งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบข้ามรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวในพื้นที่ วัฒนธรรม “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” วัดปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี ผู้วิจัย จิตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบข้ามรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวในพื้นที่ วัฒนธรรม “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” วัดปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี ผู้วิจัย จิตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบข้ามรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวในพื้นที่ วัฒนธรรม “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” วัดปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี ผู้วิจัย จิตรกร โพธิ์งาม เรืองเดช เขจรศาสตร์

2 จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า “พระเจ้าองค์ตื้อ” เป็นชื่อ เรียกพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ ที่พบทั้งในฝั่งลาวและ แถบภาคอีสานของไทย ในฐานะภูมิภาคนี้เป็น “พื้นที่” ที่มี ความสัมพันธ์กันมายาวนานในทางประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ที่เรียกรวม ๆ กันได้ว่า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ร่วม อยู่ในสาย “วัฒนธรรมล้านช้าง” เดียวกัน

3 ในฝั่งประเทศลาวพบพระพุทธรูปที่มีชื่อเรียกว่า “พระเจ้าองค์ตื้อ” หลายองค์ ได้แก่ 1) พระเจ้าองค์ตื้อ วัดพุทธองค์ตื้อ แขวง เวียงจันทน์ 2) พระเจ้าองค์ตื้อเมืองโส้ย แขวงหัวพัน โดยเฉพาะ พระเจ้าองค์ตื้อ ที่เวียงจันทน์นี้ คนลาวบอกว่า “เป็นองค์จริง” ส่วนที่ กระจัดกระจายอยู่ในฝั่งไทยนั้นเป็นของปลอมที่ทำขึ้นใหม่ทั้งสิ้น นอกจากนี้พบว่า ยังมีพระเจ้าองค์ตื้อ ในแขวงต่าง ๆ เช่น ทุ่งไหหินที่ แขวงเชียงขวาง เป็นต้น จากข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวหากได้ทำการ สำรวจพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อในลาว ผู้วิจัยเชื่อว่า จะพบพระเจ้าองค์ตื้อ เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน พระเจ้าองค์ตื้อในลาว

4 พระเจ้าองค์ตื้อ บ้านท่าเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านปากแซง จ.อุบลราชธานี พระเจ้าองค์ตื้อ วัดภูพระ จ.ชัยภูมิ พระเจ้าองค์ตื้อวัดใต้เทิง จ.อุบลราชธานี ภาคอีสานของไทยพบพระเจ้าองค์ตื้อหลายองค์ ได้แก่ 1) พระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมพู บ้านน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย 2) พระเจ้าองค์ตื้อ วัดเขาภูพระ อำเภอเมือง จังหวัด ชัยภูมิ 3) พระเจ้าองค์ตื้อ บ้านท่าเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 4) พระเจ้าองค์ตื้อ วัดใต้เทิง อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี และ 5) พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านปากแซง อำเภอ นาตาล จังหวัดอุบลราชธานี พระเจ้าองค์ตื้อในไทย

5 เพราะเหตุใดทั้ง ๆ ที่ไทยและลาวปิดพรมแดนทางการเมืองมา เป็นเวลานาน เส้นพรมแดนของรัฐกลับไม่สามารถปิดกั้น ความสัมพันธ์ผ่านความเชื่อข้ามพรมแดนของชุมชนสองฝั่ง โขงได้ และเมื่อเปิดพรมแดนแล้ว รัฐและประชาชนของทั้งสอง ฝ่ายมีบทบาทอย่างไรต่อความสัมพันธ์ทางศาสนา โจทย์การวิจัย

6 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. ปฎิสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนภายใต้ระบบความเชื่อว่าด้วยพระเจ้า ใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 2. บทบาทของรัฐและประชาชนไทย-ลาว เปรียบเทียบนโยบายของสอง บริบทสังคม 3. ระบบการจัดการพื้นที่ทางศาสนาระหว่างพรมแดน

7 ความสำคัญของการวิจัย 1.การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาระบบความเชื่อที่ว่าด้วยพระเจ้าองค์ตื้อของชุมชนสองฝั่ง โขง ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อตอบโจทย์ของพื้นที่ว่า ระบบความเชื่อและปฏิบัติการทางสังคม ของผู้คนในสองบริบทสังคม มีการเปลี่ยนแปลงและคลี่คลายไปในทิศทางเดียวกัน หรือแตกต่างกันอย่างไร 2. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ภายใต้ ระบบความเชื่อว่าด้วยพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง จะสามารถ สะท้อนให้เห็นระบบคุณค่าบางอย่างที่สามารถกำหนดเป็น Regional policy ของ ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับความเป็นรัฐ-ชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่า ระบบ การจัดการพื้นที่ทางศาสนาระหว่างพรมแดน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ ประเด็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในแง่นโยบายการสนับสนุนการจัดการ พื้นที่ทางศาสนาระหว่างพรมแดนได้

