งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนกลุ่มใหญ่ (Large Group Teaching). การแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้ จำนวนผู้เรียนเป็นเกณฑ์ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง กลุ่มใหญ่ 30 คนขึ้นไป จำนวนสูงสุดที่เคยสอนกลุ่มใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนกลุ่มใหญ่ (Large Group Teaching). การแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้ จำนวนผู้เรียนเป็นเกณฑ์ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง กลุ่มใหญ่ 30 คนขึ้นไป จำนวนสูงสุดที่เคยสอนกลุ่มใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนกลุ่มใหญ่ (Large Group Teaching)

2 การแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้ จำนวนผู้เรียนเป็นเกณฑ์ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง กลุ่มใหญ่ 30 คนขึ้นไป จำนวนสูงสุดที่เคยสอนกลุ่มใหญ่ = ……….. คน

3 จุดด้อยของการสอนกลุ่ม ใหญ่ 1. เป็นแบบ Teacher Center 2. เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา (Content Base) 3. เป็นการสื่อสารทางเดียว 4. ขาดการปฏิสัมพันธ์ 5. ไม่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 6. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ยาก

4 ข้อดีของการเรียนการสอนกลุ่ม ใหญ่ 1. ได้เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียน เนื้อหา เวลา ห้องเรียน

5 เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ การสอนแบบบรรยาย ใช้เทคนิค 1. การนำเข้าสู่บทเรียน 2. การสรุป 3. การยกตัวอย่าง

6 เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่ ( ต่อ ) 4. การเสริมแรง 5. การถาม 6. การใช้สื่อ

7 บทเรียนจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 1. ทำการทดสอบก่อนเรียน 2. สอนโดยอาจารย์แต่มีนิสิตช่วยสอน ร่วมฟังการบรรยาย 3. แบ่งเป็นกลุ่มย่อยให้นิสิตผู้ช่วยสอน สรุปเนื้อหา ทำแบบฝึกหัด 4. ทดสอบหลังเรียน

8 กิจกรรม 1. มีเอกสารประกอบการสอน 2. มีการติวผู้ช่วยสอน (Train the Trainer) 3. บันทึกการสอน แขวนไว้ใน Web ให้ศึกษาซ้ำได้

9 การสอนเป็นภาษาอังกฤษ เหตุผลความจำเป็น การเตรียมตัวผู้สอน การเตรียมตัวผู้เรียน การเตรียมเอกสาร สื่อ การวัดและ การประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การสอนกลุ่มใหญ่ (Large Group Teaching). การแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้ จำนวนผู้เรียนเป็นเกณฑ์ กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง กลุ่มใหญ่ 30 คนขึ้นไป จำนวนสูงสุดที่เคยสอนกลุ่มใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google