งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TO DAY AGENDA วันนี้จะสอน อะไร 1. แผนการสอน เรื่อง ……………………………………… …………………………………… ชั่วโมง หน่วย ……………………. ………………… ชั้น …………. ภาคเรียน …… ความสำคัญ วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TO DAY AGENDA วันนี้จะสอน อะไร 1. แผนการสอน เรื่อง ……………………………………… …………………………………… ชั่วโมง หน่วย ……………………. ………………… ชั้น …………. ภาคเรียน …… ความสำคัญ วัสดุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TO DAY AGENDA วันนี้จะสอน อะไร 1

2 แผนการสอน เรื่อง ……………………………………… …………………………………… ชั่วโมง หน่วย ……………………. ………………… ชั้น …………. ภาคเรียน …… ความสำคัญ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ Website / AV/ Animation/ Graphic/ Interactive สาระสำคัญ ของเนื้อหา จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ (Learning Object) ศัพท์เทคนิค เพื่อทำความเข้าใจศัพท์ ยาก ป้องกันความไม่เข้าใจตั้งแต่ต้น ให้ นักเรียนสืบค้นหาจาก Internet งานที่มอบหมาย เพื่อให้เกิดการ เตรียมตัว ทั้งครู และนักศึกษา มองเห็นงาน และชิ้นงาน ที่ ส่งผ่านระบบออนไลน์ กระบวนการสอน แนวทาง : 1. สร้างหรือนำเหตุการณ์มาเสนอให้เร้าเกิด ความสนใจที่จะเรียนตาม วัตถุประสงค์ 2. ให้นักศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน 3. มีวิธีการให้นักศึกษาเข้ามีมี ส่วนร่วมบทเรียน 4. เพียรตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้รายบุคคล 5. ทำให้เกิดความน่าสนในใจ ในการเรียนครั้งต่อไป วิธีการวัด และประเมินผล ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูป / แบบคลัง ข้อสอบ / แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สร้างความสนใจ / แจ้งจุดประสงค์กระตุ้นความรู้เดิม pp. 1. ขั้น นำเข้าสู่ บทเรีย น 2. ขั้น สอน 3. ขั้น สรุป 4. ประเมินผ ล 5. มอบหมาย งานศึกษา ด้วยตนเอง เสนอบทเรียนใหม่ ให้แนวทางการเรียนรู้

3 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6 ขั้นที่ 7 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5 ขั้นที่ 6 ขั้นที่ 7 ตารางสอนชุดสื่อประสม


ดาวน์โหลด ppt TO DAY AGENDA วันนี้จะสอน อะไร 1. แผนการสอน เรื่อง ……………………………………… …………………………………… ชั่วโมง หน่วย ……………………. ………………… ชั้น …………. ภาคเรียน …… ความสำคัญ วัสดุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google