งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นตัวต้น กำลังให้กับเครื่องจักรต่าง ๆ มีอันตรายมาก ที่สุดและ รวดเร็ว ที่สุดเมื่อเข้าไปสัมผัส แต่กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นตัวต้น กำลังให้กับเครื่องจักรต่าง ๆ มีอันตรายมาก ที่สุดและ รวดเร็ว ที่สุดเมื่อเข้าไปสัมผัส แต่กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นตัวต้น กำลังให้กับเครื่องจักรต่าง ๆ มีอันตรายมาก ที่สุดและ รวดเร็ว ที่สุดเมื่อเข้าไปสัมผัส แต่กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไป ผู้มี ส่วน เกี่ยวข้อง ควรมีความ รู้ความ เข้า ใจ ในการทำงาน เกี่ยว กับไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมไทย กระแสไฟฟ้าที่ใช้ มีแรงเคลื่อน 220 โวลท์ และ 380 โวลท์ ความถี่ 50 เฮิร์ท เรานำ ไฟฟ้ามา ใช ้ ใน รูปแบบต่างๆ ดังนี้  1. เป็นต้นกำลังพลังงานกล  2. เป็นแหล่งให้แสงสว่าง  3. เป็นแหล่งให้ความร้อน โดยต่อเข้ากับขดลวดชุดความร้อน  4. เป็นแหล่งหรือสื่อกลางของการสื่อสาร  5. เป็นแหล่งให้พลังงานกับอุปกรณ์  6. เป็นแหล่งใหัอำนาจแม่เหล็กกับอุปกรณ์  7. เป็นแหล่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมี

2  1. จากตัวคนงานเอง  2. จากระบบการบริหาร  3. ขาดช่างเทคนิคที่มีความสามารถ และมีจำนวนไม่ เพียงพอกับงาน บางโรงงานไม่มีช่างไฟฟ้า ประจำ หรือมีน้อย จนทำให้ทำงานไม่ทัน ขาดการเอาใจใส่ จากผู้บังคับบัญชา  4. เข้าใจผิดว่า ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ใคร ๆ ก็ทำได้จึง มองข้ามความสำคัญของช่างไฟฟ้า  5. อุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศมีราคาแพง มีของ เลียนแบบที่ถูกกว่าอยู่มาก จึงมีการใช้ของที่มี คุณภาพต่ำ กว่ามาตรฐาน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำ ให้ระบบไฟฟ้าในโรงงานไม่มีมาตรฐานเพียงพอ  6. ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลที่มีไฟฟ้าอยู่ด้วย มัก ทำโดยไม่มีระบบ ลอคเอ๊าท์  7. ขาดการประสานงานที่ดี ระหว่างฝ่ายผลิตกับซ่อม บำรุง ทำให้เข้าใจผิดในการสั่งงาน อาจทำให้เกิด อันตรายได้ ข้อควรระวังในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาเหตุสำคัญของการเกิด อุบัติเหตุจากไฟฟ้า

3  1. การติดตั้งต้องดูแลโดยช่างหรือผู้ชำนาญ เว้นแต่งานที่มีความต่างศักย์ต่ำกว่า 50 โวลท์ ซึ่งต่อลงดิน เรียบร้อยแล้ว  2. การติดตั้งต้องผ่านการปรึกษาหารือ จากผู้ ชำนาญ โดยเฉพาะการสื่อสารเมื่อมีการทำงาน ในขณะกระแสไฟฟ้าไหลอยู่  3. การติดตั้งอุปกรณ์ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน โดยเฉพาะ หรือมีแนวนหุ้มดี  4. ไม่ควรทำงานในขณะที่กระแสไฟฟ้าไหลอยู่  5. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องปฏิบัตตาม กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

4  6. ห้ามเปิดชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เมื่อเปิดแล้วจะมี กระแสไฟฟ้าไหลควรใช้ฝาครอบหรือฉนวนกั้น  7. อุปกรณ์หรือสายไฟฟ้าที่ติดตั้งในที่สูง ต้องมีฉนวน หุ้มอย่างดี ตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่เสมอ  8. เมื่อมีการอุปกรณ์ไฟฟ้าบนถนน ควรมีระบบป้องกัน อันตรายเฉพาะงาน  9. หมั่นตรวจสอบฉนวนหุ้ม อุปกรณ์อยู่เสมอ ใน บริเวณที่อาจสัมผัส หรือทำงาน  10. กรณีการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ที่อาจมีการ ขัดจังหวะงานได้ ควรระวัง  11. เครื่องจักรทุกชนิดควรมีระบบสายดินที่ดี  12. เครื่องจักรบางชนิดที่สับสวิทช์ให้ทำงานแล้วไม่ สามารถกดสวิทช์ให้มาทำงานที่จุดเริ่มต้นได้ ควรม ี ป้ายบอกไว้ชัดเจน  13. ต้องมีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าเมื่อเครื่องมือนั้นมี ประจุค้างอยู่ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

5 5 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) หมายถึง การกระทำหรือการ ปฏิบัติงานของคนที่มีผลทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น เช่น * การทำงานไม่ถูกวิธี หรือไม่ถูก ขั้นตอน เช่น ยกของด้วยท่าทางที่ ผิด * ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย * ถอดเครื่องกำบังเครื่องจักร * ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสมกับงาน

6 6 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) * การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ * การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เช่น อุบัติภัยเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม แก้ไขป้องกันไม่ได้ * การทำงานโดยที่ร่างกายและจิตใจ ไม่พร้อมหรือผิดปกติ เช่น ไม่สบาย เมาค้าง มีปัญหาครอบครัว ทะเลาะ กับแฟน เป็นต้น * การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่เหมาะสมกับงานเช่นการใช้ขวด แก้วตอกตะปูแทนการใช้ค้อน ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt  กระแสไฟฟ้า ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นตัวต้น กำลังให้กับเครื่องจักรต่าง ๆ มีอันตรายมาก ที่สุดและ รวดเร็ว ที่สุดเมื่อเข้าไปสัมผัส แต่กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google