งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน (จำแนกรายภาค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน (จำแนกรายภาค)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน (จำแนกรายภาค)
(ล้านไร่) พื้นที่เกษตร ศักยภาพ ทั้งสิ้น พัฒนาพื้นที่ชลประทานแล้ว คงเหลือ พื้นที่* ชลประทาน ร้อยละต่อพื้นที่เกษตร เหนือ 106.02 28.64 10.04 6.59 23.04% 3.44 ตะวันออก เฉียงเหนือ 105.53 58.10 27.86 6.40 11.02% 21.46 กลาง 42.12 14.67 13.02 11.89 81.05% 1.13 22.81 10.48 4.81 2.20 20.99% 2.61 ใต้ 44.19 19.19 5.55 2.89 15.06% 2.66 รวม 320.67 131.59 61.28 29.98 22.87% 31.30 พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน *หมายเหตุ - กรมชลประทานดูแลพื้นที่ชลประทานในส่วนของโครงการขนาดใหญ่ กลาง จำนวน ล้านไร่ - ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2 ผลงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน(ล้านไร่)
โครงการชลประทาน จำนวนโครงการ(แห่ง) ปริมาณน้ำ เก็บกัก (ล้าน.ม.3) พื้นที่ชลประทาน(ล้านไร่) ขนาดใหญ่ 93 70,013.16 18.05 ขนาดกลาง 767 3,967.54 24.59 ขนาดเล็ก 13,496 1.75 1.00 สูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 2,458 - 4.32 แก้มลิง 200 380.82 0.05 รวม 17,014 76,103.34 29.98 หมายเหตุ : ข้อมูล ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ปริมาณน้ำเก็บกัก 76, ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ชลประทาน 29.98 ล้านไร่

3 พื้นที่ชลประทาน(ไร่) เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
โครงการตามแผนพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน้ำ อย่างเป็นระบบ (กรอบน้ำ ๖๐ ล้านไร่) โครงการชลประทาน จำนวนโครงการ(แห่ง) ปริมาณน้ำเก็บกัก (ล้าน.ม.3) พื้นที่ชลประทาน(ไร่) ขนาดใหญ่ 109 7,988 18,605,746 ขนาดกลาง 1,033 6,614 7,130,138 ขนาดเล็ก 6,663 954 1,958,234 สูบนํ้าด้วยไฟฟ้า 1717 - 3,615,525 แก้มลิง 1534 3,980 รวม 11,051 19,536 31,309,643 เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก 19,536 ล้าน ลบ.ม. เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 31.30 ล้านไร่

4 โครงการ โขง ชี มูล กรมชลประทาน สำนักงานก่อสร้าง 7
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 1 พฤษภาคม 2557

5 สภาพทั่วไป ลุ่มน้ำโขง Khong Basin Chi Basin ลุ่มน้ำชี
Mun Basinลุ่มน้ำมูล

6 Windward side Leeward side น. ชี น. มูล

7 เขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอีสาน
ห้วยหลวง น้ำอูน 24 น้ำพุง 35 อุบลรัตน์ 39 37 18 30 ลำปาว แม่น้ำโขง จุฬาภรณ์ ลำตะคอง สิรินธร ลำพระเพลิง มูลบน ลำแชะ 50 + 71 14 70 78 ลำนางรอง

8 ลุ่มน้ำชี-ลุ่มน้ำมูล
แม่น้ำป่าสัก เขื่อนอุบลรัตน์ E.22B เขื่อนลำปาว E.75 แม่น้ำโขง ขอนแก่น E.91 E.92 มหาสารคาม ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด แม่น้ำชี อำนาจเจริญ E.23 E.20A แม่น้ำมูล M.69 M.104 เขื่อนปากมูล M.159 M.164 อุบลราชธานี M.118 M.185 M.42 ศรีสะเกษ M.177 M.176 เขื่อนสิรินธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ อ่างลำตะคอง สุรินทร์ M.173

9 พื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำย่อย แหล่งน้ำ ชื่อโครงการ หมายเหตุ 1 ฝายชุมพวง กรมชลประทานรับถ่ายโอน 2 ฝายบ้านเขว้า จาก กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ลำน้ำมูลส่วนที่ 2 แม่น้ำมูล 3 ฝายบ้านตะลุง รวม 16 โครงการ 4 ฝายราศีไศล 1.แม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา 9 แห่ง ลุ่มน้ำมูล 5 ฝายหัวนา 2.แม่น้ำชีและลำน้ำสาขา 7 แห่ง ลำเซบาย แม่น้ำเซบาย 6 ฝายลำเซบาย 7 ฝายอำนาจเจริญ ลำเซ แม่น้ำเซบก 8 ฝายลำเซบก แม่น้ำลำโดมใหญ่ 9 ฝายลำโดมใหญ่ ลำน้ำชีส่วนที่ 3 10 ฝายชนบท 11 ฝายมหาสารคาม ลำน้ำชีส่วนที่ 4 แม่น้ำชี 12 ฝายวังยาง ลุ่มน้ำชี 13 ฝายร้อยเอ็ด ลำน้ำชีตอนล่าง 14 ฝายยโสธร-พนมไพร 15 ฝายธาตุน้อย ลำปาวตอนบน แม่น้ำลำปาว 16 ฝายกุมภวาปี

10 โครงการโขง ชี มูล สำนักชลประทานที่ 7
1.โครงการยโสธร จ.ยโสธร 2.โครงการฝายธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี 3.โครงการลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี 4.โครงการลำเซบก จ.อุบลราชธานี 5.โครงการลำเซบาย จ.อำนาจเจริญ ฝายยโสธร ฝายลำเซบาย 6.โครงการอำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี ฝายธาตุน้อย ฝายลำเซบก ฝายอำนาจเจริญ ฝายลำโดมใหญ่

11 ดำเนินการ โดยกรม ชลประทาน
ลำดับ ที่ โครงการ แผนงานของ กรม พพ. ดำเนินการ โดยกรม ชลประทาน คงเหลือ 1 ฝายยโสธร 84,400 2 ฝายธาตุน้อย 72,600 3 ฝายลำโดม ใหญ่ 126,982 15,525 111,457 4 ฝายลำเซบก 51,100 13,266 37,834 5 ฝาย อำนาจเจริญ 84,110 9,480 74,630 6 ฝายลำเซบาย 63,700 43,900 รวม 482,892 195,271 287,621

12 ดำเนินกา รโดยกรม ชลประทา น
ลำดับ ที่ โครงการ แผนงาน ของ กรม พพ. ดำเนินกา รโดยกรม ชลประทา น คงเหลือ ออกแบบ (ไร่ ) คงเหลือ ก่อสร้าง 1 ฝาย อำนาจเจริญ 84,110 9,480 74,630 ฝายลำโดม ใหญ่ 126,982 15,525 111,457 2 ฝายลำเซบก 51,100 13,266 37,834 3 ฝายลำเซ บาย 63,700 รวม 212,991 287,621

13 ฝายอำนาจเจริญ ฝายลำโดมใหญ่ ฝายลำเซบาย ฝายลำเซบก


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาพื้นที่ชลประทาน (จำแนกรายภาค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google