งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม โครงการปรับปรุงและจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม ครั้งที่ 4/2548 16 กันยายน 2548 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม โครงการปรับปรุงและจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม ครั้งที่ 4/2548 16 กันยายน 2548 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม โครงการปรับปรุงและจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม ครั้งที่ 4/2548 16 กันยายน 2548 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

2 วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าการแก้ไข ร่างแผนแม่บทฯ ปรับปรุง บทที่ 2 การทบทวนสถานภาพ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ยุติธรรม ดำเนินการสำรวจทรัพยากรด้านไอที กระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2548 ถึง 15 กันยายน 2548 ยังขาดข้อมูล จากศูนย์ไอที สำนักงานปลัดฯ สรุปผลการสำรวจทรัพยากรด้านไอที กระบวนการยุติธรรม

3 จำนวนบุคลากรทางด้านสารสนเทศ

4 จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์

5 อัตราส่วนคน/เครื่อง

6 สรุปข้อมูล การใช้งานเครือข่าย

7 หน่วยงานประเภทบริการผู้ให้บริการความเร็ว กรมคุมประพฤติ leased line Internet Thailand, CS-Loxinfo, TOT, datanet 19.2 K- 2Mbp s กรมบังคับคดี leased line Internet Thailand, UIH 64K- 2Mbp s กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน Frame RelayTOT กรมราชทัณฑ์ leased line JI-net, CS-Loxinfo, TRUE 128- 512K bps สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Dial UP, Leased line, ADSLTOT, TRUE 56K- 2Mbp s สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่มีข้อมูล ปปช. leased lineTRUE, KSC ปปส. leased line, ดาวเทียม TOT, TRUE, UIH, computeNet 9.6K- 1Mbp s ปปง. leased line TOT, Datanet, CS- Loxinfo 9.6- 64Kb ps สำนักงานศาลยุติธรรม Dial UPCAT56Kbps สำนักงานอัยการสูงสุด Leased line, VPNCS-Loxinfo กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพไม่มีข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมไม่มีข้อมูล สำนักงานกิจการยุติธรรม Fiber Optics In house infrastructure ไม่มีข้อมูล กรมสอบสวนพิเศษไม่มีข้อมูล

8 ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยในการใช้เครือข่าย

9 สรุปสถานะด้านระบบ ฐานข้อมูลสำหรับ กระบวนการยุติธรรม

10

11

12

13 การเข้าร่วมระบบไอทีกระบวนการ ยุติธรรม กิจกรรม 1 เลือกสรรข้อมูลที่สามารถให้บริการกับหน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม ทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานในการอนุมัติการให้บริการ ข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ทุกหน่วยงาน กิจกรรมที่ 2 ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้เหมาะสม นำข้อมูลเข้าระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สนง.ศาลยุติธรรม, กรมคุ้มครองสิทธิฯ, สถาบันนิติวิทย์ฯ, สกธ., สป., ปปช., DSI, กรมพินิจฯ

14 กิจกรรมที่ 3 ออกแบบและพัฒนา Front-end service และ ระบบ QM เพื่อเตรียมการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: ปปง., ราชทัณฑ์, คุมประพฤติ, ปปส., สตช., อัยการ กิจกรรมที่ 4 เมื่อได้ prototype ของระบบ ทดสอบการใช้งานระบบ QM service ปล่อยข้อมูลเข้ามาในระบบและทดลองใช้งาน เริ่มทดลองการแลกเปลี่ยนข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : ปปง., ราชทัณฑ์, คุมประพฤติ, ปปส.

15 วาระที่ 4.1 การพัฒนาระบบนำร่อง ต้นแบบฯ การขยายขอบเขตระยะเวลาของ MOU เดิม 1 ธันวาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2548 เป็น ถึง 30 กันยายน 2549 ความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบแม่ข่าย สำนักงานอัยการสูงสุด ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ สำนักงานการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รอการอนุมัติ User/Password

16 ความคืบหน้าการเชื่อมโยงระบบแม่ ข่าย สำนักงานอัยการสูงสุด ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อ สำนักงานการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รอการอนุมัติ User/Password

