งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประกอบด้วย แผนพัฒนาระบบบริการ แผนงบประมาณ และ แผนพัฒนาด้านกำลังคน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ นโยบายระดับประเทศ กระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประกอบด้วย แผนพัฒนาระบบบริการ แผนงบประมาณ และ แผนพัฒนาด้านกำลังคน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ นโยบายระดับประเทศ กระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวางแผนยุทธศาสตร์

3 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประกอบด้วย แผนพัฒนาระบบบริการ แผนงบประมาณ และ แผนพัฒนาด้านกำลังคน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ นโยบายระดับประเทศ กระทรวง ระดับจังหวัดและ ปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาขององค์กร โดยมี การกำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการกระจายตัวชี้วัดเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และ กำหนดผู้บริหารยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน พัฒนา กระบวนการติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ บริบท

4 K A L A S I N วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” จัดระบบบริการ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ส่งเสริมความ ร่วมมือกับภาคี เครือข่ายบริการ สุขภาพ พัฒนาองค์กร ให้เป็นศูนย์การ เรียนรู้ด้าน คุณธรรม จริยธรรม ระบบบริหาร จัดการแบบ ธรรมาภิบาล พัฒนา องค์กรแห่ง การเรียนรู้

5 4 K = Knowledge การใฝ่หาความรู้พัฒนา ตนเองอยู่เสมอ A = Achievement focus มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริการยึด ผู้ป่วย in patient & customer เป็นศูนย์กลาง L = Leadership ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล A = Agility คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันการ เปลี่ยนแปลง S = Safety ยึดมั่นในความปลอดภัย I = Integrity มีจริยธรรม มั่นคงใน คุณธรรม N = Network การทำงานเป็นทีม เครือข่าย ค่านิยมร่วม ( Share Value)

6 S = Seniority - กัลยาณมิตร ความเป็นพี่เป็นน้อง T = Teamwork - การทำงานเป็นทีม

7 กระบวนการวิเคราะห์เพื่อ กำหนดยุทธศาสตร์ P : POLICY E : ECONOMIC S : SOCIAL T : TECHNOLOG Y STRUCTURE SYSTEM STYLE STAFF SKILLS STRATEGY SHAREDVALUES 1 2 7S Model ปัจจัยแวดล้อมภายนอก

8 S3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ S4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ S1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน S2.ระบบริหารแบบธรรมาภิบาลและระบบ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (๗ Goal) เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (๗ Goal) G1. ระบบบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน G2. ระบบบริการสุขภาพกลุ่มโรค 10 สาขา มีประสิทธิภาพ G3. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้ G4. บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ G5. พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ G6. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมี ประสิทธิภาพ G7. ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาองค์กร แห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริการให้มี คุณภาพ ปลอดภัยได้ มาตรฐาน พัฒนาระบบ ลดระยะเวลา บริการโดยใช้แนวคิด Lean Management พัฒนาระบบบริหารแบบ ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการ จัดการทรัพยากร ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI ) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์

9 ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ/เป้าหมาย  แผนยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการขององค์กร  แผนพัฒนาหน่วยงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร  การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ

10 ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 1.บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและมีการประสาน การทำงานแบบภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ 2.มีการปรับโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกระบบงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

11 ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ 1. ผู้นำมีความมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 2.มีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองกับบริบทและปัญหาในพื้นที่ มีความยืดหยุ่น กำหนดตัวชี้วัด มีการสื่อสารและถ่ายทอด ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผล 3.บุคลากรมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ 4. แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์องค์กร 5. มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาเพื่อการ วิเคราะห์ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ บริการอย่างต่อเนื่อง

12 สิ่งที่ต้องดำเนินการ

13 กระบวนการ - กำหนดกลยุทธ์ - จัดทำแผนปฏิบัติการ - กำหนดตัวชี้วัด - ดำเนินการตามแผนฯ ประเมินผล - ประเมินจากการ บรรลุตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดองค์กร - นโยบายขององค์กร (นโยบายของผู้บริหาร,วิสัยทัศน์ ฯลฯ) - ปัญหาในหน่วยงาน - ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ - ข้อมูล,สถิติในหน่วยงาน /High risk / High cost / High volume Input process Assessment Practice Purpose Performance Standards PDCAS SWOT มีแผนพัฒนา หน่วยงาน

14 การประเมินและวัดผลการดำเนินงาน 1. ประเมินจาก การบรรลุตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม 2. ประเมิน จากการบรรลุ ตัวชี้วัดองค์กร 3. ประเมินจาก การบรรลุตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์  เพื่อประเมินการทำงานของหน่วยงาน  เพื่อประเมินคุณภาพการบริการ  เพื่อพัฒนาระบบบริการ Out come ระบบบริการ มีคุณภาพ

15 1.การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สำคัญ ตัวชี้วัดเฉพาะ ของหน่วยงาน 2.กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาระบบ บริการ ต้องดำเนินการตามกระบวนการ 3P ( purpose, process, performance ) 3.จัดเตรียมแผนพัฒนาของหน่วยงาน - แผนพัฒนาระบบบริการ - แผนพัฒนาคน - แผนพัฒนาระบบเครื่องมือ 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ หน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง สิ่งที่ต้องเตรียม

16 ขอให้ทุกท่านโชคดี งานยุทธศาสตร์และ สารสนเทศทางการแพทย์

17


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประกอบด้วย แผนพัฒนาระบบบริการ แผนงบประมาณ และ แผนพัฒนาด้านกำลังคน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ นโยบายระดับประเทศ กระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google