งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา (Decision tree) นิยมใช้เมื่อมีเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้นไปที่เกิดต่อเนื่องกัน หรือกรณีที่มีการตัดสินใจซึ่งมี ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา (Decision tree) นิยมใช้เมื่อมีเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้นไปที่เกิดต่อเนื่องกัน หรือกรณีที่มีการตัดสินใจซึ่งมี ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยผู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา (Decision tree) นิยมใช้เมื่อมีเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้นไปที่เกิดต่อเนื่องกัน หรือกรณีที่มีการตัดสินใจซึ่งมี ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยผู้ ตัดสินใจมีทางเลือกหลายทาง แต่ ไม่ทราบผลลัพธ์ของแต่ละ ทางเลือก การวิเคราะห์นำมาแสดงให้เห็นใน รูปกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ โดยเริ่ม จากจุดที่ต้องตัดสินใจ ซึ่งกิ่งก้าน จะใช้แทนทางเลือกต่างๆ

2 ขั้นตอนการวิเคราะห์แบบ กิ่งก้านสาขา ระบุปัญหา ร่างโครงสร้างการวิเคราะห์แบบ กิ่งก้านสาขา ระบุความน่าจะเป็นของแต่ละ ทางเลือก ประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังของ แต่ละทางเลือก วิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่าจะ ได้รับ ด้วยการคำนวณย้อนหลัง จากทางขวาสุดของกิ่งก้านมา ทางซ้ายสุด

3 สัญลักษณ์ที่ใช้ สี่เหลี่ยม แสดงถึง จุดที่ต้องมีการ ตัดสินใจ เส้นตรง แสดงถึง ทางเลือกหรือ สภาวการณ์ที่เกิดขึ้น วงกลม แสดงถึง จุดที่ระบุว่ามี สภาวการณ์ต่างๆเกิดขึ้น

4 หลังจุดตัดสินใจ จะเป็นทางเลือกต่างๆ ในขณะที่ หลังเครื่องหมาย จะเป็นสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น สภาวการณ์ที่ 1 สภาวการณ์ที่ 2 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ผลตอบแทน ในการเขียนแขนงการตัดสินใจ 1. สร้างจากด้านซ้ายไปขวา 2. ทางเลือกต้องมากกว่า 1 ทาง 3. สภาวการณ์ต้องเกิดอย่างน้อย 1 สภาวการณ์ ques

5 ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบกิ่งก้านสาขา สมมติว่า เทศบาลแห่งหนึ่งมีโครงการก่อสร้าง ตลาดแห่งใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของ ชุมชนขณะเศรษฐกิจเติบโต โดยเทศบาลให้มี การศึกษาความน่าจะเป็นรวมทั้งค่าใช่จ่ายใน การก่อสร้างจากทางเลือก 3 ทาง คือ สร้าง ตลาดขนาดใหญ่ สร้างตลาดขนาดกลางและ ไม่ก่อสร้างตลาดเลย ปรากฏผลการศึกษาดังนี้ ทางเลือก / ความ น่าจะเป็น ปัจจัยทางบวก ( บาท ) ปัจจัยทางลบ ( บาท ) ตลาดขนาดใหญ่ (B) 200,000-180,000 ตลาดขนาดกลาง (M) 100,000-20,000 ไม่ก่อสร้างตลาด เลย (N) 00 ความน่าจะเป็น 0.05 ผลตอบแทน ans

6 (.5) ปัจจัย + (.5) ปัจจัย - สร้างขนาดใหญ่ สร้างขนาดกลาง ไม่สร้าง 200,000 -180,000 100,000 -20,000 0 0 B = (200,000) (0.5) + (-180,000) (0.5) = 10,000 บาท M = (100,000) (0.5) + (-20,000) (0.5) = 40,000 บาท N = 0(0) + 0(0) = 0 บาท จากการวิเคราะห์แบบกิ่งก้านสาขาซึ่งคำนวณภายใต้หลักการของความน่าจะเป็น สรุปได้ว่า เทศบาลควรสร้างตลาดขนาดกลาง ques EX

7 Joe’s garage is considering hiring another mechanic. The mechanic would cost them an additional $50,000 / year in salary and benefits. If there are a lot of accidents in the province this year, they anticipate making an additional $70,000 in net revenue. If there are not a lot of accidents, they could lose $20,000 off of last year’s total net revenues. Because of all the ice on the roads, Joe thinks that there will be a 70% chance of “a lot of accidents” and a 30% chance of “fewer accidents”. Assume if he doesn’t expand he will have the same revenue as last year. Draw a decision tree for Joe and tell him what he should do.

8 30% chance of a decrease in accidents Profit = - $20,000 Hire new mechanic Cost = $50,000 Don’t hire new mechanic Cost = $0 70% chance of an increase in accidents Profit = $70,000.7.3 Estimated value of “Hire Mechanic” = NPV =.7(70,000) +.3(- $20,000) - $50,000 = - $7,000 Therefore you should not hire the mechanic

9 แบบฝึกหัดในห้องเก็บคะแนน ร้านสำราญเครื่องเขียนตั้งอยู่บริเวณย่านใจกลางเมืองแห่ง หนึ่ง ซึ่งคุณสำราญเจ้าของร้านมีความเห็นว่าธุรกิจในบริเวณนี้ อิ่มตัวแล้ว จึงพิจารณาจะย้ายร้านไปเปิดที่ศูนย์การค้าแห่ง หนึ่ง จากการที่ร้านดำเนินงานมานานถึง 20 ปี จึงมีลูกค้าใน ละแวกนั้นพอสมควร ดังนั้นคุณสำราญคิดว่าถ้าย้ายร้านไปจะมี โอกาส 20% ที่ยอดขายของร้านจะลดลงไปเป็นจำนวน 20,000 บาท มีโอกาส 30% ที่ยอดขายจะคงเดิม และมี โอกาส 50% ที่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีก 40,000 บาท อัน เนื่องมาจากการโฆษณาและส่งเสริมการจำหน่ายของ ศูนย์การค้านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสำราญได้ข่าวว่ามีการยื่นขออนุญาต สร้างโรงเรียนมัธยมในบริเวณใกล้ๆ ร้านปัจจุบัน ขณะนี้กำลัง อยู่ระหว่างการขออนุมัติ ซึ่งคิดว่ามีโอกาส 70% ที่จะได้รับ การอนุมัติ การมีโรงเรียนแห่งใหม่จะทำให้ยอดขายสูงขึ้น เดือนละ 30,000 บาท แต่ถ้าไม่อนุมัติให้สร้างโรงเรียน เขาคิด ว่ายอดขายจะลดลงเดือนละ 10,000 บาท คุณสำราญถูกเร่งรัดให้แจ้งยืนยันความจำนงในการย้าย ร้านไปเปิดที่ศูนย์การค้าโดยด่วน มิฉะนั้นทางศูนย์การค้าจะถือ ว่าสละสิทธิ์ จงสร้างแขนงการตัดสินใจเพื่อคุณสำราญ ตัดสินใจ

10 กลับไปอ่านใน file Type of Decision หัวข้อ การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง การตัดสินใจภายใต้ความไม่ แน่นอน Quiz อาทิตย์หน้าType of Decision


ดาวน์โหลด ppt การตัดสินใจแบบกิ่งก้านสาขา (Decision tree) นิยมใช้เมื่อมีเหตุการณ์ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ขึ้นไปที่เกิดต่อเนื่องกัน หรือกรณีที่มีการตัดสินใจซึ่งมี ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันโดยผู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google