งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  การเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม นักวิชาการยังต้องการ “พี่เลี้ยง” ที่จะช่วยเติม มุมมองด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับ กลไกสนับสนุนที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอเชิงนโยบาย  การเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม นักวิชาการยังต้องการ “พี่เลี้ยง” ที่จะช่วยเติม มุมมองด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับ กลไกสนับสนุนที่มีอยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย  การเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม นักวิชาการยังต้องการ “พี่เลี้ยง” ที่จะช่วยเติม มุมมองด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับ กลไกสนับสนุนที่มีอยู่ สถาบันคลังสมองของชาติ และทีมบรรณาธิการ วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง พื้นที่  พัฒนาระบบ mentoring system สร้าง In-house expert ให้ครอบคลุม ทุกศาสตร์ และทำหน้าที่เป็น Mentor ให้นักวิชาการที่ได้ ทำวิชาการรับใช้สังคมมาแล้ว

2 การเตรียมการของมหาวิทยาลัย ก)อนุญาตให้นักวิชาการเข้าไปทำงานกับชุมชน ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการดำเนินงาน โดย อาจทำในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย ข) ตั้งกรรมการไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าโครงการ นั้นๆ ได้มีการดำเนินการจริง ซึ่งอาจจะทำเป็น คณะกรรมการถาวรหรือเป็นกรรมการเฉพาะ ผู้เสนอแต่ละรายก็ได้ ค) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการรับใช้สังคม เพิ่มเติม 2 คน โดยใช้ “เกณฑ์พื้นฐาน” เพื่อ พิจารณาผลงาน

3 ข้อเสนอต่อภาคีและกลไกที่มีอยู่แล้ว  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้ง ภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันคลังสมองของชาติ Engagement Thailand ทปอ.

4 ข้อเสนอต่อแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ต้องการสร้างระบบที่เอื้ออำนวยให้นักวิชาการ ทำงานวิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นงานวิชาการใหม่  ควรจัดเงื่อนไขให้เอื้อต่อการเตรียมตัวตั้งแต่ “ต้นทาง”  แหล่งทุนวิจัย ควรใช้ 7 ประเด็นนี้เป็นแนว ทางการสนับสนุนตั้งแต่ต้นทาง กล่าวคือ ตั้งแต่ การเขียนข้อเสนอโครงการ (Research proposal) ควร  กำหนดให้เขียนรายงานการวิจัยตาม 7 ประเด็น  วารสารที่จะพิจารณาผลงานวิชาการรับใช้ สังคม ควรพิจารณาเนื้อหาตาม 7 ประเด็นนี้ ด้วย

5 ข้อเสนอ เชิงนโยบาย รูปแบบการประเมินแบบวิพากษ์ต่อหน้าผู้เสนอ ผลงาน


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอเชิงนโยบาย  การเตรียมเอกสารวิชาการรับใช้สังคม นักวิชาการยังต้องการ “พี่เลี้ยง” ที่จะช่วยเติม มุมมองด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยควรร่วมมือกับ กลไกสนับสนุนที่มีอยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google