งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มรรค : ธรรมที่ควร เจริญ ข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์หรือ ทำให้ทุกข์หมดสิ้นไปมี 8 ประการ เน้นให้ปฏิบัติโดยยึด ทางสายกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มรรค : ธรรมที่ควร เจริญ ข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์หรือ ทำให้ทุกข์หมดสิ้นไปมี 8 ประการ เน้นให้ปฏิบัติโดยยึด ทางสายกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มรรค : ธรรมที่ควร เจริญ ข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์หรือ ทำให้ทุกข์หมดสิ้นไปมี 8 ประการ เน้นให้ปฏิบัติโดยยึด ทางสายกลาง

2 อธิปไตย 3 1. อัตตาธิปไตย 2. โลกาธิปไตย 3. ธรรมาธิปไตย

3 สารณียธรรม 6 เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ 1. เมตตากายกรรม 2. เมตตาวจีกรรม 3. เมตตามโนกรรม 4. สาธารณโภคี 5. สีลสามัญญตา 6. ทิฏฐิสามัญญตา

4 ความสำคัญของ สารณีย ธรรม 6 ลดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะวิวาท และแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน

5 ทศพิธราชธรรม คุณธรรมของพระราชาผู้ ครองแผ่นดิน 1. ทาน การให้ 2. ศีล ความ ประพฤติดีงาม 3. บริจาค การ เสียสละความสุข 4. อาชวะ ความ ซื่อตรง 5. มัทวะ ความ อ่อนโยน 6. ตบะ ความแผด เผากิเลส 7. อักโกรธะ ความไม่ โกรธ 8. อวิหิงสา ความไม่ เบียดเบียน 9. ขันติ ความ อดทน 10. อวิโรธนะ ความไม่ ประพฤติ ผิดจากทำนอง คลองธรรม

6 วิปัสสนาญาณ 9 ความรู้ที่ทำให้เกิดการเห็นแจ้ง 1. ญาณที่รู้และเห็นว่าทุกสิ่งมีเกิดย่อมมีดับ 2. ญาณที่เห็นว่าสังขารทั้งปวงจะต้องแตกสลาย 3. ญาณที่เห็นว่าสังขารเป็นของน่ากลัว 4. ญาณที่เห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นโทษ และเต็ม ไปด้วยความทุกข์ 5. ญาณที่เห็นสังขารว่าเป็นความน่าเบื่อหน่าย ไม่ เพลิดเพลิน ไม่ติดใจ 6. ญาณที่เกดความปรารถนาจะพ้นไปจากสังขาร นั้น 7. ญาณที่พิจารณาแสวงหาวิถีทางปลดเปลื้อง สังขารนั้น 8. ญาณที่วางใจเป็นกลางต่อสังขาร ไม่ยินดียิน ร้ายต่อสังขารนั้น 9. ญาณที่หยั่งรู้และเข้าใจหลักอริยสัจ 4

7 มงคล 38 ธรรมที่นำความสุข ความ เจริญมาสู่ผู้ปฏิบัติ 1. ความเพียรเผา กิเลส 2. ประพฤติ พรหมจรรย์ 3. การเห็นอริยสัจ 4. การบรรลุ นิพพาน

8 ความเพียรเผากิเลส มงคลที่ 31 “ ตโป จ ” – การบำเพ็ญ ตบะ เป็นการทำให้กิเลส อกุศล หรือสิ่งชั่ว ร้ายทั้งปวงหมดสิ้นไปจากตัวเรา

9 คุณธรรมที่ได้ชื่อว่าเป็น ตบะ ช่วยเผากิเลส 7 ข้อ คือ 1. ขันติ 2. ทาน 3. ศีล 4. เมตตา 5. ปัญญา 6. ธุดงควัตร 7. อินทรียสังฆ์

10 การประพฤติพรหมจรรย์ 1. การให้ทาน ( ทาน ) 2. ช่วยเหลือทำกิจธุระ ( เวยยาวัจจะ ) 3. รักษาศีล 5 ให้ บริสุทธิ์ ( ศีล ) 4. แผ่เมตตา ( อัปป มัญญา ) 5. ยินดีในคู่ครองของ ตน ( สทารสันโดษ ) 6. งดเว้นการเสพเมถุน หรือการร่วม ประเวณี ( เมถุนวิรัติ ) 7. มีความเพียรพยายาม ( วิริยะ ) 8. รักษาอุโบสถศีล 8 ประการ ( อุโบสถ ) 9. ปฏิบัติอริยมรรค ( อริยมรรค ) 10. มีศรัทธาใน พระพุทธศาสนา ( ศาสนา ) 11. บำเพ็ญสมณธรรม ( สมณธรรม )

11 การเห็นอริยสัจ มงคลที่ 38 1. ความจริงอัน ประเสริฐ 4 ประการ 2. ประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค 3. การปฏิบัติให้ เห็นอริยสัจ ด้วยญาณ 3 คือ สัจจญาณ กิจจญาณ กต ญาณ 4. เห็นอริยสัจด้วย ญาณ 3 ถือเป็นมงคล ชีวิต

12 การบรรลุนิพพาน มงคลที่ 34 1. การบรรลุนิพพาน หมายถึง การทำ นิพพานให้แจ้ง เป็นสภาวะจิตที่มี ความสุข ปราศจากโลภ โกรธ หลง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เป็นมงคลสูงสุดของ ชีวิต 2. การปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน 2.1 การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 2.2 การปฏิบัติ “ วิปัสสนาญาณ ” 9 ประการ


ดาวน์โหลด ppt มรรค : ธรรมที่ควร เจริญ ข้อปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์หรือ ทำให้ทุกข์หมดสิ้นไปมี 8 ประการ เน้นให้ปฏิบัติโดยยึด ทางสายกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google