งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน. 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน. 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน

2 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว ดินเหนียว มีการระบายน้ำดีถึงปานกลาง น้ำไม่แช่ขังนาน มีแหล่งน้ำเพียงพอสำรองไว้ใช้ เป็นพื้นที่ที่มีแสงแดดไม่ควรต่ำกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ไม่อับลมและไม่มีลมพัดแรง 2. การเตรียมพื้นที่ โค่นล้ม กำจัดซากต้นไม้และวัชพืชออกจากแปลง ทำทางระบายน้ำ การทำระบบระบายน้ำควรทำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วางแนวปลูกระบบการปลูกใช้สามเหลี่ยมด้านเท่า ให้แถวปลูกหลักอยู่ในแนว เหนือ - ใต้ ระยะปลูก 9 เมตร x 9 เมตร x 9 เมตร ปลูกพืชคลุมดินควรปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินเพื่อช่วยป้องกันการชะล้าง พังทลายของดิน

3 3. การปลูกและดูแลรักษา เตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าถุงต้นกล้าเล็กน้อย รูปตัวยู ควรใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป ซึ่งมีลักษณะต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่แสดง อาการผิดปกติ เวลาปลูก ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ไม่ควรปลูกช่วงปลายฤดูฝนต่อเนื่องฤดูแล้ง วิธีการปลูก ถอดถุงพลาสติกออกจากต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อย่าให้ก้อนดินแตกวาง ต้นกล้าลงในหลุมปลูกใส่ดินชั้นบนลงก้นหลุมแล้วจึงใส่ดินชั้นล่างตามลงไป และจัดต้นกล้าให้ ตั้งตรงแล้วจึงอัดดินให้แน่น การปลูกซ่อม เมื่อพบต้นปาล์มที่ถูกทำลายโดยศัตรูพืชตลอดจนต้นผิดปกติจะต้อง ขุดทิ้งและปลูกซ่อม ควรปลูกซ่อมให้เร็วที่สุด กำจัดวัชพืชรอบโคนต้นในช่วงอายุ ปี ตามระยะเวลา เช่น ก่อนการใส่ปุ๋ย ถ้าใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชระวังอย่าให้สารเคมีสัมผัสต้นปาล์มน้ำมัน 4. การใส่ปุ๋ย ปาล์มน้ำมันอายุ ปีเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างรวดเร็ว การใส่ปุ๋ยในช่วงนี้เพื่อให้มีการเจริญเติบโตทั้งทางลำต้นและทางใบอย่างรวด เร็ว การใส่ปุ๋ย ควรแบ่งใส่ปีละ ครั้ง ตามความเหมาะสม การใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันอายุ 4 ปีขึ้นไปควรให้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดินและใบปาล์ม น้ำมัน 5. การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยว เริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกอายุประมาณ 30 เดือนจะให้้ผลผลิตอย่าง ต่อเนื่องเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี รอบการเก็บเกี่ยว อยู่ในช่วง วัน แล้วแต่ฤดูกาล เก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันแล้ว ควรส่งโรงงานภายใน 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt การจัดการสวนปาล์ม น้ำมัน. 1. การเลือกพื้นที่ ควรเลือกพื้นที่ที่ดินมีชั้นหน้าดินลึก ความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง ควรมีลักษณะดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google