งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Safety Group ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี โรงพยาบาลค่าย สรรพสิทธิประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Safety Group ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี โรงพยาบาลค่าย สรรพสิทธิประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Safety Group ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี โรงพยาบาลค่าย สรรพสิทธิประสงค์

2 รายชื่อสมาชิก 1. นางฉวีวรรณ เพ็ชรรัตน์ ประธาน 2. นายสมควร จันทะคูณเลขา 3. นายอัตพงศ์ สายจันดี สมาชิก 4. นายปรีดา ศรีลาโท สมาชิก 5. นายบุญหยาด หมั่นอุตสาห์ สมาชิก 6. นายอนุ บุรีสาร สมาชิก 7. นางสาวนัยนา หมวดวัด สมาชิก 8. นางสาวศศิธร ชนะพาล สมาชิก

3 รายชื่อสมาชิก 9. นางสาวเพ็ญศรีปัญญาเฉียบ สมาชิก 10. นางสาววรารักษ์ จันทร์สูงเนิน สมาชิก 11. นายสามารถบุญหล้า สมาชิก 12. นายสันติแม่นทองสมาชิก 13. นายบุญธรรมทินนะภา สมาชิก 14. นายบุญเพ็งเสนาะนิตย์ สมาชิก 15. นายไพฑูรย์วงค์สะอาด สมาชิก 16. นายสิทธิชัยศรีสิทธิ์ สมาชิก

4

5 โรงพยาบาลค่ายสรรพ สิทธิประสงค์ * เป็นโรงพยาบาล 200 เตียง * เจ้าหน้าที่ 559 คน * จำนวนความเสี่ยงที่พบทั้งหมด 47 ความเสี่ยง

6 โรงพยาบาลค่ายสรรพ สิทธิประสงค์ มีสภาพบรรยากาศร่มรื่น มีนวัตกรรมเกี่ยวกับรถส่งของ Sterile ตึกผู้ป่วยนอกมีความสะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีจิตอาสา มาเล่นดนตรี เจ้าหน้าที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7

8

9

10 แยกเป็นระบบต่าง ๆ 1. ระบบอาคารสถานที่ 11 2. ระบบไฟฟ้า 10 3. มูลฝอยติดเชื้อ 10 4. ระบบป้ายเตือน 5 5. อัคคีภัย 5 6. ระบบออกซิเจน 2 7. ระบบน้ำ 1 8. ระบบก๊าซหุงต้ม 1 9. ระบบระบายอากาศ 1 10. สุขาภิบาล 1

11 ระดับความรุนแรง A = 20 B = 12 C = 15 D = 0

12 ความเสี่ยงที่พบ

13 1. ระบบอาคารสถานที่ ราวบันไดหอผู้ป่วยในมี ช่องห่าง * อันตรายที่อาจเกิด เด็กสามารถ พลัดตกได้ * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข ควร มีการกั้นช่องให้ ถี่ขึ้น โดยช่างซ่อม บำรุง

14 2. ระบบไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็นไม่ได้ต่อ สายดิน * อันตรายที่อาจเกิด อาจเกิด ไฟฟ้ารั่วและซ๊อตผู้ ที่มากดน้ำดื่ม * ความเสี่ยงระดับ A * แนวทางแก้ไข ติดตั้ง สายดินให้ เรียบร้อย โดยช่าง ไฟฟ้า บริเวณคลินิกหู ตา คอ จมูก

15 ปลั๊กไฟไม่มีฝาครอบ บริเวณตึก IPD 5/1 * อันตรายที่อาจเกิด เสี่ยงต่อการ เกิดไฟฟ้าซ๊อต * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข จัดทำฝาครอบ ปลั๊กไฟโดยช่าง ไฟฟ้า

16 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าหน้า ห้องประชุมไม่มีรั้วกั้นและ ป้ายเตือน * อันตรายที่อาจเกิด อาจ มี บุคคลภายนอกหรือเด็ก ไปเล่น สวิตซ์ควบคุมไฟฟ้า * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข ทำรั้ว กั้นและป้าย เตือนแบบ 3 มิติ โดย ช่างไฟฟ้า

