งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนกลุ่มใหญ่(Large Group Teaching)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนกลุ่มใหญ่(Large Group Teaching)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนกลุ่มใหญ่(Large Group Teaching)

2 การแบ่งการเรียนการสอนโดยใช้จำนวนผู้เรียนเป็นเกณฑ์
กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง กลุ่มใหญ่ 30 คนขึ้นไป จำนวนสูงสุดที่เคยสอนกลุ่มใหญ่ = ………..คน

3 จุดด้อยของการสอนกลุ่มใหญ่
1.เป็นแบบTeacher Center 2.เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา(Content Base) 3.เป็นการสื่อสารทางเดียว 4.ขาดการปฏิสัมพันธ์ 5.ไม่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 6.ตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ยาก

4 ข้อดีของการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่
1.ได้เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียน เนื้อหา เวลา ห้องเรียน

5 เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่
การสอนแบบบรรยาย ใช้เทคนิค 1.การนำเข้าสู่บทเรียน 2.การสรุป 3.การยกตัวอย่าง

6 เทคนิคการสอนกลุ่มใหญ่(ต่อ)
4.การเสริมแรง 5.การถาม 6.การใช้สื่อ

7 บทเรียนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.ทำการทดสอบก่อนเรียน 2.สอนโดยอาจารย์แต่มีนิสิตช่วยสอนร่วมฟังการบรรยาย 3.แบ่งเป็นกลุ่มย่อยให้นิสิตผู้ช่วยสอนสรุปเนื้อหา ทำ แบบฝึกหัด 4.ทดสอบหลังเรียน

8 กิจกรรม 1.มีเอกสารประกอบการสอน 2.มีการติวผู้ช่วยสอน(Train the Trainer)
3.บันทึกการสอน แขวนไว้ในWebให้ศึกษาซ้ำได้

9 การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เหตุผลความจำเป็น การเตรียมตัวผู้สอน การเตรียมตัวผู้เรียน การเตรียมเอกสาร สื่อ การวัดและการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การสอนกลุ่มใหญ่(Large Group Teaching)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google