งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

2 1.การเลือกพื้นที่ • ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง • ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว • มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง น้ำไม่แช่ขังนาน • มีแหล่งน้ำเพียงพอสำรองไว้ใช้ • เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดไม่ควรต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน  • อุณหภูมิ องศาเซลเซียส • ไม่อับลมและไม่มีลมพัดแรง 2. การเตรียมพื้นที่  • โค่นล้ม กำจัดซากต้นไม้และวัชพืชออกจากแปลง  • ทำทางระบายน้ำ การทำระบบระบายน้ำควรทำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ • วางแนวปลูกระบบการปลูกใช้สามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนวเหนือ-ใต้ ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร  • ปลูกพืชคลุมดินควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

3 3. การปลูกและดูแลรักษา • เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย รูปตัวยู  • ควรใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดงอาการผิดปกติ • เวลาปลูก ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องฤดูแล้ง  • วิธีการปลูก ถอดถุงพลาสติกออกจากต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อย่าให้ก้อนดินแตกวางต้นกล้าลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุม แล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป และจัดต้นกล้าให้ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น  • การปลูกซ่อม เมื่อพบต้นปาล์มที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืชตลอดจนต้นผิดปกติจะต้องขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด • กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นในช่วงอายุ ปี ตามระยะเวลา เช่น ก่อนการใส่ปุ๋ย ถ้าใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชระวังอย่าให้สารเคมี สัมผัสต้นปาล์มน้ำมัน 4. การใส่ปุ๋ย • ปาล์มน้ำมันอายุ ปีเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็ว การใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการ เจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวด เร็ว • การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ ครั้ง ตามความเหมาะสม • การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไปควรให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์มน้ำมัน 5. การเก็บเกี่ยว • อายุการเก็บเกี่ยว เริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกอายุประมาณ 30 เดือนจะให้้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี  • รอบการเก็บเกี่ยว อยู่ในช่วง วัน แล้วแต่ฤดูกาล  • เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันแล้ว ควรส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google