8 นิยามศัพท์เฉพาะ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) หมายถึง การแสดงออกมาเป็นคุณลักษณะอันเป็น ความสัมพันธ์เชิงพลวัตระหว่างคนในพื้นที่ ซึ่งได้ กำหนดออกมาเป็นมาตรฐานในรูปแบบของ พฤติกรรม ระดับจิตสำนึก และความสัมพันธ์ภายใน กลุ่มของตนเอง ทั้งนี้โดยผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ และ พฤติกรรมออกมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งที่ สามารถกำหนดความหมายของความเป็นคนพวก เดียวกัน จนถือได้ว่าเป็น “พลวัตทางอัตลักษณ์ของ กลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว” ที่ร่วมอยู่ใน “พื้นที่ทาง วัฒนธรรม” เดียวกัน

9 นิยามศัพท์เฉพาะ ระบบความเชื่อในพื้นที่ทางวัฒนธรรม หมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุ่มชาติ พันธุ์ไทย-ลาว เกี่ยวกับพระเจ้าองค์ตื้อ ที่ปรากฏใน แผนที่ทางวัฒนธรรม พื้นที่ทางวัฒนธรรม (Spiritual Space) หมายถึง บริเวณที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของผู้คนว่าเป็นพวก เดียวกัน โดยพิจารณาจากประวัติความเป็นมา ค่านิยม ความเชื่อ หรือคุณลักษณะอันเป็นอัตลักษณ์ของคนใน พื้นที่ ซึ่งปรากฏเชิงสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ แสดงออกร่วมกันอันเป็นแหล่งที่มาของพลังทางสังคม หรือระบบความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ในภาษาอีสาน เรียกว่า “ผีตัวเดียวกัน”

10 นิยามศัพท์เฉพาะ แผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Map) หมายถึง ความเชื่อมโยงของระบบความคิด ความเชื่อ และ พฤติกรรม ของชุมชนไทย-ลาว เกี่ยวกับพระเจ้า องค์ตื้อ ในอาณาบริเวณลุ่มน้ำโขง จิตวิญญาณ (Mentality) หมายถึง ความหมายที่ แสดงออกมาถึงความเป็นพวกเดียวกัน ผลรวมใน การปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ ที่มีพื้นฐานด้วยวิธีการ ผลิต และความสัมพันธ์ร่วมกับธรรมชาติ กิจกรรม ของสถาบันทางสังคมและตัวกำกับอื่น ๆ ใน ชีวิตประจำวัน ตลอดทั้งเป็นความเชื่อ ค่านิยมที่มี การจัดลำดับชั้น ศีลธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมร่วมกัน และการ แสดงตัวตนออกมา ไม่ว่าจะเป็นภาษา สัญลักษณ์ ตลอดจนวิธีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จาก คนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง

11 นิยามศัพท์เฉพาะ เครือข่ายทางสังคม (Social Network) หมายถึง ช่องทางการกระจายทรัพยากรระหว่างสมาชิกใน พื้นที่วัฒนธรรม โดยเกิดขึ้นมาจากการกระทำร่วมกัน ของคนในสังคมทั้งที่เป็นทางตรงและทางอ้อมโดยมี ข้อตกลงกันและกันมากกว่า 2 คนขึ้นไป เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnic Group Network) หมายถึง ความสัมพันธ์ของคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัย แหล่งกำเนิด ภาษา ศาสนา ความเชื่อเดียวกัน เป็น พื้นฐานในการได้มาซึ่งทรัพยากรและการประกัน ความเสี่ยงของการเข้าร่วมกิจกรรม

12 กระบวนการโลกาภิวัตน์ มีลักษณะตรงที่ไม่ลงตัวเป็นรูป เป็นร่างที่แน่นอน แต่ทว่ามีลักษณะเคลื่อนที่ได้และ ไหลเวียน รวมถึงมีการซ้อนทับกันไปมาและไม่ ต่อเนื่องกัน Anthony Giddens เสนอเรื่อง การไกลห่างทางเวลา และพื้นที่ (time-space distranciation) จะช่วยให้ เข้าใจโลกาภิวัตน์ได้ดีขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขที่เวลาและ พื้นที่ถูกจัดระเบียบใหม่ให้สิ่งที่เห็นมีอยู่เชื่อมโยงกันกับ สิ่งที่ไม่อยู่ไม่เห็น (to connect presence and absence) ปรากฏการณ์นี้ David Harvey เรียกว่า “การผนวก รวมสถานที่เข้ากับเวลา” (time-space compression) กรอบแนวคิดในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แนวคิดเรื่องพื้นที่และ เวลา เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า

13 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย การปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมในพื้นที่วัฒนธรรม ไทย - ลาว กรณีบุญ ประเพณี พระเจ้าองค์ตื้อ วัดปาก แซง ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม ระบบความ เชื่อ พื้นที่ทาง วัฒนธรรม กลุ่มไทย - ลาว กรณีบุญ ประเพณี พระเจ้า องค์ตื้อ ระบบคิด จิตสำนึก ค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี พฤติกรรม เศรษฐกิจ การเมือง บริบททางสังคม วิเคราะห์ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลา ตาม แนวทางหลักคิดหลังสมัยใหม่ ชาติ พันธุ์ลาว ชาติ พันธุ์ ไทย ไทย ความสัมพันธ์เชิงระบบ ตามแผนที่วัฒนธรรม

