งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
(กจส.) ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 55

2 ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS
กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS

3 กิจกรรม : การประชุมใหญ่ภายใน150 วัน
แห่ง จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 5 เข้าร่วมประชุมใหญ่ 4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมประชุมใหญ่ 3 แนะนำ ติดตาม การจัดทำบัญชี 2 สกอ. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน 1

4 กิจกรรม : การประชุมใหญ่ภายใน150 วัน
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 5 เข้าร่วมประชุมใหญ่ 4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมประชุมใหญ่ 3 แนะนำ ติดตาม การจัดทำบัญชี 2 สกอ. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน 1 เพิ่มขึ้น

5 กิจกรรม : การประชุมใหญ่ภายใน150 วัน
จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 5 เข้าร่วมประชุมใหญ่ 4 ประชุมคณะกรรมการเตรียมประชุมใหญ่ 3 แนะนำ ติดตาม การจัดทำบัญชี 2 สกอ. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน 1 เพิ่มขึ้น

6 ผลลัพธ์ จำนวนสมาชิกสิ้นปีบัญชีเพิ่มขึ้น จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตร
(ปีบัญชี ก.ย. 55-ส.ค. 56) เพิ่มขึ้น จำนวนสมาชิกสหกรณ์ จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตร

7 แนะนำ ติดตามการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
แห่ง จำนวนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รายงานแล้ว กจส. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 5 รายงานวาระกรรมการภายใน 30 วัน 4 แนะนำการเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฏหมายในที่ประชุมใหญ่ 3 เข้าร่วมประชุมกรรมการเพื่อ เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 สกอ.กำหนดแผนปฏิบัติงาน 1

8 การร่วมประชุมคณะกรรมการฯ
สหกรณ์ที่ดำเนินงาน จำนวน 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินงาน จำนวน 96 แห่ง กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 4 สกอ. รายงานผลตามแบบรายงาน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 2 สกอ. กำหนดแผนปฏิบัติงาน 1

9 ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
สหกรณ์ที่ดำเนินงาน จำนวน 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินงาน จำนวน 96 แห่ง กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล/ผลการปฏิบัติ 4 สกอ. รายงานผลตามแบบรายงาน 3 เข้าแนะนำส่งเสริม 2 สกอ. กำหนดแผนปฏิบัติงาน 1

10 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ที่หยุดดำเนินงาน จำนวน 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่หยุดดำเนินงาน จำนวน 6 แห่ง กจส.รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 4 สกอ. รายงานผลตามแบบรายงาน 3 เข้าแนะนำส่งเสริมตามแผน 2 สกอ. กำหนดแผนปฏิบัติงาน 1

11 กิจกรรม ติดตามสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี
สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี จำนวน 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่างชำระบัญชี จำนวน 9 แห่ง กจส. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 4 สกอ. รายงานผลตามแบบรายงาน 3 เข้าแนะนำส่งเสริมตามแผน 2 สกอ. กำหนดแผนปฏิบัติงาน 1

12 ตรวจการสหกรณ์ เป้าหมาย สหกรณ์ 74 แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง
กจส. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 5 รายงานตามแบบผู้ตรวจการ 4 ผู้ตรวจการเข้าตรวจการสหกรณ์ตามแผนปฏิบัติงาน 3 ผู้ตรวจการกำหนดแผนปฏิบัติงาน 2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการ 1

13 ประชุมกลุ่มสมาชิก เป้าหมาย สหกรณ์ 21แห่ง/56 ครั้ง
กจส. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 4 รายงานตามแบบรายงานประชุมกลุ่มสมาชิก 3 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก 2 สกอ.จัดทำแผนปฏิบัติ (Action plan) 1

14 จัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
เป้าหมาย สหกรณ์ 1แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง กจส. รวบรวมข้อมูลและรายงานผล 7 ส่งเสริม แนะนำ กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถดำเนินงานได้ 6 แห่ง แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรจัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน 5 จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2556 4 จัดอบรมแก่ประชาชนที่ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรก่อนการรับจดทะเบียน 3 ให้คำแนะนำ ความรู้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ฝกลุ่มเกษตรกร 2 กจส.จัดทำแผนปฏิบัติ (Action plan) 1

15 โครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน
ครั้ง เป้าหมาย 11 อำเภอ 11 ครั้ง กจส. รวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม 3 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีประชาชน 2 กจส.จัดทำแผนปฏิบัติ (Action plan) 1


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 56 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google