งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน

2 ในภาพรวม นักท่องเที่ยวเป็นหญิง 46.0% และเป็นชาย 54.0% ในกลุ่มรายได้ต่ำ นักท่องเที่ยวเป็นหญิง 56.6% และเป็นชาย 43.4% ในกลุ่มรายได้สูง นักท่องเที่ยวเป็นหญิง 36.5% และเป็นชาย 63.5%

3 ในภาพรวม ช่วงอายุของนักท่องเที่ยว มากที่สุด 2 อันดับแรกได้แก่ o ชว่ ง 25 – 34 ปี มีจำนวน 43.3% o ชว่ ง 35 – 44 ปี มีจำนวน 21.3% ในกลุ่มรายได้ตาม ช่วงอายุของ นักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ o ช่วง 25 – 34 ปี มีจำนวน 42.3% o ช่วง 15 – 24 ปี มีจำนวน 34.9% ในกลุ่มรายได้สูง ช่วงอายุของ นักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ o ช่วง 25 – 34 ปี มีจำนวน 44.1% o ช่วง 35 – 44 ปี มีจำนวน 28.0 %

4 ในภาพรวม จุดประสงค์ในการ เดินทางของ ในกลุ่มรายได้ต่ำจุดประสงค์ในการ เดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรกได้แก่ o มาท่องเที่ยว ( พักผ่อน ) มีจำนวน 91.5% o มาเยี่ยมเพื่อนหรือญาติมีจำนวน 3.2% ในกลุ่มรายได้สูง จุดประสงค์ในการ เดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรกได้แก่ o มาท่องเที่ยว ( พักผ่อน ) มีจำาน วน 85.8% o มาเยี่ยมเพื่อนหรือญาติมีจำนวน 6.6%

5 จังหวัดหรือจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความ นิยม จะเป็นจังหวัดหรือสถานที่ใกล้กับ ทะเล เช่น ภูเก็ต และกระบี่ เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ จังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่และเชียงราย

6 อายุ 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี >54 ปี จำนวน นักท่องเที่ยว (n = 82) (n = 173) (n = 85) (n = 33) (n = 16) ภาพลักษณ์ของ ประเทศ 24.438.735.312.143.8 คุณภาพการ บริการ 4.93.53.00.0 ความสะอาด 1.2 0.0 ราคา / การ ส่งเสริม การขาย 12.210.49.49.10.0 ผู้คน 12.29.29.412.16.3 ช็อปปิ้ง 4.91.22.46.112.5 ความเป็น เอกลักษณ์ 11.07.54.712.118.8 ความปลอดภัย 2.42.31.26.10.0 การโฆษณา 2.40.61.23.00.0 ระบบขนส่ง 0.0 2.40.0

7 นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน ส่วนใหญ่จะจองที่พักล่วงหน้า ผ่านบริษัทนำเที่ยวเป็นอันดับแรก (50.8%) จองเมื่อมาถึง ส่วนใหญ่จองพักที่ โรงแรมจำนวนประมาณ 25.3% ช่องทางที่ใช้ในการจองคือใช้ ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์

8 อยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 วัน อยู่ในประเทศไทยประมาณ 7-9 วัน เดินทางไปภาคใต้ 58.8% เดินทางไปภาคกลาง 33.3% กรุงเทพฯและปริมณฆล 32.3%

9 ภูเก็ต (93 คน ) กระบี่ (31 คน ) สุราษฎร์ธานี (23 คน ) ชลบุรี (18 คน ) เชียงใหม่ 29 คน

10 อายุ 15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี >54 ปี จำนวน นักท่องเที่ยว (n = 82) (n = 173) (n = 85) (n = 33) (n = 16) ผจญภัย 48.837.630.618.237.5 กิจกรรมทางน้ำ 53.7 63.6 51.851.537.5 เกษตรกรรม 30.545.730.642.437.5 การท่องเที่ยวเขิง นิเวศน์ 2.46.97.16.16.3 สุขภาพและสปา 19.537.036.539.437.5 กีฬา 14.617.922.421.212.5 บันเทิง 42.717.931.818.225.0 ช็อปปิ้ง 68.348.655.345.531.3 นั่งสมาธิ / วิปัสสนา 4.95.85.912.10.0 วัฒนธรรม 70.756.151.869.737.5

11

12

13 ผู้คน ( ความ เป็นมิตร ) อินเตอ ร์เน็ต มลพิษและ ความ ปลอดภัย 4.323.913.74

14 จากผลการสำรวจ พบว่า นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน จำนวน 83.7% จะกลับมาเยี่ยม ประเทศไทย

15 อันดับ 1 ผู้คน 32.2% อันดับ 2 ภาพลักษณ์ของประเทศ 23.6% อันดับ 3 ราคา / การส่งเสริการขายและจุด ท่องเที่ยว 11.3%

16 การตรวจคนเข้าเมืองมีพิธีการ / ขั้นตอน มาก ต้องรอนาน และบริการไม่เป็นมิตร / ไม่ยิ้ม แย้ม พนักงานในร้านขายสนิค้าชอบเซ้าซี้ให้ ซื้สนิค้าและในบางครั้งดูไม่เป็นมิตร แท็กซี่ไม่ซื่อสัตย์ไม่กดมิเตอร์และตุ๊กตุ๊ก ชอบกวนให้ไปด้วย พูดจาไม่สุภาพ

17 โรงแรม / ที่พักบางที่สกปรก มี แมลงสาบ รถสาธารณะสกปรก จุดท่องเที่ยวมีขยะเยอะ ห้องน้ำสกปรกและมีกลิ่นเหม็น

18 ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า โดยสารของแท๊กซี่และตุ๊กตุ๊ก แพงมาก

19 คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ จะ เดินหนเวลาพูดด้วย

20 http://marketingdatabase.t at.or.th/more_news.php?of fset=20&cid=30&filename =index


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรม นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google