17 การติดต่อกับสำนักงานอัยการสูงสุด 24-08-2005 : นัดพบคุณเชิดศักดิ์ ไม่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากติด ภารกิจราชการด่วน 29-08-2005 : ประชุมกับฝ่ายไอทีของอัยการ ได้ข้อสรุปเบื้องต้น และ อัยการขอรายละเอียดข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่ทีมที่ปรึกษาฯได้รับ จากหน่วยงานอื่นว่า มีอะไรและใช้ทำอะไร และ มีความต้องการข้อมูลใด 05-09-2005 : ส่งสรุปรายละเอียดข้อมูลตามที่อัยการร้องขอ 08-09-2005 : พบคุณ นพพล อธิบายรายละเอียดข้อมูลที่ส่งมาเพื่อรอ การอนุมัติ 09-09-2005 : คุณนพพล แนะนำให้ทำเอกสารหนังสือจาก สกธ. เพื่อ ระบุบุคคล ที่จะทำงานประสานการเชื่อมต่อระบบกับ บริษัท Fujitsu 11-09-2005 : คุณนพพล แจ้งว่า ข้อมูลอาจไม่ได้ใน สัปดาห์นี้(12-17) เนื่องจากต้องเดินทางไปศึกษางานที่ประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจาก ช่วงนี้ เป็นช่วงรับมอบงานกับทาง Fujitsu ทำให้ เขาต้องการเข้ามาดูความ เรียบร้อยด้วย จึงขอเลือนไปในสัปดาห์หน้า ( 19-23)

18 การติดต่อกับสำนักงานบริหารการ ทะเบียน 11-08-2005 : ทำ Memo Letter จากสกธ. เพื่อขอ User/Password จากสำนักงานบริหารการทะเบียน 17-08-2005 : Install AMI โปรแกรม 19-08-2005 :ได้รับตัวอย่าง การใช้งาน AMI และ ส่ง Memo Letter ทาง EMS ไปยัง สำนักงานบริหารการทะเบียน 24-08-2005 : ได้รับแบบเอกสารการขอ User/Password จากสำนักงานบริหารการทะเบียนเรื่อง 25-08-2005 – 01-09-2005 : สกธ.เดินเรื่องการกรอกแบบฯ 02-09-2005 : ส่งแบบเอกสารฯ ไปให้สำนักงานบริหารการ ทะเบียนทั้งทาง FAX และไปรษณีย์ 09-09-2005 : เอกสาผ่านขั้นตอนเรียบร้อย รอการ Add User ในวันจันทร์ที่ 19-09-2005 เพราะเจ้าหน้าที่ติดงาน นอกสถานที่

19 แนวทางการนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการฯ 28 กันยายน 2548 ใช้สถาปัตยกรรมแบบใหม่ (SOA) Database แบบ Non-Real Time Design ของระบบ ตามแบบ SOA Prototype 1 คาดว่าเสร็จสิ้น และแสดงผลได้ภายใน 28 กันยายน 2548

20 การใช้สถาปัตยกรรม SOA ระบบ นำร่องฯ โครงสร้างเดิมของโครงการนำร่อง พัฒนาเป็น web application โดยใช้ภาษา PHP ซึ่งจะดึงข้อมูลที่ ต้องกับข้อคำถามจาก QM โดยตรง มีการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง DXC และ QM แบบ secured โดย ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ XML วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนโครงสร้างการติดต่อ ระหว่าง DXC และ QM ทำให้การเชื่อมต่อเป็นไปในรูปแบบมาตรฐาน สามารถเพิ่มเติม service ได้ง่าย แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนด service ที่สามารถให้บริการต่อ กระบวนการยุติธรรมได้อย่างอิสระ ระบบมีการแยกส่วนเป็น component อย่างชัดเจน

21 รูปแบบของ service Service สำหรับผู้ใช้งานระบบ โดย มี web application เป็นตัว เชื่อมต่อกับผู้ใช้ระบบ ประวัติบุคคล ข้อมูลคดีอาญา รายงานคดียาเสพติด สถิติคดีของแต่ละสถานีตำรวจ

22 Service ย่อยที่ถูกเรียกจาก service อื่นๆ ในระบบ Data provider เป็น service ที่อยู่บนเครื่อง QM ทำ หน้าที่ดึงข้อมูลตามข้อคำถามที่ได้รับ โดยรูปแบบของ ข้อมูลที่ให้สามารถกำหนดให้ขึ้นกับระดับของผู้ขอ Logging บันทึกการขอข้อมูลจากผู้ใช้ต่างๆ ซึ่งสามารถ ใช้ตรวจสอบภายหลังได้ Service registry รวม service ต่างๆ ของระบบ เป็นที่ เก็บข้อตกลงในการเชื่อมต่อระหว่าง service ต่างๆ ใน ระบบ

