งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Voice Of The Metropolis : Facebook September 2010 By Chonlatip Chanchaytong (Cherry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Voice Of The Metropolis : Facebook September 2010 By Chonlatip Chanchaytong (Cherry)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Voice Of The Metropolis : Facebook September 2010 By Chonlatip Chanchaytong (Cherry)

2 Research Objectives and Methodology Objectives of ‘Facebook’ Survey (Voice of the Metropolis – Sep 2010) ศึกษาความสนใจของคนในย่านธุรกิจที่มีต่อผู้มีชื่อเสียง ในสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊ค (facebook) ศึกษาลักษณะของกลุ่มผู้สนใจต่อคนดังในวงการบันเทิง Research Methodology เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มจากคนเดินถนนในย่านธุรกิจจำนวน 339 คน จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2553 ช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. จัดเก็บโดยใช้สัมภาษณ์จากแบบสอบถามอย่างสั้น Objectives of ‘Voice of the Metropolis’ Survey ต้องการสะท้อนความคิดเห็นของคนในย่านธุรกิจ ในเรื่องต่างๆ ที่เป็น ที่น่าสนใจ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ

3 RESPONDENTS’ PROFILE

4 Gender 55% 45% Respondents’ Profile n (All Respondents) = 338 Marital status โสด84% สมรส ยังไม่มีบุตร 4% สมรส มีบุตรแล้ว12%

5 B C- C C+ D E A A+ Occupation n (All Respondents) = 338 Respondents’ Profile Monthly Household Income E DC- C C+B A A+

6 70% ของคนในย่านธุรกิจมีบัญชี facebook เรียบร้อยแล้ว n= 339 70% ของคนกรุงมีบัญชี fb เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ส่วนที่เหลืออีก 30% ก็รู้จัก fb แต่ยังไม่ได้สมัครเปิดบัญชี fb ในกลุ่มผู้มีบัญชี fb ผู้หญิงมีสัดส่วน มากกว่าผู้ชาย n= 235 สัดส่วนการมีบัญชีเฟซบุ๊คของคนกรุง สัดส่วนการมีบัญชี และไม่มึบัญชีเฟซบุ๊ค จำแนกตามเพศ n= 103

7 ยิ่งอายุมาก ยิ่งไม่มี fb p =.001 Cramer’s V =.232 n= 235 n = 92 n = 106 n = 25 n = 10 ผู้มีบัญชี fb ส่วนใหญ่อายุไม่เกิน 36 ปี เกือบทุกกลุ่มอายุ พบว่ามากกว่า ครึ่งของกลุ่ม มีบัญชี fb โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนอายุ น้อยกว่า 22 ปี มีบัญชี fb สูงถึง 85% ยกเว้นกลุ่มคนอายุ 37-42 ปี ที่ไม่นิยมเล่นเฟซบุค การนำเสนอสินค้าหรือบริการ บนเฟซบุคจึงน่าจะเข้าถึงกลุ่มคน อายุไม่เกิน 36 ปี ได้ดีกว่า สัดส่วนการมีบัญชีเฟซบุคจำแนกตามอายุ สัดส่วนของผู้มีบัญชีเฟซบุ๊ค จำแนกตามอายุ

8 บัญชีเฟซบุ๊คส่วนใหญ่เป็นของคนโสด 86% ของผู้มีบัญชีเฟซบุ๊คเป็น คนโสด กลุ่มคนโสด และคนสมรส แล้วแต่ยังไม่มีบุตรส่วนใหญ่จะ มีบัญชี fb ในสัดส่วนที่มากกว่า กลุ่มคนที่สมรสและมีบุตรแล้ว ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่จะทำ การตลาดบนสังคมออนไลน์จึง เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคนโสด หรือ คู่สมรสที่ยัง ไม่มีบุตรมากกว่า p =.018 Cramer’s V =.173 สัดส่วนการมีบัญชีเฟซบุค จำแนกตามสถานภาพ n = 204 n = 12 n = 21 n= 235 สัดส่วนของผู้มีบัญชีเฟซบุ๊ค จำแนกตามสถานภาพ

