งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“พัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านการป้องกันควบคุมโรค” กองการเจ้าหน้าที่ 25 ธันวาคม 2557

2 สถานการณ์/กรอบแนวคิด HR Unit
ก.พ.ร. ก.พ. ก.สธ. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 – 2561) การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข - การกำหนดนโยบายและจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (NHA11) ประเด็นท้าทาย กองการเจ้าหน้าที่ ความต้องการ/ ความคาดหวัง การให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมของการจัดการกำลังคนของระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศ ขาดระบบแรงจูงใจ(ค่าตอบแทน/ความก้าวหน้า) โครงสร้างอายุของข้าราชการ เข้าสู่ Aging Society >> ปัญหา Generation Gap นโยบายการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐที่ไม่เพิ่มอัตรากำลังใหม่/ยุบตำแหน่งเกษียณ การพัฒนากำลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การวางแผนและบริหารกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สร้างและพัฒนากลไกระบบพี่เลี้ยงและทายาทด้านวิชาการและบริหารวิชาการ ระบบแรงจูงใจเพื่อการสรรหาและธำรงรักษาบุคลากร ฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดระบบและบริหารงานบุคคลของกรม กรมมีกำลังคนที่มีขีดความสามารถเหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงจูงใจและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป้าหมาย

3 งบประมาณปี 59 ด้าน HR 50 ล้านบาท 2 ล้านบาท 48 ล้านบาท HRM HRD
การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร 1) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ได้มาตรฐาน (880,000 บาท) 1) การวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร (แผนแม่บท) (1,500,000 บาท) 2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน (472,500 บาท) 2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน (800,000 บาท) 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาของกรม เช่น นบส. ผบก. ผบต. LDC EDC MDC Leadership ฯลฯ (9,858,000 บาท) 3) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (320,000 บาท) 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองภารกิจป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เช่น Epidemiology /En-Occ / NCD (36,169,500 บาท)

4 แนวทางการติดตามประเมินผล
การติดตามจากการประชุมคณะกรรมการ การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามระบบที่กรม กำหนดทุกเดือน / ทุกไตรมาส การสำรวจความคิดเห็น / การประเมินผลการดำเนินงานจาก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5 END


ดาวน์โหลด ppt แผนคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google