งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการติดตามและ รายงาน โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการติดตามและ รายงาน โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการติดตามและ รายงาน โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว

2 มติคณะรัฐมนตรี (24 พ. ย. 52) หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ ให้ได้เต็ม ร้อยละ 100 หน่วยงานเร่งลงนามสัญญา ภายในไตรมาส 1 ให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งรัด การใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไป ตามเป้าหมายโดยเคร่งครัด

3 หัวข้อการ นำเสนอ - - วัตถุประสงค์ - ขอบเขต / ระบบการ ติดตามและรายงาน - แบบรายงาน

4 วัตถุประ สงค์ 1. ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการ 2. ทราบปัญหา อุปสรรคการ ดำเนินงาน 3. ทำรายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสนอต่อผู้บริหารและ หน่วยงานกลาง

5 ขอบเขตการติดตามและ รายงาน 1. โครงการฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว ( งบปกติ ) ( งบ SP 2) 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวใน เขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ 5 จชต. ( งบ SP 2) การรายงานด้านผลการ ดำเนินงาน การรายงานด้านผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ

6 ระบบการติดตาม และรายงาน 1. การรายงานข้อมูลผ่านระบบ PFMS 4. คณะทำงานติดตามเร่งรัดฯ 3. การรายงานผลการ ดำเนินงาน 2. การรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMIS

7 ผ่าน Internet ร่วมกับ Token Key ที่ www: pfms.gfmis.go.th การรายงานข้อมูล โครงการในระบบ PFMS-SP2

8 ระบบ PFMS – SP2

9 ขนาดโครงการตามมูลค่าโครงการ และการบันทึกข้อมูล ขนาด โครงการ มูลค่า ( ล้านบาท ) รูปแบบการนำเข้าข้อมูลการแสดงผล เงินงาน L ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป WEB - Form E-FormWeb TKK2555.COM E – Book Google Map M 30 – 200 ล้าน บาท WEB - Form E-FormWeb TKK2555.COM E – Book Google Map S 5 – 30 ล้าน บาท WEB - Form ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนิน โครงการ ( ผ่าน PFMS Web Portal) Web TKK2555.COM Google Map SS ต่ำกว่า 5 ล้าน บาท --Web TKK2555.COM

10 โครงการขนาด size s ส่งรูป ถ่ายป้ายดำเนินโครงการ

11 ส่งรูปถ่ายป้าย สถานที่ดำเนิน โครงการที่มี พิกัด geo tag ( รูปถ่ายที่มี พิกัด GPS) สนย หน่วยงา น Upload ผ่าน ทาง PFMS WEB Portal เพื่อแสดง สถานที่ดำเนิน โครงการใน แผนที่ Google MAP โครงการ Size S ส่งรูปถ่ายป้ายดำเนิน โครงการ

12 การแสดงสถานที่ดำเนินโครงการ พร้อมรายละเอียด โครงการใน Google Map สำหรับ โครงการ L, M, S

13 การรายงานผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ รายงานตามระบบ GFMIS สำนักบริหารกลาง โดยให้ตัดยอดการ รายงาน ทุกสิ้นเดือน WEB-Form / PFMS

14 การรายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฯ แบบรายงาน สงป. 301 E-mail : meg_1@ricethailand.go.th โทรสาร 02-940-6096

15 ระบบติดตามและรายงานผลตาม แผนปฏิบัติการงานโครงการ โครงการ / กิจกรรมการ รายงาน หน่วยงา นรายงาน ความถี่หน่วยงาน รวบรวม กำหนดส่ง รายงาน 1. ฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง แบบ สงป. 301 ระบบ GFMIS สนย. สสข. ศวข. ศมข. ราย เดือน สนย. ภายใน วันที่ 5 2. พัฒนาการผลิต ข้าวในเขตพัฒนา พิเศษ เฉพาะกิจ 5 จชต.

16 โครงการ / กิจกรรม หน่วย นับ รวม แผน ( เม. ย. – มิ. ย.) ผล แผน ( ก. ค. – ก. ย.) ผล เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผ น ผล ฟื้นฟูนาร้างเพื่อปลูกข้าว 1. สนับสนุนเมล็ด พันธุ์ดี ตัน 2. การสนับสนุน ปุ๋ยเคมี ตัน 3. อบรมเกษตรกรราย 4. การจัดงานวัน รณรงค์ ครั้ง 5. การติดตามนิเทศ งาน ครั้ง 6. การเบิกจ่าย งบประมาณ บาท

17 โครงการ / กิจกรรม หน่วย นับ รวม แผน ( เม. ย. – มิ. ย.) ผล แผน ( ก. ค. – ก. ย.) ผล เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผ น ผล พัฒนาการผลิตข้าวในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จชต. 1. ศูนย์ข้าวชุมชนศูนย์ 2. ผลิตข้าวปลอด สารพิษ และข้าวอินทรีย์ ไร่ 3. อบรมเกษตรกรราย 4. การติดตามนิเทศ งาน ครั้ง 5. การเบิกจ่าย งบประมาณ บาท

18 สำเนารายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ ตามแบบรายงานที่ได้ รายงาน ต่อ กษ. จ. ให้ สนย. ทราบด้วย ทุก เดือน

19 คณะทำงานติดตาม เร่งรัด การดำเนินโครงการใน พื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ 1. กำกับ เร่งรัดการดำเนิน โครงการ 2. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงาน ที่ดำเนินโครงการฯ

20 คณะทำงานติดตามเร่งรัด ฯ ประกอบด้วย 1. รองอธิบดีกรมการข้าว ( นายชัยฤทธิ์ ดำรง เกียรติ ) ประธานคณะทำงาน ฯ 2. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ข้าว 3. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 4. นางสาวนุชญา ณ สงขลา 5. นางกิ่งแก้ว คุณเขต 6. นางรานี วิทโยภาส 7. นายบรรเจิด ธีรรัศมี 8. นางสาวจาฎุพัจน์ รอดอริห์ 9. หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล คณะทำงานและเลขานุการ

21 การจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ความถี่กำหนดการส่ง 1. รายงานผู้บริหารรายเดือนภายในวันที่ 5 2. รายงานกระทรวงการคลังรายไตรมาสภายในวันที่ 15 3. รายงานกระทรวงเกษตรฯ ( สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ) รายเดือนภายในวันที่ 5

22 ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 1. ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อ ประกอบการทำรายงานเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานกลางได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. มีสารสนเทศประกอบการปรับปรุง แผนปฏิบัติการ ในระยะที่เหมาะสมต่อไป 3. การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และ แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่กำหนด

23 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ระบบการติดตามและ รายงาน โครงการในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google