งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPTER 7 String Functions and Regular Expression.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPTER 7 String Functions and Regular Expression."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPTER 7 String Functions and Regular Expression

2 2 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Agenda ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ (String Functions) นิพจน์ปกติ (Regular Expression)

3 3 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตัดช่องว่างในสตริง - trim(ข้อความ) สำหรับตัดช่องว่างทั้งหมดที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง ของสตริงทิ้งไป - ltrim(ข้อความ) ตัดช่องว่างที่อยู่ด้านหน้า(ทางซ้าย) ทิ้งไป - chop(ข้อความ) ตัดช่องว่างที่อยู่ด้านหลัง (ทางขวา) ทิ้งไป ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ ข้อความที่อยู่ในวงเล็บ อาจเป็นข้อความจริงๆ หรือเป็นตัวแปร สตริงก็ได้ หากเป็นข้อความจริง ๆ ให้เขียนใน “ ”

4 4 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ trim()

5 5 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ltrim()

6 6 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ chop()

7 7 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ nl2br() เปลี่ยน \n ให้เป็น

8 8 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษร ฟังก์ชันคำอธิบาย strtoupper(ข้อความ) strtolowar(ข้อความ) ucfirst(ข้อความ) ucwords(ข้อความ) แปลงประโยคให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แปลงประโยคให้เป็นตัวพิมพ์เล็ก แปลงตัวอักษรตัวแรกของประโยคให้เป็น ตัวพิมพ์ใหญ่ แปลงตัวอักษรตัวแรกของคำให้เป็นตัวพิมพ์ ใหญ่ ตัวอย่างคำสั่ง $str = “Please ENTER your name”; strtoupper($str); strtolower($str); ucfirst($str); ucwords($str);

9 9 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การเปรียบเทียบ นับอักษร หาตำแหน่ง สลับ และซ้ำข้อความ ฟังก์ชันคำอธิบาย strcmp(ข้อความ1,ข้อความ2) strlen(ข้อความ) strpos(ข้อความ,อักษร) stripos(ข้อความ,อักษร) strrpos(ข้อความ,อักษร) strripos(ข้อความ,อักษร) str_repeat(ข้อความ,จำนวน) เปรียบเทียบข้อความทั้งสองว่าเหมือนกันหรือไม่ นับจำนวนตัวอักษรในข้อความ หาตำแหน่งอักษรในข้อความ โดยถือว่าอักษรใหญ่เล็ก ต่างกัน ตำแหน่งแรกสุดนับเป็น 0 ถ้าไม่พบจะได้ ผลลัพธ์เป็น False เหมือนกับ strpos แต่อักษรใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน หาว่าตำแหน่งสุดท้ายของอักษรนั้นอยู่ตรงไหน โดยถือ ว่าอักษรใหญ่เล็กต่างกัน เหมือนกับ strrpos แต่อักษรใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน สำหรับสร้างข้อความซ้ำกันหลาย ๆ ครั้งเท่ากับจำนวน ครั้งที่ระบุ

10 10 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การตัดข้อความบางส่วนออกมาใช้ ฟังก์ชันคำอธิบาย strstr(ข้อความ,อักษร) stristr(ข้อความ,อักษร) strrchr(ข้อความ,อักษร) substr(ข้อความ,start,length) หาอักษร โดยถือว่าอักษรใหญ่เล็กต่างกัน เมื่อพบแล้ว เริ่มตัดเอาข้อความตั้งแต่อักษรนั้นไปจนจบ เหมือนกับ strstr แต่อักษรใหญ่เล็กถือว่าเหมือนกัน หาอักษรเริ่มจากท้ายเข้ามา โดยถือว่าอักษรใหญ่เล็ก ต่างกัน เมื่อพบแล้วตัดเอาข้อความตั้งแต่ตัวอักษรนั้น ไปจนจบข้อความ ตัดข้อความโดยเอาตั้งแต่ตำแหน่ง start (อักษรตัวแรก ถือเป็นตำแหน่งที่ 0) และนับไปตามจำนวนที่ต้องการ (length)

