งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงนโยบาย และแผน นำสู่การปฏิบัติ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงนโยบาย และแผน นำสู่การปฏิบัติ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงนโยบาย และแผน นำสู่การปฏิบัติ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

2 จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ เข้าอบรม 1. มีความรู้ความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับ นโยบาย แผน จุดเน้น 2. ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ และ นำเสนอ การแปลงนโยบายและ แผน สู่การปฏิบัติ

3 การบรรยาย 1. ความรู้เบื้องต้น 20 นาที 2. ฝึกปฏิบัติ 30 นาที 3. นำเสนอ 50 นาที 4. สรุป 20 นาที

4 นโยบาย คือ สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจ ของผู้บริหาร ในการปฏิบัติงานใน อนาคต

5 แผน หมายถึง แผนปฏิบัติการประจำปี ของ สำนักงาน กศน. จังหวัด และ สถานศึกษา กศน.

6 กระบวนการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ หมายถึง การแปลง วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในนโยบายให้เป็น แผนงาน แนวทาง โครงการกิจกรรมที่เป็น รูปธรรม ประกอบด้วย

7 กระบวนการนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติ 1. การจัดหาทรัพยากร 2. การวางแผน โครงการ 3. การออกแบบองค์กร 4. การดำเนินงาน - แผนปฏิบัติการประจำปี -

8 ข้อพิจารณาการแปลง นโยบาย 1. บทบาทหน้าที่ของ หน่วยงาน / สถานศึกษา 2. ลำดับความสำคัญของ นโยบาย 3. ศักยภาพขององค์กร 3.1 ทรัพยากร 3.2 วัฒนธรรมองค์กร 3.3 ภาคีเครือข่าย

9 ข้อพิจารณาการแปลง นโยบาย 4. ศาสตร์และศิลปะสู่การ ปฏิบัติ 4.1 บริบทชุมชน / ผู้เรียน / ผู้รับบริการ 4.2 Andragogy 4.3 กฎหมาย / ระเบียบ / คำสั่ง

10 ข้อพิจารณาการแปลง นโยบาย 4.4 ความสามารถในการ นำศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ เช่น Computer วิจัย การวางแผนกล ยุทธ์ ฯลฯ 4.5 มุมมองปัจจุบันสู่ อนาคต การพัฒนา อย่างยั่งยืน, เศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์, นโยบายไทยเข้มแข็ง

11 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คือ แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของ การใช้องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และ การใช้ทรัพย์สิน ทางปัญญา (Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับ รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสม ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม สมัยใหม่

12 นโยบายไทยเข้มแข็ง แนวทางของเคนส์ นัก เศรษฐศาสตร์ “ ให้จัดสรรเม็ดเงินกระตุ้น เศรษฐกิจใน โครงการที่ส่งผลเชื่อมโยง เป็นทอดๆ ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มากที่สุด ”

13 การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน การพัฒนาเพื่อบรรลุถึง ความต้องการ ของมนุษย์ในปัจจุบันและ ต้องไม่เป็น การลดทอนหรือเบียดบัง โอกาสของ มนุษย์ในอนาคต

14 ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 6. ทัศนคติของผู้นำ นโยบายไปปฏิบัติ ( ความเข้มแข็ง – ผลกระทบ – ผลประโยชน์ ) 7. กลไกลภายใน หรือ ระหว่างหน่วยงานที่ นำนโยบายไปปฏิบัติ ( ความสัมพันธ์ – การ แทรกแซง )

15 ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 1. ลักษณะของนโยบาย ( ประสบการณ์ - ความเห็นผลได้ ) 2. วัตถุประสงค์ของ นโยบาย ( ความชัดเจน – ดัชนี )

16 ปัจจัยที่กำหนดความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ของการนำนโยบายไปปฏิบัติ 3. ความเป็นไปได้ทาง การเมือง / เทคโนโลยี ( สนับสนุน ) 4. ความพอเพียงของ ทรัพยากร 5. ลักษณะของหน่วยงาน ที่นำไปปฏิบัติ ( วัฒนธรรมองค์กร )

17 หลักธรรมาภิบาล ( การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า


ดาวน์โหลด ppt การแปลงนโยบาย และแผน นำสู่การปฏิบัติ นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google