งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง วารีวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง วารีวรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ และคณะ หมวด WY20.51 ว 485 ค จำนวน 50 หน้า บรรณานุกรม วารีวรรณ ศิริวาณิชย์ และคณะ. (2557). ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลใน ระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. ชื่อ ผลของโปรแกรมการให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วย ยาของผู้ป่วยจิตเภท = The Effects of psychoeducation program for medication compliance in patients with schizophrenia ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์, ลลิตา อันอามาตย์ และ อุรียา รู้รอบ หมวด WY20.51 จ 623 ผ จำนวน 122 หน้า บรรณานุกรม จุฑาทิพย์ ลักคนสุวรรณ์, ลลิตา อันอามาตย์ และ อุรียา รู้รอบ. (2554). ผลของโปรแกรม การให้สุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วย จิตเภท = The Effects of psychoeducation program for medication compliance in patients with schizophrenia. นครราชสีมา : โรงพยาบาล จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. ชื่อ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้แต่ง เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ, นฤมล อเนกวิทย์ และ ภรรวษา จันทศิลป์ หมวด WY20.51 น 836 ก จำนวน 84 หน้า บรรณานุกรม เนาวรัตน์ สุขณะล้ำ, นฤมล อเนกวิทย์ และ ภรรวษา จันทศิลป์. (2553). การวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม. มหาสารคาม : วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม.

2 ชื่อ การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ( การรักษา โรคเบื้องต้น ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ = An Evaluation research to evaluate the curriculum of nursing apecialty in nurses practitioner program (primary medical care) Borommarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong, Ubon Ratchathani ผู้แต่ง มยุรี เจริญศรี และคณะ หมวด WY20.51 ม 189 ก จำนวน 106 หน้า บรรณานุกรม มยุรี เจริญศรี และคณะ. (2556). การวิจัยเชิงประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ( การรักษาโรคเบื้องต้น ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ = An Evaluation research to evaluate the curriculum of nursing apecialty in nurses practitioner program (primary medical care) Borommarajonani College of Nursing Sanpasithiprasong, Ubon Ratchathani. อุบลราชธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์. ชื่อ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพของอาจารย์และ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง ลออวรรณ อึ้งสกุล, รำไพ หมั่นสระเกษ และ ศุภิสรา สุวรรณชาติ หมวด WY20.51 ล 163 ค จำนวน 52 หน้า บรรณานุกรม ลออวรรณ อึ้งสกุล, รำไพ หมั่นสระเกษ และ ศุภิสรา สุวรรณชาติ. (2556). ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพของอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา. นครราชสีมา : วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครราชสีมา. ชื่อ มุมมองของนักศึกษาพยาบาลต่อแนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ผู้แต่ง อัญชลี แก้วสระศรี, จิตติพร พืชผล และ อารีย์ กุลจู หมวด WY20.51 อ 525 ม จำนวน 39 หน้า บรรณานุกรม อัญชลี แก้วสระศรี, จิตติพร พืชผล และ อารีย์ กุลจู. (2556). มุมมองของนักศึกษา พยาบาลต่อแนวคิดการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์. พิษณุโลก : วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช.


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะรอคลอดที่ได้รับจากนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ผู้แต่ง วารีวรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google