งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS

3 กิจกรรม : การประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ 1 2 3 4 รวบรวมข้อมูลและ รายงานผล 5 แนะนำ ติดตาม การจัดทำบัญชี สกอ. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จำนวนสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน แห่ ง

4 กิจกรรม : การประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ 1 2 3 4 รวบรวมข้อมูลและ รายงานผล 5 แนะนำ ติดตาม การจัดทำบัญชี สกอ. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพิ่ม ขึ้น

5 กิจกรรม : การประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน ประชุมคณะกรรมการ เตรียมประชุมใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ 1 2 3 4 รวบรวมข้อมูลและ รายงานผล 5 แนะนำ ติดตาม การจัดทำบัญชี สกอ. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน จำนวนสมาชิกกลุ่ม เกษตรกร ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพิ่ม ขึ้น

6 ผลลัพธ์ จำนวนสมาชิกสิ้นปีบัญชีเพิ่มขึ้น ( ปีบัญชี ก. ย. 55- ส. ค. 56) จำนวนสมาชิกสหกรณ์ เพิ่ม ขึ้น จำนวนสมาชิกกลุ่ม เกษตร

7 แนะนำ ติดตามการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย แนะนำการเลือกตั้ง คณะกรรมการให้ เป็นไปตามกฏหมายใน ที่ประชุมใหญ่ รายงานวาระกรรมการ ภายใน 30 วัน 1 2 3 4 กจส. รวบรวมข้อมูล และรายงานผล 5 เข้าร่วมประชุมกรรมการเพื่อ เตรียมการเลือกตั้งคณะกรรมการ สกอ. กำหนดแผนปฏิบัติงาน จำนวนสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่รายงาน แล้ว แห่ง

8 การร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ 1 2 สกอ. รายงานผลตาม แบบรายงาน 3 สกอ. กำหนดแผน ปฏิบัติงาน กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 4 สหกรณ์ที่ดำเนินงาน จำนวน 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินงาน จำนวน 96 แห่ง

9 ตรวจเยี่ยม แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้าแนะนำส่งเสริม 1 2 กลุ่มฯ รวบรวมข้อมูล / ผลการปฏิบัติ 4 สกอ. กำหนดแผน ปฏิบัติงาน สกอ. รายงานผลตาม แบบรายงาน 3 สหกรณ์ที่ดำเนินงาน จำนวน 71 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินงาน จำนวน 96 แห่ง

10 แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ หยุดดำเนินธุรกิจ เข้าแนะนำส่งเสริมตาม แผน 1 2 กจส. รวบรวมข้อมูล และรายงานผล 4 สกอ. กำหนดแผน ปฏิบัติงาน สกอ. รายงานผลตาม แบบรายงาน 3 สหกรณ์ที่หยุดดำเนินงาน จำนวน 3 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่หยุด ดำเนินงาน จำนวน 6 แห่ง

11 กิจกรรม ติดตามสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ อยู่ระหว่างชำระบัญชี เข้าแนะนำส่งเสริมตาม แผน 1 2 กจส. รวบรวมข้อมูล และรายงานผล 4 สกอ. กำหนดแผน ปฏิบัติงาน สกอ. รายงานผลตาม แบบรายงาน 3 สหกรณ์ที่อยู่ระหว่างชำระ บัญชี จำนวน 5 แห่ง กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ระหว่าง ชำระบัญชี จำนวน 9 แห่ง

12 ตรวจการสหกรณ์ ผู้ตรวจการเข้าตรวจ การสหกรณ์ตาม แผนปฏิบัติงาน รายงานตามแบบ ผู้ตรวจการ 1 2 3 4 กจส. รวบรวมข้อมูล และรายงานผล 5 ผู้ตรวจการกำหนดแผนปฏิบัติงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการ เป้าหมาย สหกรณ์ 74 แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง แห่ง

13 ประชุมกลุ่มสมาชิก รายงานตามแบบ รายงานประชุมกลุ่ม สมาชิก 1 2 3 4 กจส. รวบรวมข้อมูล และรายงานผล เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก สกอ. จัดทำแผนปฏิบัติ (Action plan) เป้าหมาย สหกรณ์ 21 แห่ง /56 ครั้ง แห่ง

14 จัดตั้งสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร จัดอบรมแก่ประชาชนที่ ประสงค์จะจัดตั้งกลุ่ม เกษตรกรก่อนการรับจด ทะเบียน 1 2 3 4 จดทะเบียนจัดตั้งในปี 2556 ให้คำแนะนำ ความรู้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่ต้องการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ฝกลุ่มเกษตรกร กจส. จัดทำแผนปฏิบัติ (Action plan) เป้าหมาย สหกรณ์ 1 แห่ง กลุ่มเกษตรกร 1 แห่ง แห่ง 5 แนะนำให้สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรจัดประชุมใหญ่ สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน 6 ส่งเสริม แนะนำ กลุ่ม เกษตรกร ให้สามารถ ดำเนินงานได้ 7 กจส. รวบรวมข้อมูลและ รายงานผล

15 โครงการผู้ว่าฯลพบุรีพบประชาชน 1 2 3 กจส. รวบรวมข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการผู้ว่าฯ ลพบุรีประชาชน กจส. จัดทำแผนปฏิบัติ (Action plan) เป้าหมาย 11 อำเภอ 11 ครั้ง ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ตามระบบ CPS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google