งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน. 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน. 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน

2 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง น้ำไม่แช่ขังนาน มีแหล่งน้ำเพียงพอสำรองไว้ใช้ เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดไม่ควรต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 22 - 32 องศาเซลเซียส ไม่อับลมและไม่มีลมพัดแรง 2. การเตรียมพื้นที่ โค่นล้ม กำจัดซากต้นไม้และวัชพืชออกจากแปลง ทำทางระบายน้ำ การทำระบบระบายน้ำควรทำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วางแนวปลูกระบบการปลูกใช้สามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนว เหนือ - ใต้ ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร ปลูกพืชคลุมดินควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อช่วยป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน

3 3. การปลูกและดูแลรักษา เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย รูปตัวยู ควรใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดง อาการผิดปกติ เวลาปลูก ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องฤดูแล้ง วิธีการปลูก ถอดถุงพลาสติกออกจากต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อย่าให้ก้อนดินแตกวาง ต้นกล้าลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุมแล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป และจัดต้นกล้าให้ ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น การปลูกซ่อม เมื่อพบต้นปาล์มที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืชตลอดจนต้นผิดปกติจะต้อง ขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นในช่วงอายุ 1 - 3 ปี ตามระยะเวลา เช่น ก่อนการใส่ปุ๋ย ถ้าใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสต้นปาล์มน้ำมัน 4. การใส่ปุ๋ย ปาล์มน้ำมันอายุ 1 - 3 ปีเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็ว การใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวด เร็ว การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ 2 - 3 ครั้ง ตามความเหมาะสม การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไปควรให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์ม น้ำมัน 5. การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยว เริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกอายุประมาณ 30 เดือนจะให้้ผลผลิตอย่าง ต่อเนื่องเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี รอบการเก็บเกี่ยว อยู่ในช่วง 10 - 20 วัน แล้วแต่ฤดูกาล เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันแล้ว ควรส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน. 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google