งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนยุทธศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนยุทธศาสตร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนยุทธศาสตร์

2 บริบท แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประกอบด้วยแผนพัฒนาระบบบริการ แผนงบประมาณ และแผนพัฒนาด้านกำลังคน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ กระทรวง ระดับจังหวัดและปัญหาในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาขององค์กร โดยมีการกำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการกระจายตัวชี้วัดเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และกำหนดผู้บริหารยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ

3 จัดระบบบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพ วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” พัฒนาองค์กร ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล K A L A S I N

4 ค่านิยมร่วม ( Share Value)
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ “ K A L A S I N ” K = Knowledge การใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ A = Achievement focus มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริการยึดผู้ป่วย in patient & customer เป็นศูนย์กลาง L = Leadership ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล A = Agility คล่องตัว ยืดหยุ่น ทันการเปลี่ยนแปลง S = Safety ยึดมั่นในความปลอดภัย I = Integrity มีจริยธรรม มั่นคงในคุณธรรม N = Network การทำงานเป็นทีม เครือข่าย

5 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
วัฒนธรรมองค์กร รากฐานสำคัญของความเป็นบุคลากร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา เป็นวัฒนธรรมองค์กร 2 ประการ S = Seniority กัลยาณมิตร ความเป็นพี่เป็นน้อง T = Teamwork การทำงานเป็นทีม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

6 1 2 P : POLICY E : ECONOMIC S : SOCIAL T : TECHNOLOGY
กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ P : POLICY E : ECONOMIC S : SOCIAL T : TECHNOLOGY 1 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก ปัจจัยแวดล้อมภายใน 7S Model 2 STRUCTURE SYSTEM STYLE STAFF SKILLS STRATEGY SHAREDVALUES

7 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ วิสัยทัศน์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน พัฒนาระบบ ลดระยะเวลาบริการโดยใช้แนวคิด Lean Management พัฒนาระบบบริหารแบบ ธรรมาภิบาล และประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI ) S1. พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน S2.ระบบริหารแบบธรรมาภิบาลและระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน S3. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ S4. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ (๗ Goal) G1. ระบบบริการมีคุณภาพตามมาตรฐาน G2. ระบบบริการสุขภาพกลุ่มโรค 10 สาขา มีประสิทธิภาพ G3. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง ด้านสุขภาพได้ G4. บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพตาม มาตรฐานวิชาชีพ      G5. พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ G6. ระบบบริหารจัดการภายในองค์กรมี ประสิทธิภาพ G7. ศูนย์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

8 ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ/เป้าหมาย
แผนยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการขององค์กร แผนพัฒนาหน่วยงานมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร แผนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ

9 ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
บุคลากรมีการทำงานเป็นทีมและมีการประสาน การทำงานแบบภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ มีการปรับโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกระบบงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

10 ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ
1. ผู้นำมีความมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองกับบริบทและปัญหาในพื้นที่ มีความยืดหยุ่น กำหนดตัวชี้วัด มีการสื่อสารและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามประเมินผล บุคลากรมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหาร แผนยุทธศาสตร์ 4. แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหน่วยงานมีความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์องค์กร 5. มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมาเพื่อการวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่อง

11 สิ่งที่ต้องดำเนินการ

12 PDCAS Standards Input SWOT Purpose Practice Performance process
นโยบายขององค์กร (นโยบายของผู้บริหาร,วิสัยทัศน์ ฯลฯ) ปัญหาในหน่วยงาน ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ข้อมูล,สถิติในหน่วยงาน /High risk / High cost / High volume มีแผนพัฒนาหน่วยงาน SWOT Purpose ประเมินผล ประเมินจากการบรรลุตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดองค์กร กระบวนการ กำหนดกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดตัวชี้วัด - ดำเนินการตามแผนฯ Practice Performance process Assessment

13 การประเมินและวัดผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินการทำงานของหน่วยงาน
1. ประเมินจากการบรรลุตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม 2. ประเมินจากการบรรลุตัวชี้วัดองค์กร 3. ประเมินจากการบรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินการทำงานของหน่วยงาน เพื่อประเมินคุณภาพการบริการ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ระบบบริการมีคุณภาพ Out come

14 สิ่งที่ต้องเตรียม การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตัวชี้วัดเฉพาะ ของหน่วยงาน กระบวนการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาระบบบริการ ต้องดำเนินการตามกระบวนการ 3P ( purpose , process , performance ) จัดเตรียมแผนพัฒนาของหน่วยงาน - แผนพัฒนาระบบบริการ - แผนพัฒนาคน - แผนพัฒนาระบบเครื่องมือ 4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง

15 งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ขอให้ทุกท่านโชคดี สวัสดี งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

16


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนยุทธศาสตร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google