งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน

2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ในภาพรวม นักท่องเที่ยวเป็นหญิง 46.0% และเป็นชาย 54.0% ในกลุ่มรายได้ต่ำ นักท่องเที่ยวเป็นหญิง 56.6% และเป็นชาย 43.4% ในกลุ่มรายได้สูง นักท่องเที่ยวเป็นหญิง 36.5% และเป็นชาย 63.5%

3 ในภาพรวม ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวมากที่สุด2 อันดับแรกได้แก่
o ชว่ ง 25 – 34 ปี มีจำนวน 43.3% o ชว่ ง 35 – 44 ปี มีจำนวน 21.3% ในกลุ่มรายได้ตาม ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวมากที่สุด2 อันดับแรกได้แก่ o ช่วง 25 – 34 ปี มีจำนวน 42.3% o ช่วง 15 – 24 ปี มีจำนวน 34.9% ในกลุ่มรายได้สูง ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวมากที่สุด2 อันดับแรกได้แก่ o ช่วง 25 – 34 ปี มีจำนวน 44.1% o ช่วง 35 – 44 ปี มีจำนวน 28.0%

4 จุดประสงค์การท่องเที่ยว
ในภาพรวม จุดประสงค์ในการเดินทางของ ในกลุ่มรายได้ต่ำจุดประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรกได้แก่ o มาท่องเที่ยว (พักผ่อน) มีจำนวน 91.5% o มาเยี่ยมเพื่อนหรือญาติมีจำนวน 3.2% ในกลุ่มรายได้สูง จุดประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุด 2 อันดับแรกได้แก่ o มาท่องเที่ยว (พักผ่อน) มีจำานวน 85.8% o มาเยี่ยมเพื่อนหรือญาติมีจำนวน 6.6%

5 ตลาดนักท่องเที่ยว จังหวัดหรือจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม จะเป็นจังหวัดหรือสถานที่ใกล้กับทะเล เช่น ภูเก็ต และกระบี่ เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ จังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่และเชียงราย

6 ปัจจัยที่เลือกประเทศไทย
อายุ 15-24ปี 25-34ปี 35-44ปี 45-54ปี >54ปี จำนวนนักท่องเที่ยว (n = 82) (n = 173) (n = 85) (n = 33) (n = 16) ภาพลักษณ์ของประเทศ 24.4 38.7 35.3 12.1 43.8 คุณภาพการบริการ 4.9 3.5 3.0 0.0 ความสะอาด 1.2 ราคา/การส่งเสริม การขาย 12.2 10.4 9.4 9.1 ผู้คน 9.2 6.3 ช็อปปิ้ง 2.4 6.1 12.5 ความเป็นเอกลักษณ์ 11.0 7.5 4.7 18.8 ความปลอดภัย 2.3 การโฆษณา 0.6 ระบบขนส่ง

7 พฤติกรรมในการจองที่พัก
นักท่องเที่ยวประเทศเยอรมันส่วนใหญ่จะจองที่พักล่วงหน้า ผ่านบริษัทนำเที่ยวเป็นอันดับแรก (50.8%) จองเมื่อมาถึง ส่วนใหญ่จองพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 25.3% ช่องทางที่ใช้ในการจองคือใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์

8 พฤติกรรมของนักนักท่องเที่ยวในไทย
อยู่ในประเทศไทยมากกว่า10 วัน อยู่ในประเทศไทยประมาณ7-9วัน เดินทางไปภาคใต้58.8% เดินทางไปภาคกลาง33.3% กรุงเทพฯและปริมณฆล32.3%

9 จำแนกตามจังหวัด ภูเก็ต (93 คน) กระบี่ (31 คน) สุราษฎร์ธานี (23 คน)
ชลบุรี (18 คน) เชียงใหม่ 29 คน

10 กิจกรรมที่ทำ จำแนกตามช่วงอายุ
15-24ปี 25-34ปี 35-44ปี 45-54ปี >54ปี จำนวนนักท่องเที่ยว (n = 82) (n = 173) (n = 85) (n = 33) (n = 16) ผจญภัย 48.8 37.6 30.6 18.2 37.5 กิจกรรมทางน้ำ 53.7 63.6 51.8 51.5 เกษตรกรรม 30.5 45.7 42.4 การท่องเที่ยวเขิงนิเวศน์ 2.4 6.9 7.1 6.1 6.3 สุขภาพและสปา 19.5 37.0 36.5 39.4 กีฬา 14.6 17.9 22.4 21.2 12.5 บันเทิง 42.7 31.8 25.0 ช็อปปิ้ง 68.3 48.6 55.3 45.5 31.3 นั่งสมาธิ / วิปัสสนา 4.9 5.8 5.9 12.1 0.0 วัฒนธรรม 70.7 56.1 69.7

11 ความพึงพอใจ ความพึงพอใจต่อราคา นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำ ภัตตาคาร /ร้านอาหาร 4.06 4.12 กิจกรรมท่องเที่ยว 3.57 3.59

12 ความพึงพอใจต่อความหลากหลาย
นักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำ ภัตตาคาร /ร้านอาหาร 4.08 4.01 กิจกรรมท่องเที่ยว 3.86 3.74

13 ความพึงพอใจ ผู้คน (ความเป็นมิตร) อินเตอร์เน็ต มลพิษและความปลอดภัย 4.32
3.91 3.74

14 โอกาสกลับมาเยือนประเทศไทย
จากผลการสำรวจ พบว่านักท่องเที่ยวประเทศเยอรมันจำนวน 83.7% จะกลับมาเยี่ยมประเทศไทย

15 ปัจจัยที่ทำให้กลับมา
อันดับ 1 ผู้คน 32.2% อันดับ 2 ภาพลักษณ์ของประเทศ 23.6% อันดับ 3 ราคา/การส่งเสริการขายและจุดท่องเที่ยว 11.3%

16 ปัญหาและข้อเสนอแนะ คุณภาพการให้บริการ
การตรวจคนเข้าเมืองมีพิธีการ/ขั้นตอนมาก ต้องรอนาน และบริการไม่เป็นมิตร/ไม่ยิ้มแย้ม พนักงานในร้านขายสนิค้าชอบเซ้าซี้ให้ซื้สนิค้าและในบางครั้งดูไม่เป็นมิตร แท็กซี่ไม่ซื่อสัตย์ไม่กดมิเตอร์และตุ๊กตุ๊กชอบกวนให้ไปด้วย พูดจาไม่สุภาพ

17 ความสะอาด โรงแรม/ที่พักบางที่สกปรก มีแมลงสาบ รถสาธารณะสกปรก
จุดท่องเที่ยวมีขยะเยอะ ห้องน้ำสกปรกและมีกลิ่นเหม็น

18 ระดับราคา ไม่มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้า
โดยสารของแท๊กซี่และตุ๊กตุ๊ก แพงมาก

19 ผู้คน คนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ จะเดินหนเวลาพูดด้วย

20 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวประเทศเยอรมัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google