งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน ) 2. ผ้าผูกคอ ( สีตามเขต การศึกษาเดิม ) 3. เสื้อ ( สีกากี แขนสั้น ) 4. กางเกง ( สีกากี ) 5. เข็มขัด ( หนังสีน้ำตาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน ) 2. ผ้าผูกคอ ( สีตามเขต การศึกษาเดิม ) 3. เสื้อ ( สีกากี แขนสั้น ) 4. กางเกง ( สีกากี ) 5. เข็มขัด ( หนังสีน้ำตาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน ) 2. ผ้าผูกคอ ( สีตามเขต การศึกษาเดิม ) 3. เสื้อ ( สีกากี แขนสั้น ) 4. กางเกง ( สีกากี ) 5. เข็มขัด ( หนังสีน้ำตาล ) 6. ถุงเท้า ( สีกากี พับใต้เข่า ) 7. รองเท้า ( หนังหรือผ้าใบสี น้ำตาล หุ้มส้น )

4 1. ตราคณะลูกเสือ แห่งชาติ 2. เครื่องหมายจังหวัด 3. ห่วงสวมผ้าผูกคอ (Woggle) 4. สายนกหวีด หรือสาย Bead 5. เครื่องหมาย ตำแหน่ง 6. เครื่องหมาย สังกัด อื่น ๆ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็ม ลูกเสือสดุดี เข็มลูกเสือสรรเสริญฯ และเครื่องหมายที่ หน่วยงานอื่นมอบให้ โดยกฎหรือระเบียบที่กำหนด และมีหนังสือ รับรองเป็นสำคัญ

5 1. ฝึกอบรมลูกเสือภายในกองหรือร่วมในคณะผู้ให้การฝึกอบรม 2. ควบคุมลูกเสือออกไปนอกสถานที่ เสมือนฑูตทางการลูกเสือ 3. พิธีการลูกเสือ ประจำปี 4. โอกาสอื่น ๆ ซึ่งได้ระบุและสั่งการเป็นคราว ๆ ไป

6 1. เป็นสื่อแห่งมิตรภาพ ไม่ เลือกชาติ ศาสนา ชั้นวรรณะ 2. แสดงความเป็นพี่น้อง ลูกเสือกันทั่วโลก 3. บ่งบอกลักษณะนิสัยใจ คอ 4. เตือนให้เกิดความสำรวม

7 เครื่องหมาย ตำแหน่ง

8 พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

9 สภานายก, อุปนายก, กรรมการ, สภานายก กิตติมศักดิ์, อุปนายกกิตติมศักดิ์, และกรรมการกิตติมศักดิ์แห่งสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธาน, รองประธาน, กรรมการแห่งคณะ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้อำนวยการใหญ่, รองผู้อำนวยการใหญ่, ผู้ช่วย ผู้อำนวยการใหญ่, ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ, ผู้ตรวจการใหญ่, รองผู้ตรวจการใหญ่, กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ผู้ตรวจการลูกเสือ, รองผู้ตรวจการ, ผู้ช่วย ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงาน คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

10 ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด, รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด, ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด, รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด, ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด, กรรมการลูกเสือจังหวัด, กรรมการพิเศษลูกเสือประจำจังหวัด

11 ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน, รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน

12 ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

13 รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ

14 ผู้กำกับลูกเสือสำรอง

15 รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง

16 ผู้กำกับลูกเสือสามัญ

17 รองผู้กำกับลูกเสือสามัญ

18 ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

19 รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

20 ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

21 รองผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ

22 ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ, รองผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ, ผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ, รองผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ, ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสืออำเภอ, กรรมการลูกเสืออำเภอ, กรรมการพิเศษลูกเสือประจำอำเภอ

23 เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงานคณะกรรมการ บริหารลูกเสือแห่งชาติ

24 เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงาน คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เจ้าหน้าที่ลูกเสือในสำนักงาน คณะกรรมการลูกเสืออำเภอ

25

26

27

28

29


ดาวน์โหลด ppt 1. หมวก ( หมวกปีกกว้าง หรือหมวกทรงอ่อน ) 2. ผ้าผูกคอ ( สีตามเขต การศึกษาเดิม ) 3. เสื้อ ( สีกากี แขนสั้น ) 4. กางเกง ( สีกากี ) 5. เข็มขัด ( หนังสีน้ำตาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google