งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

* หมายเหตุ - กรมชลประทานดูแลพื้นที่ชลประทานในส่วนของ โครงการขนาดใหญ่ กลาง จำนวน 24.52 ล้านไร่ - ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 พื้นที่ การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "* หมายเหตุ - กรมชลประทานดูแลพื้นที่ชลประทานในส่วนของ โครงการขนาดใหญ่ กลาง จำนวน 24.52 ล้านไร่ - ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 พื้นที่ การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 * หมายเหตุ - กรมชลประทานดูแลพื้นที่ชลประทานในส่วนของ โครงการขนาดใหญ่ กลาง จำนวน 24.52 ล้านไร่ - ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 พื้นที่ การเกษตร พื้นที่ ชลประทาน พื้นที่ที่มี ศักยภาพ พัฒนาเป็น พื้นที่ ชลประทานภาคพื้นที่ ( ล้านไร่ ) พื้นที่ เกษตร ( ล้านไร่ ) พื้นที่ ศักยภา พ ทั้งสิ้น ( ล้านไร่ ) พัฒนาพื้นที่ ชลประทานแล้ว ( ล้านไร่ ) คงเหลือพื้นที่ ศักยภา พ ( ล้านไร่ ) พื้นที่ * ชลประท าน ( ล้านไร่ ) ร้อยละ ต่อพื้นที่ เกษตร เหนือ 106.0228.6410.046.59 23.04 % 3.44 ตะวันออ ก เฉียง เหนือ 105.5358.1027.866.40 11.02 % 21.46 กลาง 42.1214.6713.0211.89 81.05 % 1.13 ตะวันออ ก 22.8110.484.812.20 20.99 % 2.61 ใต้ 44.1919.195.552.89 15.06 % 2.66 รวม320.67131.5961.2829.98 22.87 % 31.3031.30

2 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ.2556

3

4 โครงการ โขง ชี มูล โครงการ โขง ชี มูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ ขนาดกลาง กรม ชลประทาน 1 พฤษภาคม 2557 1 พฤษภาคม 2557

5 Mun Basin ลุ่มน้ำมูล Khong Basin ลุ่มน้ำโขง Chi Basin ลุ่มน้ำชี

6 Windward side Leeward side น. มูล น. ชี

7 ห้วยหลวง น้ำอูน แม่น้ำโขง น้ำพุง 24 39 35 50 สิรินธร 30 จุฬาภรณ์ 3718 ลำปาว ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแชะ + 14 70 78 71 ลำนางรอง อุบลรัตน์ เขื่อนขนาดใหญ่ ของภาคอีสาน

8 M.118 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อ่างลำตะคอง มหาสารคาม เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำปาว เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี แม่น้ำมูลแม่น้ำมูล แม่น้ำชีแม่น้ำชี แม่น้ำโขงแม่น้ำโขง แม่น้ำป่าสัก ชัยภูมิ เขื่อนปากมูล

9 พื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแหล่งน้ำชื่อโครงการหมายเหตุ 1 ฝายชุมพวง กรมชลประทานรับถ่ายโอน 2 ฝายบ้านเขว้าจาก กรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน ลำน้ำมูลส่วนที่ 2 แม่น้ำมูล 3 ฝายบ้านตะลุงรวม 16 โครงการ 4 ฝายราศีไศล 1. แม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา 9 แห่ง ลุ่มน้ำมูล 5 ฝายหัวนา 2. แม่น้ำชีและลำน้ำสาขา 7 แห่ง ลำเซบายแม่น้ำเซบาย 6 ฝายลำเซบาย 7 ฝายอำนาจเจริญ ลำเซแม่น้ำเซบก 8 ฝายลำเซบก แม่น้ำลำโดมใหญ่ 9 ฝายลำโดมใหญ่ ลำน้ำชีส่วนที่ 310 ฝายชนบท 11 ฝายมหาสารคาม ลำน้ำชีส่วนที่ 4 แม่น้ำชี 12 ฝายวังยาง ลุ่มน้ำชี 13 ฝายร้อยเอ็ด ลำน้ำชีตอนล่าง 14 ฝายยโสธร - พนม ไพร 15 ฝายธาตุน้อย ลำปาวตอนบนแม่น้ำลำปาว 16 ฝายกุมภวาปี

10 ฝาย ยโสธร ฝายลำ เซบก ฝายลำ โดมใหญ่ ฝาย อำนาจเจริ ญ ฝายลำ เซบาย ฝาย ธาตุ น้อย

11 ลำดับ ที่ โครงการแผนงานของ กรม พพ. ดำเนินการ โดยกรม ชลประทา น คงเหลือ 1 ฝายยโสธร 84,400 0 2 ฝายธาตุน้อย 72,600 0 3 ฝายลำโดม ใหญ่ 126,98215,525111,457 4 ฝายลำเซบก 51,10013,26637,834 5 ฝาย อำนาจเจริญ 84,1109,48074,630 6 ฝายลำเซบาย 63,70043,900 รวม 482,892195,271287,621

12 ลำดับ ที่ โครงการแผนงาน ของ กรม พพ. ดำเนินกา รโดยกรม ชลประทา น คงเหลือ ออกแบบ ( ไร่ ) คงเหลือ ก่อสร้าง ( ไร่ ) 1 ฝาย อำนาจเจริ ญ 84,1109,48074,630 1 ฝายลำโดม ใหญ่ 126,98215,525111,457 2 ฝายลำเซ บก 51,10013,26637,834 3 ฝายลำเซ บาย 63,700 รวม 212,99 1 287,62 1

13 ฝาย อำนาจเจ ริญ ฝายฝายลำ โดมใหญ่ ฝายลำเซ บก บก ฝายฝายลำ เซบาย


ดาวน์โหลด ppt * หมายเหตุ - กรมชลประทานดูแลพื้นที่ชลประทานในส่วนของ โครงการขนาดใหญ่ กลาง จำนวน 24.52 ล้านไร่ - ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 พื้นที่ การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google