งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำร่องในการบังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยทางหลวง ในปีงบประมาณ 2556 ด้วยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการเสวนาปัญหาในการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำร่องในการบังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยทางหลวง ในปีงบประมาณ 2556 ด้วยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการเสวนาปัญหาในการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการนำร่องในการบังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยทางหลวง ในปีงบประมาณ 2556 ด้วยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการเสวนาปัญหาในการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ในปีงบประมาณ 2555 ที่กรมทางหลวงชนบท ต้องการทราบอุปสรรคปัญหาในการบังคับกฎหมายและแก้ไขปัญหา โดย วิธีการลงปฏิบัติกับกรณีที่เกิดขึ้นจริงในสายทางนำร่อง โดยนิติกร สำนัก กฎหมายเป็นผู้ให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน โดยในระยะที่ 1 คือใน ปีงบประมาณ 2556 ให้สำนักทางหลวงชนบทที่ 1-18 คัดเลือกสายทางที่จะ ทำการนำร่องสำนักละ 1 สายทาง มีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2556 รายละเอียดของการดำเนินการให้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง ( ฉบับใช้งาน ) ใน ระยะที่ 2 จะให้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัดคัดเลือกสายทาง นำร่องสำนักงานละ 1 สายทาง โดยจะดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติในการ บังคับกฎหมาย ประกอบกับสำนักกฎหมายประสงค์ให้สำนักทางหลวงชนบท ที่ 1-18 และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด มอบหมาย บุคลากรที่เข้าร่วมเครือข่ายด้านกฎหมายกับสำนักกฎหมาย เพื่อเป็น เจ้าหน้าที่หลักในการประสานงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย สร้างทัศนคติที่ดีต่องานด้านกฎหมาย ตลอดจนสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน เพื่อเป็นเครือข่ายงานด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในการ ดำเนินการในงานด้านกฎหมายกับสำนักทางหลวงชนบทที่ 1-18 สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัดที่ไม่มีบุคคลากรด้านกฎหมาย ( นิติกร ) ใน การปฏิบัติงาน ที่มาของโครงการ

3 รายละเอียดของ การดำเนินการ

4 ลักษณะการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติ ทางหลวง พ. ศ. 2535 ที่เห็นควรนำเข้านำร่อง ในความผิด ดังนี้

5 ขั้นตอนการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง สำนักกฎหมายเห็นควรให้ใช้มาตราการบังคับจากเบาไปหาหนัก คือ ปฏิบัติโดยใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้ครบกระบวนการ เสียก่อน หลังจากนั้นค่อยพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางอาญา

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำร่องในการบังคับใช้กฎหมายว่า ด้วยทางหลวง ในปีงบประมาณ 2556 ด้วยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากโครงการเสวนาปัญหาในการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google