9 INTEREST SEGMENTATION Behavior Perspective

10 Interest Segmentation Intellectual Sort Interested BoardEntertainment Loved n = 109 33% n = 110 33% n= 115 34% N(All Respondents) = 334 สามารถจัดกลุ่มของผู้เป็นเจ้าของบัญชี fb จากลักษณะความสนใจต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ 3 กลุ่ม คือ Intellectual Sort, Interest Board, Entertainment Loved นอกจากนั้น ยังพบว่ากลุ่มต่างๆ มีสัดส่วนใกล้เคียงกัน

11 Interest Segmentation Characteristic Intellectual Sort :ไม่สนใจเป็น เพื่อนกับคนดังในสังคมออนไลน์ กลุ่มคนที่มีอายุ 37 ปีขึ้นไป มีการศึกษาสูง ทำงานในออฟฟิส ระดับผู้บริหารมีฐานะดี และมีครอบครัวแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้ fb สำหรับติดต่อเพื่อนหรือคนที่ตนรู้จักเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่สนใจการเป็นเพื่อนกับคนดังในสังคมออนไลน์ Interested Board : สนใจเป็นเพื่อนกับคนดังในทุกวงการ กลุ่มคนทำงาน อายุระหว่าง 23-36 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานออฟฟิสเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีฐานะดี ส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้สนใจเป็นเพื่อนกับคนดังในทุกกลุ่มเป็นวงกว้าง Entertainment Loved : วัยเรียนสนใจคนในวงการบันเทิงเป็นพิเศษ ส่วนคนกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยต่ำสุด คือ อายุน้อยกว่า 22 ปี มีฐานะปานกลาง โดยเฉพาะสาวๆ ในวัยเรียน มักสนใจ คนในวงการบันเทิงเป็นพิเศษ จึงสนใจอยากเป็นเพื่อนกับดารา นักแสดง นักร้องมากที่สุด 3 Group 2 1 n = 334 มีผู้สนใจคนดังในโลกสังคมออนไลน์ถึง 66% ดังนั้น การใช้ช่องทางเฟซบุ๊คเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย จึงเป็นที่น่าสนใจ โดยกลุ่มธุรกิจบันเทิงมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากที่สุด เพราะเป็นกลุ่มที่คนส่วนใหญ่ใน สังคมเฟซบุ๊คให้ความสนใจ

12 p =.000 Cramer’s V =.223 n = 92 n = 105 n = 104 n = 23 n = 10 Interest Segmentation by Age ผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Entertainment Loved ในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่อยู่ใน ไม่สนใจวงการบันเทิง Interest Segmentation by Gender ยิ่งอายุมากยิ่งสนใจคนบันเทิงในสังคม ออนไลน์ลดลง ส่วนคนอายุน้อยกว่า 28 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน กลุ่ม Entertainment Loved และ Interested Board ในขณะที่กลุ่มคนอายุ มากกว่า 37 ปีส่วน ใหญ่อยู่ในกลุ่ม Intellectual Sort ซึ่ง ไม่สนใจคนดังในสังคม ออนไลน์ p =.045 Cramer’s V =.136 n = 185 n = 148

13 70% ของคนโสดสนใจเป็นเพื่อนกับคนดังใน สังคมออนไลน์ p =.001 Cramer’s V =.183 Interest Segmentation by Marital Status n = 280n = 14n = 38 ในกลุ่มคนที่แต่งงานและมีบุตรแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Intellectual Sort ซึ่งมีความสนใจเป็นเพื่อนกับคนดังในสังคมออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้น การทำการตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้จึงไม่เหมาะสม หากใช้ช่องทาง เฟซบุ๊คนี้ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่เปิดนิยมรับข่าวสารหรือข้อความจากคนอื่นที่ตน ไม่รู้จัก