11 11 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิพจน์ปกติ (Regular Expression) regular expression ใช้สำหรับการเปรียบเทียบและ แทนที่ข้อมูลแบบสตริง ซึ่งคล้ายกับการใช้ฟังก์ชัน เปรียบเทียบและแทนที่ของสตริง แต่ regular expression จะสามารถกำหนดรูปแบบของสตริงได้มากกว่า เพื่อใช้ใน การค้นหาสตริงที่ใกล้เคียงกันได้ โดยใช้รูปแบบ(pattern) สำหรับตรวจสอบหลัก ๆ ดังนี้ ^ กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นข้อความ $ กำหนดให้เป็นจุดสิ้นสุดข้อความ [A-Z]หมายถึงตัวอักษร A ถึง Z [a-z]หมายถึงตัวอักษร a ถึง z [0-9]หมายถึงตัวเลข 0-9

12 12 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันสำหรับตรวจสอบค่าสตริง ฟังก์ชันการค้นหาสตริงย่อย - ereg(pattern,ข้อความ) ใช้สำหรับตรวจสอบข้อความและตัวอักษร ฟังก์ชันจะตี ความตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กแตกต่างกัน - eregi(pattern,ข้อความ) ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อความและตัวอักษร โดยจะ ตีความตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเหมือนกัน

13 13 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง: การตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ ลองเปลี่ยนค่าตัวแปร $zip เป็นค่าต่าง ๆ 10220 ถูกต้อง K1022 ผิดรูปแบบ กลับไปแก้ไขใหม่ 1022 ผิดรูปแบบ กลับไปแก้ไขใหม่

14 14 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง

15 15 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันการแทนที่สตริงย่อย - ereg_replace(pattern,คำใหม่,ข้อความ) ใช้สำหรับแทนที่ข้อความและตัวอักษร ฟังก์ชันจะตี ความตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็กแตกต่างกัน - eregi_replace(pattern,คำใหม่,ข้อความ) ใช้สำหรับแทนที่ข้อความและตัวอักษร โดยจะตีความตัว อักษรพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเหมือนกัน

16 16 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การแทนที่คำในข้อความ ฟังก์ชันคำอธิบาย str_replace(คำเดิม,คำใหม่,ข้อความ) stri_replace(คำเดิม,คำใหม่,ข้อความ) ereg_replace(pattern,คำใหม่,ข้อความ) eregi_replace(pattern,คำใหม่,ข้อความ) เปลี่ยนคำในข้อความ โดยแทนที่คำเดิมด้วยคำ ใหม่ และถือว่าอักษรเล็กใหญ่ต่างกัน เหมือน str_replace แต่จะถือว่าอักษรเล็กใหญ่ เหมือนกัน ตรวจสอบข้อความ หากส่วนใดที่ตรงกับ pattern ให้เปลี่ยนแทนที่ด้วยคำใหม่ โดยถือ ว่าอักษรเล็กใหญ่ต่างกัน เหมือน ereg_replace แต่แต่จะถือว่าอักษรเล็ก ใหญ่เหมือนกัน

17 17 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง ผลลัพธ์ ก่อน: เดินยังกะควาย ควาย ควาย หลัง: เดินยังกะ*** *** *** สำหรับ str_replace และ stri_replace เหมาะสำหรับการค้นหาคำแบบ ตรง ๆ เพื่อเปลี่ยนเข้าไปแทนที่ เช่น เซ็นเซอร์คำไม่สุภาพ ส่วน ereg_replace และ eregi_replace เหมาะสำหรับการค้นหาในลักษณะ เปรียบเทียบรูปแบบ pattern ที่ซับซ้อนกว่า

18 18 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังก์ชันการแบ่งสตริงแล้วเอาไปเก็บไว้ในอาร์เรย์ - split(pattern,ข้อความ) ใช้สำหรับแบ่งสตริงแล้วไปเก็บไว้ในอาร์เรย์ โดยจะตีความ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กต่างกัน - spliti(pattern,ข้อความ) ใช้สำหรับแบ่งสตริง โดยจะตีความตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ ตัวพิมพ์เล็กเหมือนกัน

19 19 PHP ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt CHAPTER 7 String Functions and Regular Expression.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google