14 การค้นคว้าวิจัยในงานนี้ เป็นการหาความหมาย ของพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาในจิตสำนึก ของคนที่อยู่อาศัยที่มีโลกของตนเอง อันเป็น โลกที่เกิดขึ้นมาใน “พื้นที่เฉพาะ” ซึ่งเป็นระบบ ของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ปรากฏใน สถานการณ์ปกติ หากแต่จะปรากฏตัวขึ้นมาใน บริบทของ “งานบุญประเพณีพระเจ้าองค์ตื้อ วัด ปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี” วิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัย

15 ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิทยาของนักทฤษฎีทางด้านพื้นที่เป็น แนวทางในการศึกษา ทัศนะของสำนักคิดนี้มิได้มองพื้นที่ในฐานะที่เป็นเส้นแบ่ง ต่าง ๆ ในสังคม แต่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของบรรดา เส้นแบ่งเหล่านี้ สาระสำคัญของแนวคิดนี้สรุปได้ว่า “เมื่อพื้นที่และเวลามีปฏิสัมพันธ์กัน จะทำให้เกิด ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา” เสมอ แนวคิดเรื่องพื้นที่และเวลาจะถูกนำมาเป็นเครื่องมือใน การวิเคราะห์และตีความปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ไทย-ลาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษ กรณีบุญ ประเพณีพระเจ้าองค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้เป็นการค้นหาระบบคุณค่าทาง วัฒนธรรมเพื่อนำมากำหนดเป็นนโยบายของท้องถิ่นและ รัฐ-ชาติ วิธีวิทยาที่ใช้ในการวิจัย

16 ขอบเขตของการวิจัย 1. พื้นที่ชุมชนสองฝั่งโขงที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดย การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ฝั่งลาว คือ บ้านตะพาน เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน ซึ่งเคยเข้าร่วมในกิจกรรมบุญประเพณีพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ วัด พระโต บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 2) ฝั่งไทย คือ บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบุญประเพณีพระเจ้าใหญ่ องค์ตื้อ วัดพระโต บ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี

17 แผนผังแสดงพื้นที่โครงการวิจัย

18 ขอบเขตของการวิจัย 2. เนื้อหาวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ว่าด้วย “พระเจ้าองค์ตื้อ” ทั้งจากข้อมูลเอกสาร และการศึกษา ภาคสนาม เพื่อจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง - แผนที่วัฒนธรรมพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสองฝั่งโขง - พื้นที่ศึกษา (บ้านปากแซง และบ้านตะพาน) - บุญประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับความ เชื่อเรื่องพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - ความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนผ่านระบบความเชื่อว่าด้วย พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ - บทบาทของรัฐและประชาชน เปรียบเทียบนโยบายของ สองบริบทสังคม - ระบบการจัดการพื้นที่ทางศาสนาระหว่างพรมแดน - องค์ความรู้ใหม่และข้อเสนอเชิงนโยบาย

19 ขอบเขตของการวิจัย วิเคราะห์และตีความประวัติศาสตร์ชีวิตของชาวบ้าน เพื่อถอดรหัส ความคิด จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้คนออกมาใน 3 วิธีหลัก คือ 1.Community Analysis 2.Strategic of Discourse 3.Critical Discourse Analysis 3. เวลา การวิจัยครั้งนี้จะใช้ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551-กันยายน 2552 ดังปรากฏในปฏิทินปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

20 ปฏิทินปฏิบัติงาน 1. ศึกษาเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 2. จัดระบบ/ เรียบเรียงข้อมูลตามวัตถุประสงค์/ นำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 3. ทบทวนข้อมูลภาคสนาม/ ปรับปรุงข้อมูล เรียบเรียงใหม่/ นำเสนอความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 4. ปรับปรุงรายงานฉบับสมบูรณ์/ นำเสนอรายงาน การวิจัยต่อ สกว./ จัดพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย และบทความ

21 ประวัติผู้วิจัย ชื่อผู้วิจัย นายจิตรกร โพธิ์งาม ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 สถานที่ทำงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045 352000โทรสาร 045 311472 Email : jpongam@thaimail.com ที่อยู่227 หมู่ 10 ถนนชยางกูร บ้านขามใหญ่ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045 312100มือถือ 089 8441995 การศึกษา ปริญญาตรีศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) ปริญญาโทศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา) ปริญญาเอกปร.ด. (ไทศึกษา) งานวิจัย 1. ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขตชุมชนทหาร ตำบลโสกเชือก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2535) 2. โลกทัศน์ของชาวบรู บ้านเวินบึก อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2536) 3. การดำรงอยู่และภาวะล่มสลายของอาชีพเครื่องปั้นดินเผาชุมชนห้วยวังนอง ตำบลปทุม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2544) 4. วาทกรรมเรื่องเขื่อนปากมูล (พ.ศ.2549)

22 งบประมาณการวิจัย 600,000 บาท

23 THE END


ดาวน์โหลด ppt ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบข้ามรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาวในพื้นที่ วัฒนธรรม “พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ” วัดปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัด อุบลราชธานี ผู้วิจัย จิตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google