14 คนมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่สนใจ เป็นเพื่อนกับคนดังในเฟซบุ๊ค p =.001 Cramer’s V =.180 Interest Segmentation by Education กลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงมักใช้สังคมออนไลน์เพื่อติดต่อกับเพื่อนหรือ คนที่ตนรู้จัก โดย 55% ของคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทไม่สนใจ เป็นเพื่อนกับคนดังในเฟซบุค ตรงข้ามกับกลุ่มคนที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีลงมาจะสนใจอยาก เป็นเพื่อนกับคนดังในสังคมออนไลน์มากกว่า n = 36 n = 160 n = 139

15 คนทำงานที่มีตำแหน่งสูงขึ้นสนใจคนบันเทิงลดลง p =.076 Interest Segmentation by Occupation n = 91 n = 115 n = 46 n = 11 n = 20 n = 9 n = 4 n = 12 นักเรียน/นักศึกษาสนใจกลุ่มคนดังในแวดวงบันเทิงมากที่สุด ตรงข้ามกับ กลุ่มคนทำงานที่มีตำแหน่ง ลำดับขั้นและหน้าที่ความ รับผิดชอบในการทำงานที่สูงขึ้น มีแนวโน้มสนใจกลุ่มคนบันเทิงในสัดส่วน ที่ลดลง

16 กลุ่มคนดังในสังคมเฟซบุ๊ค กลุ่มดารา นักแสดง พิธีกร กลุ่มนักร้อง กลุ่มนักร้อง นักแต่งเพลง กลุ่มนักการเมือง

17 วู้ดดี้ พอลล่า ชาวสังคมออนไลน์ให้ความ สนใจมากที่สุด ดารา นักแสดง พิธีกร ใครกันที่คนในย่านธุรกิจอยากเป็นเพื่อนใน fb ดารา นักแสดง พิธีกร ใครกันที่คนในย่านธุรกิจอยากเป็นเพื่อนใน fb n(คนที่สนใจเป็นเพื่อนกับดารา นักแสดง พิธีกร) = 164 Rank 1 41% ของคนที่สนใจเป็นเพื่อนกับ ดารา นักแสดง พิธีกรสนใจเป็น เพื่อนกับวู้ดดี้ในสังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ค โดยที่คนในย่านธุรกิจเป็นเพื่อนกับ วู้ดดี้ไปแล้วด้วยมากที่สุด 18% ส่วนอีก 23% ยังไม่ได้เป็น แต่ ต้องการเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับ วู้ดดี้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะ กลุ่มคนที่สนใจจะเป็นเพื่อนกับ ดารา นักแสดง หรือ พิธีกร ในเฟซบุ๊ค พบว่ากลุ่มตัวอย่าง สนใจจะเป็นเพื่อนกับ พอลล่ามาก ที่สุดถึง 25% กลุ่มตัวอย่างตอบได้หลายคำตอบ

18 เพื่อนวู้ดดี้ในเฟซบุ๊คส่วนใหญ่เป็นสาววัยเรียน 28% ของผู้หญิงที่สนใจเป็นเพื่อนกับ ดาราในสังคมออนไลน์เป็นเพื่อนกับ วู้ดดี้แล้ว ในขณะที่ผู้ชายมีเพียง 12% เท่านั้นที่เป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ 53% ของเพื่อนวู้ดดี้ในเฟซบุ๊คเป็นกลุ่ม คนที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 47% ของบัญชีเฟซบุ๊ควู้ดดี้เป็น นักเรียน/นักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน กลุ่มผู้สนใจคนดังในวงการบันเทิงมาก ที่สุด n(คนที่เป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ใน fb) = 30 p =.260 ผู้ที่เป็นเพื่อนกับวู้ดดี้จำแนกตามเพศ สัดส่วนผู้ที่เป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ จำแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนผู้ที่เป็นเพื่อนกับวูดดี้ จำแนกตามอาชีพ n(คนที่เป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ใน fb) = 30 n(ผู้หญิงที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb) = 95 n(ผู้ชายที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb) = 68

