งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่องเดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยสื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่องเดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยสื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่องเดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยสื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศสาธารณะ ข่าวสารนั้นอาจเป็นเพียงแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งให้ทราบแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ

2 เช่น ประกาศนามนักกีฬาดีเด่นประจำปี ประกาศแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหล่านี้เป็นประกาศเพียงแจ้งให้ทราบ ส่วนประกาศรับสมัครงานผู้ประสงค์จะสมัครงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศ ประกาศให้รางวัลผู้นำของหายมาคืน ผู้ที่พบของหายและประสงค์จะได้รับรางวัลก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบตามประกาศ ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ประชาชนที่เกี่ยวข้องก็ต้องสำเนียก ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของตนเอง

3 โดยทั่วไปประกาศอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด
ประกาศอย่างเป็นทางการ มักจะเป็นประกาศขององค์การและหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบด้วยส่วนสำคัญต่อไปนี้ คือ

4 ๑. ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่ออกประกาศ
๒. เรื่องที่ประกาศ ๓. เนื้อความที่ประกาศ ซึ่งมีอย่างน้อย ๒ ส่วน คือ - เหตุผลหรือความเป็นมา - จุดประสงค์สำคัญซึ่งมีทั้งรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ ๔. ประกาศ ณ วันที่ ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ ๕. ลงชื่อลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศและเขียนชื่อเต็มตัวบรรจงหรือพิมพ์เจ้าของลายมือไว้ใต้ลายมือ ๖.ตำแหน่ง(ถ้ามี)บอกตำแหน่งผู้ออกประกาศ

5 เรื่อง รับอาสาสมัครช่วยงาน
ประกาศชมรมห้องสมุด เรื่อง รับอาสาสมัครช่วยงาน เนื่องด้วยห้องสมุดของโรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อหนังสือในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ศรัทธา บริจาคหนังสือบำรุงห้องสมุดอีกจำนวนหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีน้อยคน ไม่อาจทำบัตรรายการหนังสือใหม่ได้ทันและให้บริการการยืมหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ชมรมห้องสมุดใคร่เชิญชวนสมาชิกและนักเรียนทั่วไปสละเวลาช่วยงานห้องสมุดตามที่สมควร เปิดรับอาสาสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ที่ฝ่ายธุรการของห้องสมุด ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมร รักเรียน (นางสาวสมร รักเรียน) ประธานชมรมห้องสมุด

6


ดาวน์โหลด ppt การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่องเดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัยสื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google