งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำงานวิจัย ธันวาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำงานวิจัย ธันวาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำงานวิจัย ธันวาคม 2557
ชื่อ ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ และคณะ หมวด WY20.51ว485ค จำนวน 50 หน้า บรรณานุกรม วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ และคณะ. (2557). ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลใน ระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. ชื่อ ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วย ยาของผู้ป่วยจิตเภท = The Effects of psychoeducation program for medication compliance in patients with schizophrenia ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์, ลลิตา อันอามาตย์ และ อุรียา รู้รอบ หมวด WY20.51จ623ผ จำนวน หน้า จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์, ลลิตา อันอามาตย์ และ อุรียา รู้รอบ. (2554). ผลของโปรแกรม การให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย จิตเภท = The Effects of psychoeducation program for medication compliance in patients with schizophrenia. นครราชสีมา :โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. ชื่อ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้แต่ง เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ, นฤมล อเนกวิทย์ และ ภรรวษา จันทศิลป์ หมวด WY20.51น836ก จำนวน 84 หน้า เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ, นฤมล อเนกวิทย์ และ ภรรวษา จันทศิลป์. (2553). การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม.

2 ชื่อ การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษา
โรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ = An Evaluation research to evaluate the curriculum of nursing apecialty in nurses practitioner program (primary medical care) Borommarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong, Ubon Ratchathani ผู้แต่ง มยุรี เจริญศรี และคณะ หมวด WY20.51ม189ก จำนวน หน้า บรรณานุกรม มยุรี เจริญศรี และคณะ. (2556). การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ = An Evaluation research to evaluate the curriculum of nursing apecialty in nurses practitioner program (primary medical care) Borommarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong, Ubon Ratchathani. อุบลราชธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. ชื่อ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพของอาจารย์และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง ลออวรรณ อึ้งสกุล, รำไพ หมั่นสระเกษ และ ศุภิสรา สุวรรณชาติ หมวด WY20.51ล163ค จำนวน 52 หน้า ลออวรรณ อึ้งสกุล, รำไพ หมั่นสระเกษ และ ศุภิสรา สุวรรณชาติ. (2556). ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครราชสีมา. ชื่อ มุมมองของนักศึกษาพยาบาลต่อแนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผู้แต่ง อัญชลี แก้วสระศรี, จิตติพร พืชผล และ อารีย์ กุลจู หมวด WY20.51อ525ม จำนวน 39 หน้า อัญชลี แก้วสระศรี, จิตติพร พืชผล และ อารีย์ กุลจู. (2556). มุมมองของนักศึกษา พยาบาลต่อแนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. พิษณุโลก : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.


ดาวน์โหลด ppt แนะนำงานวิจัย ธันวาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google