19 ผู้หญิงอยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ในเฟซบุ๊ค มากกว่าผู้ชาย 28% ของผู้หญิงที่สนใจเป็น เพื่อนกับดาราในสังคมออนไลน์ อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ ในขณะ ที่มีเพียง 16% ในกลุ่มผู้ชาย เท่านั้นที่อยากเป็นเพื่อนกับ วู้ดดี้ ตรงกันข้ามกับคนที่อยากเป็น เพื่อนกับพอลล่า ที่ 35% ของ ผู้ชายสนใจอยากเป็นเพื่อนกับ พอลล่า และสำหรับผู้หญิงมี เพียง 18% ที่สนใจอยากเป็น เพื่อนกับพอลล่า ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้จำแนกตามเพศ p =.056 ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับพอลล่าจำแนกตามเพศ p =.027 Cramer’s V =.144 n(ผู้หญิงที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb) = 95 n(ผู้ชายที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb) = 68 n(ผู้หญิงที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb) = 95 n(ผู้ชายที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb) = 68

20 B C+ C C- D E A+ A คนมีการศึกษาระดับปริญญาตรี อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ จำแนกตามระดับการศึกษา p =.027 Cramer’s V =.197 คนมีการศึกษาระดับต่ำกว่า ปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี จะอยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ ในเฟซบุ๊ค กลุ่มผู้มีฐานะ Class B มีความ สนใจเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้มากกว่า กลุ่มอื่น ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ จำแนกตามรายได้เฉลี่ย ครัวเรือน ( บาทต่อเดือน ) p =.049 Cramer’s V =.142 n(ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb การศึกษาปริญญาโท) = 12 n(ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb การศึกษาปริญญาตรี) = 69 n(ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี) = 83 n = 6 n = 15 n = 12 n = 24 n = 29 n = 28 n = 18 n = 31 n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb ณ ระดับ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่างๆ

21 พนักงานออฟฟิศระดับปฏิบัติการสนใจอยาก เป็นเพื่อนกับวู้ดดี้มากกว่าอาชีพอื่นๆ 33% ของพนักงานออฟฟิศระดับปฏิบัติการสนใจอยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ในเฟซบุ๊ค คนที่อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้ในเฟซบุ๊คกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ นักเรียน / นักศึกษา (53%) ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจคนดังในแวดวงบันเทิง p =.000 Cramer’s V =.283 n = 73 n = 45 n = 5 n = 2 ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับวู้ดดี้จำแนก ตามอาชีพ สัดส่วนผู้ที่เป็นอยากเพื่อนกับวู้ดดี้ จำแนกตามอาชีพ n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับดาราใน fb ในอาชีพต่างๆ

22 นักร้อง ใครกันที่คนในย่านธุรกิจอยากเป็นเพื่อนใน fb นักร้อง ใครกันที่คนในย่านธุรกิจอยากเป็นเพื่อนใน fb n(คนที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักร้อง) = 163 Rank 1 48% ของคนที่สนใจเป็นเพื่อน กับนักร้องเลือกสนใจเป็นเพื่อน กับบอดี้สแลมในเฟซบุ๊คมาก ที่สุด 20% เป็นเพื่อนกับบอดี้สแลมไป แล้ว ส่วนอีก 28% ยังไม่ได้เป็นและ ต้องการเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ค เห็นได้ว่า ความนิยมใน บอดี้สแลมสูงกว่านักร้องคนอื่นๆ อย่างเด่นชัด นักร้องที่ชาวเฟซบุ๊คให้ความสนใจมากที่สุด คือ บอดี้สแลม กลุ่มตัวอย่างตอบได้หลายคำตอบ