23 Client directly connects to DXC DXCQM-1 QM-DOPA Client Web App. Service Registry Security Data Requester Web services -Personal Info -Case Status -Narcotic Rpt -Police Stn Stats Data Provider Mirror DB Web App. Client Web Browser Dept DB Dept Server Client Web Browser LoggingAuthentication Data Provider DOPA gateway QM-2 Data Provider Mirror DB Web App. Client Web Browser Dept DB Dept Server Authentication Query Client connects web application Web app authenticates via Security serviceClient submits a query to DXCLog the activity and look up for data providerSend the query to QMs via Data RequesterQM’s Data Provider service processes the queryQMs send result back to DXCDXC sends the integrated result back to the clientDXC service combines the results from QMs

24 Client accesses the system via QM DXCQM-1 QM-DOPA Client Web App. Service Registry Security Data Requester Web services -Personal Info -Case Status -Narcotic Rpt -Police Stn Stats Data Provider Mirror DB Web App. Client Web Browser Dept DB Dept Server Client Web Browser LoggingAuthentication Data Provider DOPA gateway QM-2 Data Provider Mirror DB Web App. Client Web Browser Dept DB Dept Server Authentication Query Client authenticates with local authentication serviceSend query to Data ProvidersSend query along with privilege to DXC serviceLog the query and look up the provider For DOPA, forward query to DOPA gateway Web service combines results and sends it back to the clientQM gathers the result and send it back to DXC

25 วาระที่ 4.2 การเปลี่ยนแปลงไอที เพิ่มเติม บทที่ 5 สถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม N-Tiers Architecture การใช้ SOA: Service Oriented Technology Common Standard Technology ง่ายต่อการพัฒนาระบบงานใหม่ให้รับฟังก์ชันของกระบวนการ ยุติธรรม วิธีการเข้าถึงฐานข้อมูล QM v1 – ใช้หลักการเดิม คือ การทำ Database Replication ของข้อมูลร่วม (Shared Database) ข้อเสียคือ ไม่ได้ Real- Time Database QM v2 – การสร้าง Shared Database Service ไว้ในระบบเดิม ข้อเสียคือ เพิ่ม Bandwidth

26 Web Server Application Server Database Server NET DEMELITARIZED ZONE (DMZ)ENTERPRISED ZONE NET NJP DXC Query Manager TRUSTED ZONE

27 SERVERQuery Manager NJP-DXC NJP Service QM Service Application Query Manager QM Service Application WS SERVER Application WS Query Manager QM Service SERVER Application WS

28 QM v1 Server DXC QM v2 Server DBS WS

29 วาระที่ 4.3 เป้าหมายของแต่ละ หน่วยงาน เป้าหมายของแต่ละหน่วยงานในการเข้าร่วมระบบ ไอทีกระบวนการยุติธรรม A. หน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมระบบ ทันที ได้แก่ ปปง., ปปส. B. หน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมบางส่วน ได้แก่ สตช., อัยการ, ราชทัณฑ์, กรมบังคับคดี, กรม คุมประพฤติ, ปปช. C. หน่วยงานที่ต้องเพิ่มความพร้อม ได้แก่ DSI, CIFS, กรมคุ้มครองสิทธิฯ, สกธ., กรมพินิจฯ, สนง. ศาลยุติธรรม

30 เป้าหมายที่ 1 a. มีการเลือกสรรข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรมที่สามารถให้บริการกับ หน่วยงานอื่นได้ รวมทั้งกำหนด สิทธิ์ในการใช้ และทำข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานในการอนุมัติการ ให้บริการข้อมูล b. มีข้อมูลกระบวนการอยู่ในระบบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป้าหมายที่ 2 มีระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน การให้บริการข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม เป้าหมายที่ 3 มีเครือข่ายที่ใช้งานได้ ปีที่ 1 (2550)ปีที่ 2 (2551)ปีที่ 3 (2552) กลุ่ม A 1,2,3,5,6,74a,84b,8 กลุ่ม B 1a,2,31b,4a,5,6,74b,8 กลุ่ม C 1a,2,31b,4a4b,5,6,7 เป้าหมายที่ 4 a. มีมาตรฐานด้านความมั่นคง ปลอดภัย b. มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย เป้าหมายที่ 5 มีความพร้อมของบุคลากรไอที เป้าหมายที่ 6 มีกฎหมายรองรับการทำงาน เป้าหมายที่ 7 มีการให้บริการข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรมผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม เป้าหมายที่ 8 ปรับปรุงศักยภาพการให้บริการทั้ง ด้านไอทีและข้อมูล

