งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนคำขอ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กองการเจ้าหน้าที่ 25 ธันวาคม 2557 “ พัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านการป้องกันควบคุมโรค ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนคำขอ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กองการเจ้าหน้าที่ 25 ธันวาคม 2557 “ พัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านการป้องกันควบคุมโรค ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนคำขอ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กองการเจ้าหน้าที่ 25 ธันวาคม 2557 “ พัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านการป้องกันควบคุมโรค ”

2 ก.พ.ร.ก.พ.ร. ก.พ.ก.พ. ก. สธ. การพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ มาตรการบริหาร และพัฒนากำลังคน ภาครัฐ (2557 – 2561) การปฏิรูปกระทรวง สาธารณสุข - การกำหนด นโยบายและจัดการ กำลังคนด้าน สุขภาพ (NHA11) ประเด็นท้า ทาย การให้ความสำคัญ อย่างเท่าเทียมของ การจัดการกำลังคน ของระบบป้องกัน ควบคุมโรคของ ประเทศ ขาดระบบแรงจูงใจ ( ค่าตอบแทน / ความก้าวหน้า ) โครงสร้างอายุของ ข้าราชการ เข้าสู่ Aging Society >> ปัญหา Generation Gap นโยบายการปรับ ขนาดกำลังคนภาครัฐ ที่ไม่เพิ่มอัตรากำลัง ใหม่ / ยุบตำแหน่ง เกษียณ กองการ เจ้าหน้าที่ จัดระบบและ บริหารงานบุคคลของ กรม กรมมีกำลังคนที่มีขีด ความสามารถ เหมาะสมสำหรับการ ขับเคลื่อนภารกิจใน ปัจจุบันและอนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงจูงใจและ ปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข การพัฒนากำลังคน อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง การวางแผนและ บริหารกำลังคนอย่าง มีประสิทธิภาพ เส้นทาง ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ สร้างและพัฒนา กลไกระบบพี่เลี้ยง และทายาทด้าน วิชาการและบริหาร วิชาการ ระบบแรงจูงใจเพื่อ การสรรหาและธำรง รักษาบุคลากร ฐานข้อมูลการ บริหารทรัพยากร บุคคล สถานการณ์ / กรอบแนวคิด HR Unit เป้าหม าย ความต้องการ / ความคาดหวัง

3 งบประมาณปี 59 ด้าน HR 50 ล้านบาท HRM 2 ล้านบาท HRD 48 ล้านบาท การเสริมสร้างความ เข้มแข็งระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล 1) การพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ได้มาตรฐาน (880,000 บาท ) 2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน (800,000 บาท ) 3) การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน (320,000 บาท ) การพัฒนาและยกระดับ ศักยภาพบุคลากร 1) การวางแผนพัฒนาศักยภาพ บุคลากร ( แผนแม่บท ) (1,500,000 บาท ) 2) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน (472,500 บาท ) 3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม แผนพัฒนาของกรม เช่น นบส. ผบก. ผบต. LDC EDC MDC Leadership ฯลฯ (9,858,000 บาท ) 4) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม แผนพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อ ตอบสนองภารกิจป้องกันควบคุม โรคและภัยสุขภาพ เช่น Epidemiology /En-Occ / NCD (36,169,500 บาท )

4 การติดตามจากการประชุมคณะกรรมการ การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ตามระบบที่กรม กำหนดทุกเดือน / ทุกไตรมาส การสำรวจความคิดเห็น / การประเมินผลการ ดำเนินงานจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย แนวทางการติดตามประเมินผล

5


ดาวน์โหลด ppt แผนคำขอ งบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 กองการเจ้าหน้าที่ 25 ธันวาคม 2557 “ พัฒนาศักยภาพกำลังคน ด้านการป้องกันควบคุมโรค ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google