งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6. www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6 ประเด็นสำคัญที่จะ พัฒนาภายในเดือน พ. ค. – ก. ย. 2551 1) กำหนดกระบวนงานของศูนย์อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6. www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6 ประเด็นสำคัญที่จะ พัฒนาภายในเดือน พ. ค. – ก. ย. 2551 1) กำหนดกระบวนงานของศูนย์อย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6

2 www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6 ประเด็นสำคัญที่จะ พัฒนาภายในเดือน พ. ค. – ก. ย. 2551 1) กำหนดกระบวนงานของศูนย์อย่าง เป็นทางการ 2) กำหนดลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของศูนย์ 3) จัดทำเครื่องมือวัดความต้องการและ ความคาดหวังของลูกค้า หมว ด 1 1) จัดทำแผนการช่วยเหลือ ชุมชนและดำเนินการ 2) จัดทำแผนจริยธรรมและ ดำเนินการ 3) ประเมินการรับรู้วิสัยทัศน์ วัฒนธรรมองค์กร และ เป้าประสงค์ของศูนย์ หมว ด 2 1) กำหนดปัจจัยที่จะต้องวิเคราะห์เพื่อ การจัดทำแผนให้ชัดเจน หมว ด 3

3 www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6 ประเด็นสำคัญที่จะ พัฒนาภายในเดือน พ. ค. – ก. ย. 2551 1) จัดทำ SOP/ คู่มือปฏิบัติงาน หมว ด 4 1) จัดทำแผนรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และดำเนินการรวบรวม หมว ด 5 1) จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล (Individual scorecard/ Individual KPI) 2) ปัจจัยความผาสุก 3) เครื่องมือวัดความผาสุก หมว ด 6


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6. www.themegallery.com LOGO ศูนย์อนามัย ที่ 6 ประเด็นสำคัญที่จะ พัฒนาภายในเดือน พ. ค. – ก. ย. 2551 1) กำหนดกระบวนงานของศูนย์อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google