 1, 2 นายวิชัย บุญเย็น เขต 3 นางสุมาลี ชิณวงศ์ เขต 4 ว่าที่ ร. ต. นรินทร์ แขมพิ มาย เขต 5, 9 นางสาวอรวรรณ คง อภิรักษ์ เขต 6 นางภัคกัญญา โสมภีร์ เขต 7 นางสาวศิรินทิพย์ บุษราคัมวดี เขต 8 นางสาววิจิตรา มหาอุตม์

22 ติดต่อผู้ประสานงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. 02-9406054 โทรสาร 02-5793835 อีเมล์ : agritech80@hotmail.com LINE : Smart Office

23 ติดต่อผู้ประสานงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร./ โทรสาร 02-9405739, 02-9405740 อีเมล์ : ict20@hotmail.com LINE : Smart Office

24 ช่องทางติดต่อผ่าน LINE


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ Smart Office ประจำปี 2558 Smart Office ประจำปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google