งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดประสงค์การทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่า แสงขาวประกอบด้วยแสง สีหลายๆสีมารวมกัน  อธิบายได้ว่าแสงสีต่าง เมื่อผ่าน 2 ตัวกลางจะมี การหักเหได้ไม่เท่ากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดประสงค์การทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่า แสงขาวประกอบด้วยแสง สีหลายๆสีมารวมกัน  อธิบายได้ว่าแสงสีต่าง เมื่อผ่าน 2 ตัวกลางจะมี การหักเหได้ไม่เท่ากัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 จุดประสงค์การทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่า แสงขาวประกอบด้วยแสง สีหลายๆสีมารวมกัน  อธิบายได้ว่าแสงสีต่าง เมื่อผ่าน 2 ตัวกลางจะมี การหักเหได้ไม่เท่ากัน

4 วิธีดำเนินการทดลอง  ให้รังสีจากกล่องแสงผ่านช่องแสง 1 ช่องตกกระทบบนปริซึมที่วางบน กระดาษขาว ( นำปริซึมไปรับแสงจาก ดวงอาทิตย์ )  นำกระดาษขาวอีกแผ่นทำเป็นฉากรับ แสงที่ออกจากอีกด้านหนึ่งของปริซึม สังเกตและบันทึกแนวรังสีที่ตกกระทบ และ แนวรังสีที่หักเหออกจากปริซึมและ สิ่งที่ปรากฏบนฉาก

5 รังสีแสงจาก กล่องแสงหรือ แสงจากดวง อาทิตย์ ปริซึ ม

6 ผลการทดลองที่ สังเกตได้

7 การ กระจาย แสง

8 - แสงขาวจะ ประกอบด้วยแสงหลาย ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติใน การหักเหระหว่างผิว รอยต่อของตัวกลางไม่ เท่ากัน จะเกิดสเปกตรัม ของแสง - แสงขาวจะ ประกอบด้วยแสงหลาย ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติใน การหักเหระหว่างผิว รอยต่อของตัวกลางไม่ เท่ากัน จะเกิดสเปกตรัม ของแสง

9 - ลำดับการหักเหมาก ที่สุดไปหาน้อยที่ สุด ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง จะปรากฏ บนฉาก รุ้ง ( Rainbow ) - ปรากฏการณ์ของการ กระจายแสง ของหยดน้ำเมื่อแสงตก กระทบ - ลำดับการหักเหมาก ที่สุดไปหาน้อยที่ สุด ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง จะปรากฏ บนฉาก รุ้ง ( Rainbow ) - ปรากฏการณ์ของการ กระจายแสง ของหยดน้ำเมื่อแสงตก กระทบ

10 1. รุ้งปฐมภูมิ เป็นรุ้งที่ เกิดจากลำแสง ตกกระทบด้านบนของ หยดน้ำ แล้วหัก เหในหยดน้ำ 2 ครั้งและ สะท้อน 1 ครั้ง ทำให้รุ้งมีแสงสีแดงอยู่ ด้านบน และสี ม่วงอยู่ด้านล่าง

11 2. รุ้งทุติยภูมิ เกิดจาก ลำแสงตกกระทบ ด้านล่างของหยดน้ำ แล้ว ทำให้เกิดการ หักเหในหยดน้ำ 2 ครั้ง และสะท้อน กลับหมด 2 ครั้ง ทำให้รุ้ง ที่เกิดมีสีม่วง อยู่บน สีแดงอยู่ล่าง

12 การเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก การเกิดรุ้งกินน้ำที่พบได้

13

14 การสะท้อนของแสงกับผิว น้ำ

15 ทำไมรุ้งกินน้ำโค้ง ปรากฏการณ์เช่นนี้ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้อธิบายไว้ว่าเมื่อแสงตกกระทบกับหยดน้ำ จะทำ ให้เกิดการหักเหหรือโค้งงอ แสงที่ผ่านออกมาทาง ด้านหลังของหยดน้ำก็จะเกิดการหักเห มากกว่าเดิม ส่วนต่างมุมที่ตกกระทบและผ่านออกไปมีค่าเฉลี่ย ประมาณ 42 องศา โดยที่แสงแต่ละสีมีการโค้งงอ หรือเบี่ยงเบนต่างกัน จึงเป็นเหตุให้สามารถเห็นแสง สีรุ้งได้

16 การหักเหของแสง เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดหนึ่ง เข้าไปยังตัวกลางอีกชนิดหนึ่ง เช่น เดินทาง ออกจากน้ำ ไปยังอากาศ หรือเดินทางจาก อากาศลงสู่น้ำ ทางเดินของแสงจะเปลี่ยน แนว หรือเบนไป เราเรียกปรากฏการณ์เมื่อ แสงเดินทางผ่านปริซึมหนา ๆก็จะเกิดการ หักเหทำให้มองเห็นแถบสีต่าง ๆ ได้ คือ สี ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง การหักเหของแสงผ่านละอองน้ำ จะทำให้ เกิดรุ้งสีต่าง ๆ อยู่ในทิศตรงข้ามกับดวง อาทิตย์การที่เราเห็นแสงแดดเป็นสีขาว สามารถแยกออกเป็นสีต่าง ๆ ได้ 7 สีแถบสี ต่าง ๆทั้งหมด นั้นเราเรียกว่า สเปคตรัม

17 การเกิด รุ้งกินน้ำ การหักเหของแสงผ่านปริซึ่ม, ฟองสบู่ จะทำให้เกิดเป็นสีต่าง ๆ 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง เรียกว่า สีรุ้ง -

18 สำหรับรุ้งกินน้ำที่เห็นบนท้องฟ้านั้น เกิดจาก แสงอาทิตย์ตกกระทบละอองน้ำฝนจำนวนมากนับ ล้านๆหยด และผ่านออกมาด้วยค่ามุมเฉลี่ย 42 องศา หากสองคนยืนอยู่ในตำแหน่งห่างกันประมาณ 2-3 ฟุต จะเห็นรุ้งกินน้ำขึ้นในตำแหน่งเดียวกัน แต่รุ้งกิน น้ำที่ทั้งสองเห็นนั้นจะไม่ใช้รุ้งกินน้ำเส้นเดียวกัน เพราะรุ้งกินน้ำจะเกิดจากละอองน้ำฝนที่อยู่ต่าง ตำแหน่งกันนั่นเอง ส่วนสาเหตุที่รุ้งกินน้ำโค้งหรือไม่เป็นเส้นตรงเหมือน รูปอื่นๆ นั้นก็เนื่องมาจากละอองน้ำฝนหลายๆละออง นั้น ทำให้แสงเปลี่ยนทิศทางต่างกันคือมีทั้งที่โค้งขึ้น เป็นมุม 42 องศา โค้งลงเป็นมุม 42 องศาและโค้ง ออกมาทางด้านข้างของละอองน้ำ แต่คนเราจะเห็น เพียงแสงสีรุ้งที่โค้งขึ้นมากกว่า 42 องศาเท่านั้น ซึ่ง เป็นสาเหตุของการเห็นเส้นรุ้งเป็นรูปโค้ง

19 แท่ง พลาสติก แส ง


ดาวน์โหลด ppt จุดประสงค์การทดลอง  ทดลองและบอกได้ว่า แสงขาวประกอบด้วยแสง สีหลายๆสีมารวมกัน  อธิบายได้ว่าแสงสีต่าง เมื่อผ่าน 2 ตัวกลางจะมี การหักเหได้ไม่เท่ากัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google