งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสุชีพ คชรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ เป้าหมายตามแผน ยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสุชีพ คชรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ เป้าหมายตามแผน ยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสุชีพ คชรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ เป้าหมายตามแผน ยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

2 เป้าหมายที่ 1 : การสร้าง ภูมิคุ้มกันนักเรียน ป.6 เป้าหมาย : จำนวนนักเรียน ป.6 66,062 คน เป้าหมาย 30 % 19,820 คน เป้าหมายใหม่ 50 % 33,030 คน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ผลการดำเนินการ 136,108 คน

3 กิจกรรม : สร้าง ภูมิคุ้มกัน การดำเนินการ :  ครู D.A.R.E  ครูพระ  ครู / วิทยากรป้องกัน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

4 เป้าหมายที่ 2 : เสริมสร้างการ ป้องกัน / เฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมา ย : สถานศึกษา ป.1 – ม.3 ม.1 – ม.6 อาชีวะ 1,076 แห่ง

5 กิจกรรม : ตามแผน ยุทธศาสตร์ฯ 9 กิจกรรม 1. วิทยากรป้องกันเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( คน ) 2. ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด ( แห่ง ) 3. สำรวจ ค้น กลุ่มเสี่ยง ผู้เสพ / ผู้ติด ผู้ค้า ( คน ) 4. จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นร./ นศ. ที่มีกลุ่ม เสี่ยง ( คน ) 5. ทำจิตสังคมบำบัดในโรงเรียน ( ผู้เสพ ) ( คน ) 6. ศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ( คน ) ( ศูนย์ ) 7. ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาดต้านยาเสพติด ( คน ) 8. การจัดกิจกรรมหลังเรียน / กิจกรรมช่วงเวลาหลัง เลิกเรียน ( ไม่มี / มีระบุ...) 9. การจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน ( ไม่มี / มีระบุ...) ( ดำเนินการอย่างน้อย 2 กิจกรรม ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

6 กิจกรรม : ทั่วไป 5 กิจกรรม 1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน ( คน ) ( เครือข่าย ) 2. จัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษาเพื่อน ( ห้องเรียนมีขาว เฉลิมพระเกียรติ ) ( คน ) ( กลุ่ม ) 3. ครูแกนนำที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด ( คน / ระบุ ชื่อ ) 4. นักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด ( คน ) 5. กิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน ( คน ) ( ดำเนินการอย่างน้อย 2 กิจกรรม ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5

7 ผลการ ดำเนินการ : 632 แห่ง (58.75%) การ ดำเนินการ : : ต้องครบ 100 % : มากกว่ากิจกรรมที่ กำหนด 100% ( ตามแผนฯ 2 กิจกรรม ทั่วไป 2 กิจกรรม

8 เป้าหมายที่ 3 : ลด ปัจจัยเสี่ยง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมาย : 11,513 ครั้งผลการ ดำเนินการ : ควบคุมปัจจัยเสี่ยงรอบ สถานศึกษา กิจกรรม : 434 แห่ง

9 เป้าหมายที่ 4 : ค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง / ค่ายจิตสังคม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เป้าหมาย : - จัดค่ายในสถานศึกษา - ภายนอกตามความ เหมาะสม ( วัด, ค่ายทหาร, ค่าย ตำรวจ ) กิจกรรม : นร. กลุ่มเสี่ยง / กลุ่มเสพ

10 การขับเคลื่อน งาน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 * การดำเนินงาน ( กิจกรรม ) - สร้างภูมิคุ้มกัน - เสริมสร้างการป้องกัน / เฝ้าระวัง - ลดปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา - ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม * การรายงานผลในระบบ - ศพส. จ./ อ. - กระทรวงศึกษา * การสนับสนุน : งบเงินอุดหนุน ปปส. ภาค 5


ดาวน์โหลด ppt นายสุชีพ คชรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ เป้าหมายตามแผน ยุทธศาสตร์พลัง แผ่นดินเอาชนะยา เสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google