23 เพื่อนๆ บอดี้สแลมในเฟซบุ๊คส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 52% ของคนที่เป็นเพื่อนกับ บอดี้สแลมเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจวงการบันเทิง มากที่สุด 36% ของกลุ่มผู้มีฐานะ Class E เป็นเพื่อนกับบอดี้สแลมในเฟซบุ๊ค 20% ของคนโสดที่สนใจเป็น เพื่อนกับนักร้อง เป็นเพื่อนกับ บอดี้สแลมในเฟซบุ๊ค B C+ C C- D E A+ A ผู้เป็นเพื่อนกับบอดี้สแลมจำแนก ตามรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ( บาทต่อ เดือน ) n(คนที่เป็นเพื่อนบอดี้สแลม) = 33 สัดส่วนผู้ที่เป็นเพื่อนกับบอดี้สแลม จำแนกตามอาชีพ สัดส่วนผู้ที่เป็นเพื่อนกับบอดี้สแลม จำแนกตามสถานภาพ n = 6 n = 35 n = 16 n = 24 n = 23 n = 29 n = 17 n = 11 p =.000 Cramer’s V =.417 n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักร้อง ใน fb ณ ระดับรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่างๆ p =.034 Cramer’s V =.169 n = 151 n = 8 n = 4

24 B C+ C D E A+ A อายุไม่เกิน 36 ปีสนใจอยากเป็นเพื่อนกับ บอดี้สแลม คนในช่วงอายุ 23-28 ปี สนใจอยากเป็นเพื่อนกับ บอดี้สแลมมากที่สุด กลุ่มผู้มีฐานะ Class A สนใจเป็นเพื่อนกับ บอดี้สแลมในเฟซบุ๊ค มากกว่ากลุ่มคนฐานะอื่นๆ ในขณะที่กลุ่มผู้มีฐานะ Class E สนใจเป็นเพื่อนกับ บอดี้สแลมน้อยที่สุด p =.012 Cramer’s V =.160 ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับบอดี้สแลมจำแนกตามอายุ ผู้ที่อยากเป็นเพื่อนกับบอดี้สแลม จำแนกตามรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ( บาทต่อเดือน ) n = 6 n = 35 n = 16 n = 24 n = 23 n = 29 n = 17 n = 11 n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักร้อง ใน fb ณ ระดับรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่างๆ n = 51 n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักร้องใน fb ณ ช่วงอายุต่างๆ p =.000 Cramer’s V =.190 n = 44 n = 66

25 นักการเมืองที่ชาวเฟซบุ๊คให้ความสนใจ มากที่สุด คือ อภิสิทธิ์ 83% ของคนที่สนใจเป็นเพื่อน กับนักการเมืองเลือกสนใจเป็น เพื่อนในเฟซบุ๊คกับอภิสิทธิ์ มากที่สุด 43% เป็นเพื่อนไปแล้ว ส่วนอีก 40% ยังไม่ได้เป็นและ ต้องการเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ค นักการเมือง ใครกันที่คนในย่านธุรกิจอยากเป็นเพื่อนใน fb นักการเมือง ใครกันที่คนในย่านธุรกิจอยากเป็นเพื่อนใน fb n(คนที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักการเมือง) = 147 Rank 1 กลุ่มตัวอย่างตอบได้หลายคำตอบ

26 88% ของบัญชีอภิสิทธิ์ในเฟซบุ๊คมีอายุ ไม่เกิน 36 ปี p =.018 Cramer’s V =.226 ผู้เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์จำแนกตามช่วงอายุ สัดส่วนผู้เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์จำแนกตามช่วงอายุ 48% ของผู้มีอายุระหว่าง 29- 36 ปีเป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์ ในเฟซบุ๊ค 44% ของผู้หญิงที่สนใจ การเมืองเป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์ ผู้เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์จำแนกตามเพศ p =.047 Cramer’s V =.131 n = 5 n = 6 n = 40 n = 50 n = 46 n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักการเมืองใน fb ณ ช่วงอายุต่างๆ n(คนที่เป็นเพื่อนอภิสิทธิ์) = 63 n = 67n = 79

