งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้ สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่อง เดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัย สื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้ สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่อง เดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัย สื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้ สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่อง เดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัย สื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย ประกาศสาธารณะ ข่าวสารนั้นอาจ เป็นเพียงแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งให้ ทราบแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ

2 เช่น ประกาศนามนักกีฬาดีเด่นประจำปี ประกาศ แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับ เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหล่านี้เป็น ประกาศเพียงแจ้งให้ทราบ ส่วนประกาศรับสมัครงาน ผู้ประสงค์จะสมัครงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศ ประกาศให้รางวัลผู้นำของ หายมาคืน ผู้ที่พบของหายและประสงค์จะได้รับรางวัล ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้ครบตามประกาศ ประกาศ ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ ประชาชน ที่เกี่ยวข้องก็ต้องสำเนียก ปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยของตนเอง

3 โดยทั่วไปประกาศอาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด ประกาศอย่างเป็นทางการ มักจะเป็น ประกาศขององค์การและหน่วยงาน ราชการต่างๆ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ต่อไปนี้ คือ

4 ๑. ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่ออกประกาศ ๒. เรื่องที่ประกาศ ๓. เนื้อความที่ประกาศ ซึ่งมีอย่างน้อย ๒ ส่วน คือ - เหตุผลหรือความเป็นมา - จุดประสงค์สำคัญซึ่งมีทั้งรายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ ๔. ประกาศ ณ วันที่ ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของ ดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ ๕. ลงชื่อลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศและเขียนชื่อ เต็มตัวบรรจงหรือพิมพ์เจ้าของลายมือไว้ใต้ลายมือ ๖. ตำแหน่ง ( ถ้ามี ) บอกตำแหน่งผู้ออกประกาศ ๑. ชื่อหน่วยงานหรือองค์การที่ออกประกาศ ๒. เรื่องที่ประกาศ ๓. เนื้อความที่ประกาศ ซึ่งมีอย่างน้อย ๒ ส่วน คือ - เหตุผลหรือความเป็นมา - จุดประสงค์สำคัญซึ่งมีทั้งรายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆ รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติ ๔. ประกาศ ณ วันที่ ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของ ดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ ๕. ลงชื่อลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศและเขียนชื่อ เต็มตัวบรรจงหรือพิมพ์เจ้าของลายมือไว้ใต้ลายมือ ๖. ตำแหน่ง ( ถ้ามี ) บอกตำแหน่งผู้ออกประกาศ

5 ประกาศชมรมห้องสมุด เรื่อง รับอาสาสมัครช่วยงาน เนื่องด้วยห้องสมุดของโรงเรียนได้รับ งบประมาณจัดซื้อหนังสือในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ศรัทธา บริจาคหนังสือบำรุงห้องสมุด อีกจำนวนหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีน้อยคน ไม่ อาจทำบัตรรายการหนังสือใหม่ได้ทันและให้บริการ การยืมหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ชมรมห้องสมุดใคร่ เชิญชวนสมาชิกและนักเรียนทั่วไปสละเวลาช่วยงาน ห้องสมุดตามที่สมควร เปิดรับอาสาสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๗. ๐๐ น. ที่ฝ่าย ธุรการของห้องสมุด ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมร รักเรียน ( นางสาวสมร รักเรียน ) ประธานชมรมห้องสมุด ประกาศชมรมห้องสมุด เรื่อง รับอาสาสมัครช่วยงาน เนื่องด้วยห้องสมุดของโรงเรียนได้รับ งบประมาณจัดซื้อหนังสือในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีผู้ศรัทธา บริจาคหนังสือบำรุงห้องสมุด อีกจำนวนหนึ่ง แต่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีน้อยคน ไม่ อาจทำบัตรรายการหนังสือใหม่ได้ทันและให้บริการ การยืมหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ชมรมห้องสมุดใคร่ เชิญชวนสมาชิกและนักเรียนทั่วไปสละเวลาช่วยงาน ห้องสมุดตามที่สมควร เปิดรับอาสาสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๖. ๐๐ – ๑๗. ๐๐ น. ที่ฝ่าย ธุรการของห้องสมุด ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สมร รักเรียน ( นางสาวสมร รักเรียน ) ประธานชมรมห้องสมุด

6


ดาวน์โหลด ppt การประกาศ การประกาศ คือ การทำให้ สาธารณชนทราบข่าวสารเรื่อง เดียวกันอย่างแพร่หลาย โดยอาศัย สื่อสาธารณะชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google