17 ระเบียงห้องพิเศษ ชั้น 2 OPD มีน้ำท่วมขัง * อันตรายที่อาจเกิด เสี่ยง ต่อ การเกิดไฟฟ้าช๊อต * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข คือ ควรทำท่อ ระบายน้ำโดย ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและช่าง ซ่อมบำรุง

18 3. มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยติดเชื้อทิ้งในถังมูลฝอยทั่วไป บริเวณข้างโรงพักมูลฝอย * อันตรายที่อาจเกิด อาจเกิดการ แพร่กระจายเชื้อโรค * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข ใส่ในถัง มูลฝอยติด เชื้อและมัดปากถุงให้ แน่น โดยมี งาน IC เป็นผู้ ควบคุมดูแล

19 4. ระบบป้ายเตือน * อันตรายที่อาจเกิด รถ ที่มีความสูง มากกว่าอาจชนได้ * ความเสี่ยงระดับ B * แนวทางแก้ไข ติดป้าย บอกระดับ ความสูง โดยช่างซ่อม บำรุง ไม่มีป้ายบอกระดับความสูงของหลังคา หน้า OPD

20 5. อัคคีภัย ถังดับเพลิงขาดการบำรุงรักษาอย่าง ต่อเนื่อง * อันตรายที่อาจเกิด หากเกิด อัคคีภัยถังดับเพลิง ไม่พร้อมใช้ * ความเสี่ยงระดับ C * แนวทางแก้ไข ตรวจเช็คและ บำรุงรักษาอย่าง ต่อเนื่องโดย ทีมงาน ENV บริเวณห้อง Lab

21 * ความเสี่ยงระดับ C * ไม่คล้องโซ่ และไม่ ครอบหัวถัง ออกซิเจน บริเวณหลัง ห้องผ่าตัด เสี่ยงต่อการล้มทับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและเสี่ยง ต่อการ ระเบิด * แนวทางแก้ไข หาโซ่ และฝาครอบ หัวถังออกซิเจน โดย ช่างซ่อมบำรุง 6. ระบบ ออกซิเจน

22 7. ระบบน้ำ * ถังพักน้ำใสไม่มี กุญแจล็อค อาจมีคนไปเปิดเล่น หรือนำ อะไรทิ้งลงไป * หากุญแจล็อคถังพักน้ำใสโดยฝ่าย บริหารงานทั่วไป บริเวณหลัง โรงพยาบาล * ความเสี่ยงระดับ B

23 8. ระบบก๊าซหุงต้ม * ไม่มีตะแกรง ล้อมรอบ และ ขาดป้ายเตือน * ทำตะแกรง ล้อมรอบ และทำ ป้ายเตือน โดยช่าง ซ่อมบำรุง บริเวณหลังโรง ซักฟอก * ความเสี่ยงระดับ B

24 9. ระบบระบาย อากาศ * ท่อร้อยสายไฟฟ้า ทับฝาเปิด พัดลมดูดอากาศ * เก็บท่อร้อยสายไฟให้เรียบร้อยมี ระยะห่างกับ พัดลมดูดอากาศ โดยช่างไฟฟ้า * ความเสี่ยงระดับ B บริเวณตึกผู้ป่วยใน 5/1

25 10. ระบบสุขาภิบาล * มีสัตว์เลี้ยงอยู่ใน โรงพยาบาล อาจเป็นพาหะนำโรค * แนวทางแก้ไข หาวิธี ที่ไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงมีอยู่ ในโรงพยาบาล โดย เจ้าหน้าที่ทุกคน บริเวณตึกผู้ป่วย หญิง * ความเสี่ยงระดับ B

26

27 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Safety Group ที่ปรึกษา อาจารย์ประวิทย์ สืบศรี โรงพยาบาลค่าย สรรพสิทธิประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google