งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ Introduction to the System ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วย หน่วยย่อยหลายๆหน่วยที่มีความสัมพันธ์กัน และกันและทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ Introduction to the System ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วย หน่วยย่อยหลายๆหน่วยที่มีความสัมพันธ์กัน และกันและทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ Introduction to the System ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วย หน่วยย่อยหลายๆหน่วยที่มีความสัมพันธ์กัน และกันและทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายที่กำหนด ( หน่วยย่อยในระบบใดระบบ หนึ่งอาจเป็นสิ่งของ วิธีการ แนวความคิด เป็น ต้น เช่น ระบบการศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา อาคารเรียน สื่อการเรียนการสอน )

2 ลักษณะที่สำคัญของ ระบบ 1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objective) ทุกระบบต้องมี เป้า หมาย และวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการจัดการศึกษาของสถาบัน เป้าหมายของระบบคือ “ บัณฑิตที่มีคุณภาพ ” 2. สภาพแวดล้อม (Environment) ทุกระบบต้องมีสภาพแวดล้อมซึ่งมีผล ต่อการดำเนินงานของระบบ เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอน

3 3. วิธีการดำเนินงาน (Procedure) ระบบต้องมีวิธีการดำเนินงานเพื่อ แปรสภาพสิ่งนำเข้าให้ได้ผลตาม เป้าหมายของแต่ละระบบ เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอน การ ชำระค่าลงทะเบียน กฎระเบียบต่าง ๆ 4. การบริหารและควบคุม (Management Control) ทุก ระบบต้องมีการบริหารและควบคุม เพื่อให้การดำเนินงานมีความ สมบูรณ์ เช่น การจัดตารางเรียน ตารางสอนของฝ่ายหลักสูตร เป็น ต้น

4 ระบบแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 1. ระบบปิด (Close System) คือ ระบบที่มีการควบคุมและการแก้ไขข้อ ผิดที่เกิดขึ้นด้วยตัวระบบเองโดย อัตโนมัติ 2. ระบบเปิด (Open System) ระบบที่ ไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วย ตัวระบบเอง อาจต้องใช้มนุษย์คอย ช่วยเหลือ

5 1. ส่วนนำเข้า (Input) ทรัพยากรใน รูปแบบต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดการ ทำงาน หรือ การประมวลผงเพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายของระบบ เช่น ผ้า ชิ้น ที่นำเข้าไปยังโรงงานผลิตเสื้อผ้า 2. ส่วนประมวลผล (Process) การ แปรสภาพสิ่งนำเข้าเป็นผลลัพธ์ ออกไปจากระบบ เช่น กระบวนการ แปรรูปนม ให้อยู่ในรูปนมอัดเม็ด นม UHT องค์ ประกอบ พื้นฐานของ ระบบ (4 ส่วน )

6 3. ส่วนแสดงผล (Output) เป็น ผลิตผลจากระบบซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมาผ่าน ส่วนนำเข้า และส่วนประมวลผล 4. ส่วนควบคุม (Control) เป็นส่วนที่ ใช้ควบคุมให้ระบบทำงานบรรลุตาม เป้าหมาย ส่วนควบคุมนี้อาจจะเป็นคน คอยควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ หรืออาจจะเป็น สภาพแวดล้อม เช่น ค่าอุณหภูมิที่ เหมาะสม ความชื้นที่พอเหมาะ

7 ระบบธุรกิจ และระบบ สารสนเทศ ระบบทั้งสองนี้เป็นระบบที่ควร ทราบเพื่อประโยชน์ในการ วิเคราะห์และออกแบบได้แก่ ระบบธุรกิจ และ ระบบสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 2 ระบบนี้จะมีความสัมพันธ์ กันเสมอ

8 ระบบธุรกิจ (Business System) ระบบที่ทำงานเพื่อจุดประสงค์ ทางด้านธุรกิจ ผู้ที่ทำการวิเคราะห์ ระบบจะต้องทราบขั้นตอนการทำงาน ในระบบที่ได้รับมอบหมายและทำ ความเข้าใจให้ดี ระบบธุรกิจ แบ่ง ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ – ธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรม – ธุรกิจที่เป็นการพาณิชย์

9 ข้อมูล (Data) สรุปยอดขาย (Information) ระบบการขาย Sale Information System

10 ระบบสารสนเทศ (Management Information System ) คือ ระบบการจัดการข้อมูล (Data) จำนวนมากให้เหลือสารสนเทศ (Information) จำนวนน้อย ระบบนี้ จะช่วยจัดการข้อมูลที่ต้องการใช้ใน ระบบธุรกิจ ช่วยเก็บตัวเลขและ ข่าวสารเพื่อช่วยในการตัดสินใจใน การดำเนินงานทางธุรกิจ

11 ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ระบบสารสนเทศ MIS ระบบสารสนเทศ Management Information System

12 องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ 1. People ได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ระบบทั้งหมด 2. Hardware ได้แก่ เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ต่าง 3. Software ได้แก่ โปรแกรมที่ใช้ใน การประมวลผลข้อมูล 4. Data ได้แก่ ข้อมูลจริงที่รวบรวมได้ เพื่อนำเข้าประมวลผลให้อยู่ในรูปที่ เข้าใจง่าย 5. Procedure ได้แก่ ขั้นตอนวิธีการ ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ ต้องการ

13 MIS Input Proces sing Outpu t องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ Data Information People Data Software ProcedureHardware

14 โครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) โครงสร้างขององค์กรใด ๆ จะแสดงถึง ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของตำแหน่งและ หน้าที่ในองค์กร การแสดงถึงโครงสร้างขององค์กร มักแสดงอยู่ในรูปของแผนภูมิสายงาน หรือการ จัดการ การจัดแผนภูมิสายงานตามหน้าที่ ประธาน รองฯฝ่ายบุคลากรรองฯ ฝ่ายการเงินรองฯฝ่ายการผลิตรองฯการตลาด ผู้จัดการขายผู้จัดการฝ่ายบริการผู้จัดการวิจัยตลาด

15 การจัดแผนภูมิสายงานตามประเภทสินค้า การจัดแผนภูมิสายงานตามพื้นที่

16 อำนาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา (Line of authority อำนาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชา (Line of authority) อำนาจหน้าที่ หมายถึง สิทธิการตัดสินใจและ การบังคับบัญชาบุคคลอื่นให้กระทำ หรือไม่ให้กระทำ เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร แผนภูมิสายงานแบบงานหลักและงานที่ปรึกษา

17 แผนภูมิสายงานของฝ่ายประมวลผล แผนภูมิสายงานของฝ่ายประมวลผลในองค์การ

18 แผนภูมิสายงานของฝ่ายประมวลผลข้อมูลในองค์กรในช่วงปี ค. ศ.1950-1960


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ Introduction to the System ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ประกอบด้วย หน่วยย่อยหลายๆหน่วยที่มีความสัมพันธ์กัน และกันและทำหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google