27 กลุ่มคนทำงานเป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์มากกว่า นักเรียน/นักศึกษา p =.003 Cramer’s V =.315 ผู้เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์จำแนกตามอาชีพ ผู้เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์จำแนกตามระดับการศึกษา p =.038 Cramer’s V =.167 n = 19 n = 69 n = 59 คนทำงานจะเป็นเพื่อนกับ อภิสิทธิ์ในสังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ค อย่างไรก็ตาม 38% ของ นักเรียน/นักศึกษาที่สนใจ เป็นเพื่อนกับนักการเมือง เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์ ในเฟซบุ๊ค กลุ่มผู้มีการการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปจะเป็น เพื่อนกับอภิสิทธิ์มากกว่าผู้ มีการศึกษาระดับต่ำกว่า ปริญญาตรี n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักการเมืองใน fb ในระดับการศึกษาต่างๆ n = 48 n = 52 n = 18 n = 11 n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักการเมืองใน fb ในอาชีพต่างๆ

28 B C+ C C- D E A+ A n = 8 n = 26 n = 11 n = 21 n = 25 n = 24 n = 22 n = 9 ผู้มีฐานะ Class C- ส่วนใหญ่เป็นเพื่อน กับอภิสิทธิ์ในเฟซบุ๊ค p =.001 Cramer’s V =.321 ผู้เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์จำแนกตามรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย ( บาทต่อเดือน ) ผู้มีฐานะ Class C- จำนวน 82% เป็นเพื่อนกับอภิสิทธิ์ ในเฟซบุ๊ค นอกจากนั้น มากกว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีฐานะใน Class B หรือ สูงกว่า เป็น เพื่อนกับอภิสิทธิ์แล้ว ในขณะที่กลุ่มผู้มีฐานะ Class C เป็นเพื่อนกับ อภิสิทธิ์น้อยที่สุด คือ 19% n คือ ผู้ที่สนใจเป็นเพื่อนกับนักการเมือง ใน fb ณ ระดับรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่างๆ

29 CONCLUSION AND RECOMMENDATION

30 Conclusion กลุ่มคนที่ใช้ fb และสนใจเป็นเพื่อนกับคนดังใน สังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนอายุไม่เกิน 36 ซึ่งมักให้ความสนใจในกลุ่มบันเทิง ดังนั้นการทำการตลาดสำหรับคนกลุ่มนี้โดยใช้ ช่องทางเฟซบุ๊คผ่านทางบุคคลที่เป็นที่จับตามอง ของคนกลุ่มนี้ จึงเป็นอีกช่องทางที่น่าจะมีศักยภาพ ที่ดี การตลาดในธุรกิจบันเทิงบนสื่อสังคมออนไลน์จึง เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มคนที่มีการศึกษาสูง จะใช้เฟซบุ๊คเพื่อ สังคมส่วนตัวของเขาเองมากกว่า ดังนั้น ช่องทาง การตลาดนี้ไม่น่าจะประสบความสำเร็จนักสำหรับ คนกลุ่มนี้

31 Recommendation ไม่ว่าจุดประสงค์ของความต้องการเป็นเพื่อนกับ คนดังจะเป็นอะไร แต่การทำการตลาดกับคนดัง ก็ทำให้คนจำนวนมากหันมามองสิ่งที่ต้องการ สื่อสารได้นับเป็นการสร้างโอกาสทองที่ดีในการ แนะนำและสร้างความคุ้นเคยกับตัวผลิตภัณฑ์ ได้ แต่ที่สำคัญคงต้องทำอย่างแนบเนียน และ ไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่ากำลังถูกยัดเยียดจาก กลุ่มคนดังเหล่านี้ นอกจากนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ยังเป็นอีกชิ้น ที่ สนับสนุนแนวคิดของประสิทธิภาพของ การตลาดแบบใหม่ที่เรียกว่า viral marketing บนสังคมออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt Voice Of The Metropolis : Facebook September 2010 By Chonlatip Chanchaytong (Cherry)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google