งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด นายสุชีพ คชรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕

2 เป้าหมายที่ 1 : การสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ป.6
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมายที่ 1 : การสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ป.6 เป้าหมาย : จำนวนนักเรียน ป.6 66,062 คน เป้าหมาย 30 % 19,820 คน เป้าหมายใหม่ 50 % 33,030 คน ผลการดำเนินการ ,108 คน

3 กิจกรรม : สร้างภูมิคุ้มกัน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กิจกรรม : สร้างภูมิคุ้มกัน การดำเนินการ :  ครู D.A.R.E  ครูพระ  ครู / วิทยากรป้องกัน

4 เป้าหมายที่ 2 : เสริมสร้างการป้องกัน / เฝ้าระวัง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมายที่ 2 : เสริมสร้างการป้องกัน / เฝ้าระวัง เป้าหมาย : สถานศึกษา ป.1 – ม.3 ม.1 – ม.6 อาชีวะ 1,076 แห่ง

5 กิจกรรม : ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 9 กิจกรรม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กิจกรรม : ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 9 กิจกรรม 1.วิทยากรป้องกันเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คน) 2.ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (แห่ง) 3.สำรวจ ค้น กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ/ผู้ติด ผู้ค้า (คน) 4.จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร./นศ. ที่มีกลุ่มเสี่ยง (คน) 5.ทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน (ผู้เสพ) (คน) 6.ศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 (คน) (ศูนย์) 7.ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดต้านยาเสพติด (คน) 8.การจัดกิจกรรมหลังเรียน/กิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน (ไม่มี/มีระบุ...) 9.การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน (ไม่มี/มีระบุ...) (ดำเนินการอย่างน้อย 2 กิจกรรม)

6 กิจกรรม : ทั่วไป 5 กิจกรรม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กิจกรรม : ทั่วไป 5 กิจกรรม 1.จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน (คน) (เครือข่าย) 2.จัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน (ห้องเรียนมีขาว เฉลิม พระเกียรติ) (คน) (กลุ่ม) 3.ครูแกนนำที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด (คน/ระบุชื่อ) 4.นักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด (คน) 5.กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน (คน) (ดำเนินการอย่างน้อย 2 กิจกรรม)

7 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
ผลการดำเนินการ : 632 แห่ง (58.75%) การดำเนินการ : : ต้องครบ 100 % : มากกว่ากิจกรรมที่กำหนด 100% (ตามแผนฯ 2 กิจกรรม ทั่วไป 2 กิจกรรม

8 เป้าหมายที่ 3 : ลดปัจจัยเสี่ยง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมายที่ 3 : ลดปัจจัยเสี่ยง เป้าหมาย : 434 แห่ง ผลการดำเนินการ : 11,513 ครั้ง กิจกรรม : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา

9 เป้าหมายที่ 4 : ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/ค่ายจิตสังคม
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมายที่ 4 : ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/ค่ายจิตสังคม เป้าหมาย : นร.กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ กิจกรรม : - จัดค่ายในสถานศึกษา - ภายนอกตามความเหมาะสม (วัด ,ค่ายทหาร, ค่ายตำรวจ)

10 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
การขับเคลื่อนงาน : * การดำเนินงาน (กิจกรรม) - สร้างภูมิคุ้มกัน - เสริมสร้างการป้องกัน/เฝ้าระวัง - ลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม * การรายงานผลในระบบ - ศพส.จ./อ. - กระทรวงศึกษา * การสนับสนุน : งบเงินอุดหนุน ปปส.ภาค 5


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google