งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนภาพพิค โทเรียล (Pictorial Drawing ) สัปดาห์ ที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนภาพพิค โทเรียล (Pictorial Drawing ) สัปดาห์ ที่ 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนภาพพิค โทเรียล (Pictorial Drawing ) สัปดาห์ ที่ 9

2 1. Three dimension pictorial 2. Methods of Projection 3. Oblique Projection 4. Oblique Sketching 5. Axonometric Projection 6. Isometric Pictorial 7. Isometric Sketching 8. Isometric Ellipses 9. Isometric surface 10. Curve in Isometric 11. Counter Bore 12. Counter Sink

3 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการเขียน ภาพ 3 มิติประเภทต่างๆ ( ภาพพิคโทเรียล ) 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนและอ่านแบบภาพ 3 มิติ ทั้งแบบ Isometric และแบบ Oblique ได้ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสเกตซ์ภาพ 3 มิติ ทั้งแบบ Isometric และแบบ Oblique ได้ 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนวงกลมบนภาพ 3 มิติ แบบ Isometric 5. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนพื้นผิวและ เส้นโค้งต่างๆ บนภาพ 3 มิติ แบบ Isometric 6. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสัญลักษณ์ของงานเจาะรูและ การเขียน Counter bore และ Counter Sink ได้

4 Three- Dimensional Pictorials เป็นการเขียนภาพในลักษณะ 3 มิติ เพื่อให้ง่ายต่อการมอง ภาพรวมของชิ้นงาน สามารถ เข้าใจองค์ประกอบและ รายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน เนื่องจากรวบรวมการแสดงภาพ ด้านต่างๆ ไว้ในภาพเดียวกัน

5 Three- Dimensional Pictorials  นิยมใช้เขียนคู่กับภาพฉายตั้งฉาก (Orthographic) เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ใช้เป็นแนวความคิดในการ ออกแบบเบื้องต้น  ใช้ในการอธิบายรายละเอียดของ วัตถุ  เป็นภาษาในการสื่อสารของผู้เขียน แบบ

6 Methods of Projections

7 Architect Go Engineer

8 One Point Perspective Projections

9 Two Point Perspective Projections BACK

10 Parallel Projections Oblique Projections BACK Cavalier Projection Cabinet Projection Clinographic Projection (General)

11 Oblique Projections

12 Cavalier Projection จะแสดงมิติทางความลึก เท่ากับขนาดจริงของวัตถุ ไม่นิยมใช้กับชิ้นงานที่มี ความหนามาก เพราะจะทำให้มองเห็นมิติด้านความ ลึกมีค่ามากกว่าขนาดจริง Cabinet Projection จะแสดงมิติทางความลึก เท่ากับครึ่งหนึ่งของขนาดจริงวัตถุ ไม่นิยมใช้กับ ชิ้นงานที่มีความหนาน้อย เพราะจะทำให้มองเห็น มิติด้านความลึกมีค่าน้อยกว่าขนาดจริงมาก Clinographic Projection(General) จะแสดง มิติทางความลึกอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของขนาดจริง ถึงขนาดเท่ากับขนาดจริง พิจารณาตามความ เหมาะสมของขนาดชิ้นงาน เป็นที่นิยมใช้กันมาก ที่สุด CLINOGRAPHIC PROJECTION

13 Oblique Projections

14

15 OBLIQUE SKETCHING Step 1 Step 2 Step 3

16 OBLIQUE SKETCHING

17 Orthographic Projections Axonometric ProjectionsAxonometric Projections BACK

18 Axonometric Projections IsometricIsometric

19 Axonometric Projections IsometricIsometric

20 Axonometric Projections IsometricIsometric

21 ISOMETRIC SKETCHING Step 1 Step 2 Step 3

22 ISOMETRIC SKETCHING 1. การตัดกล่องสี่เหลี่ยม 2. การกำหนดจุดและการ พิจารณาชนิดของระนาบ ข้อสังเกต - จุดเชื่อมต่อ จะมี 3 เส้น เสมอ - ไม่นิยมเขียนเส้นที่ถูกบัง ( เส้นประ )

23 ISOMETRIC SKETCHING

24 Examp le 1

25 ISOMETRIC SKETCHING Exam ple 1

26 ISOMETRIC SKETCHING Exam ple 1

27 ISOMETRIC SKETCHING Exam ple 1

28 ISOMETRIC SKETCHING Examp le 2

29 ISOMETRIC SKETCHING Exam ple 2

30 ISOMETRIC SKETCHING Exam ple 2

31 ISOMETRIC SKETCHING Exam ple 3

32 ขั้นที่ 1 วาดรูปกล่องสี่เหลี่ยมที่มีขนาด เท่ากับส่วนที่กว้าง ยาว และหนาที่สุดของ ชิ้นงาน 30 ๐

33 ขั้นที่ 2 เริ่มพิจารณาจากด้านที่ถูกตัด ออกไปมากที่สุด

34 ขั้นที่ 3 ลบเส้นที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปและทำการ ตรวจสอบภาพฉายอีก 2 ด้านว่ามีความถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ ถ้ายังให้ทำตามขั้นที่ 2 โดยใช้ภาพฉายที่เหลือ อีก 2 ด้านประกอบ

35 ข้อสังเกตของการสร้างงาน Pictorial ด้วยวิธีการตัดกล่อง 1. เริ่มพิจารณาด้านที่ถูกตัดออกไปมาก ที่สุด 2. จุดเชื่อมต้องมี 3 เส้นเสมอ ยกเว้นส่วนที่ อยู่ด้านหลังที่ไม่เห็น 3. เส้นที่ขนานกัน จะต้องขนานกันในทุก ๆ ด้านเสมอ 4. จุดใด ๆ ที่แสดงทั้งด้านบนและด้านหน้า จะต้องตรงกันในแนวดิ่งเสมอ 5. จุดใด ๆ ที่แสดงทั้งด้านหน้าและ ด้านข้างขวาจะต้องตรงกันในแนวระดับ เสมอ 6. ระยะห่างระหว่างจุดในมิติความลึกของ ด้านบนและด้านข้างจะต้องเท่ากันเสมอ

36 แบบฝึ กหัด

37

38 1. การวาด รูปวงรี (Isometric Ellipses) 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric) การเขียนรูปวงรีและส่วนโค้ง บนระนาบต่าง ๆ

39 1. การวาดรูปวงรี (Isometric Ellipses)

40 =

41

42

43

44 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

45 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

46 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

47 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

48 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

49 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

50 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

51 2. การวาด ส่วนโค้ง (Arcs in Isometric)

52 ISOMETRIC SKETCHING Inclined SurfaceInclined Surface

53 ISOMETRIC SKETCHING Oblique SurfaceOblique Surface

54 ISOMETRIC SKETCHING

55

56

57

58 Curve in isometricCurve in isometric

59 งานเจาะรู Counte r BoreCounte r Bore

60 งานเจาะรู Counte r sinkCounte r sink THR U

61 จบสัปดาห์ ที่ 9 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวน บทเรียนผ่าน e- learning


ดาวน์โหลด ppt การเขียนภาพพิค โทเรียล (Pictorial Drawing ) สัปดาห์ ที่ 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google