31 วาระที่ 4.4 แผนงาน/โครงการ Schema by Type แผนงาน (Program) ใช้โครงการของหน่วยงานที่สนับสนุนการใช้ไอทีใน กระบวนการยุติธรรม โครงการหลัก (Main Project) Schema by Time (3 years) แผนงาน/โครงการที่ทำต่อเนื่อง 2 ปี 3 ปี แผนงาน/โครงการที่ทำในแต่ละปี

32 ทุกปี แผนงานพัฒนากระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม แผนงานวิเคราะห์และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม แผนงานการใช้เทคโนโลยีด้านวีดิทัศน์ในกระบวนการยุติธรรม แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อพิสูจน์ทราบข้อมูลบุคคล (Personal Identification Validation Center) โครงการจัดทำมาตรฐานและข้อตกลงสำหรับการบูรณาการข้อมูล จำเป็นกระบวนการยุติธรรม โครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ โครงการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะและศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรมแห่งชาติ (Data eXchange Center หรือ DXC) โครงการพัฒนาเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน กระบวนการยุติธรรม โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เอื้อต่อการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

33 ทุกปี โครงการพัฒนาระบบแม่ข่ายการให้บริการข้อมูลกระบวนการ ยุติธรรม (Query Manager) จำนวน 14 โครงการ ตามจำนวน หน่วยงาน ปีที่ 1 โครงการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการ ยุติธรรม โครงการสำรวจ และประมวลผลข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 2 โครงการกำหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัย ของศูนย์ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม โครงการกำหนดมาตรฐานการวางแผนการกู้ข้อมูล และระบบเทคโนโลยี ปีที่ 3 โครงการตรวจสอบสถานะหมายจับออนไลน์ โครงการส่งสำเนาคำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสายงานวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการยุติธรรม โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรมฉบับที่ 2

34 ปีงบประมาณ 2549 ปีงบประมาณ 2550 ปีงบประมาณ 2551 รวมงบประมาณโครงการ แผนงานพัฒนากระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม 0.00 แผนงานวิเคราะห์และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานใน กระบวนการยุติธรรม 0.00 แผนงานการใช้เทคโนโลยีด้านวีดิทัศน์ในกระบวนการยุติธรรม 0.00 แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อพิสูจน์ทราบข้อมูลบุคคล ( Personal Identification Validation Center)0.00 โครงการจัดทำมาตรฐานและข้อตกลงสำหรับการบูรณาการข้อมูลจำเป็น กระบวนการยุติธรรม 1,323,400.00838,300.00 3,000,000.00 โครงการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะและศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม แห่งชาติ (Data eXchange Center หรือ DXC) 49,620,569.0050,189,715.50 150,000,000.00 โครงการนำร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ 15,745,000.009,627,500.00 35,000,000.00 โครงการพัฒนาเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม 309,000,000.0095,500,000.00 500,000,000.00 โครงการฝึกอบรมผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ ยุติธรรม 25,000,000.00 75,000,000.00 โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการยุติธรรม 1,205,000.001,897,500.00 5,000,000.00 โครงการกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยในกระบวนการยุติธรรม 5,000,000.000.00 5,000,000.00 โครงการสำรวจ และประมวลผลข้อมูลกระบวนการยุติธรรม 0.007,500,000.00 15,000,000.00 โครงการตรวจสอบสถานะหมายจับออนไลน์ 0.005,000,000.00 10,000,000.00 โครงการส่งสำเนาคำพิพากษาทางอิเล็กทรอนิกส์ 0.005,000,000.00 10,000,000.00 โครงการปรับปรุงสายงานวิชาชีพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม 0.001,000,000.00 2,000,000.00 โครงการกำหนดมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ ข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม 0.0010,000,000.000.0010,000,000.00 โครงการกำหนดมาตรฐานการวางแผนการกู้ข้อมูล และระบบเทคโนโลยี 0.00 5,000,000.00 รวมแต่ละปี 406,893,969.00211,553,015.50206,553,015.50825,000,000.00

35 www.oja.moj.go.th


ดาวน์โหลด ppt การประชุม โครงการปรับปรุงและจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศกระบวนการ ยุติธรรม ครั้งที่ 4/2548 16 กันยายน 2548 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google