งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การจัดการ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4 สอนโดย..... ครูบุญสิตา อิ่ม สอน next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การจัดการ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4 สอนโดย..... ครูบุญสิตา อิ่ม สอน next."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การจัดการ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4 สอนโดย..... ครูบุญสิตา อิ่ม สอน next

2 ศึกษาหลักการทำงานของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการสืบค้น ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายโดยให้ผู้เรียน ศึกษาข้อมูลและ สารสนเทศ ศึกษาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับฐานข้อมูลและโปรแกรม ฐานข้อมูลโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและ ส่วนประกอบของแฟ้มข้อมูลการสร้าง แฟ้มข้อมูล การป้อน - แก้ไข - เพิ่ม - ลบและ แสดงข้อมูล การแก้ไขโครงสร้างและ ป้องกันแฟ้มข้อมูล 31241 คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การ จัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น next back

3 การกำหนดรูปแบบรายงาน การสร้าง แฟ้มรายงาน การประยุกต์ในงานด้าน ต่างๆ ฐานข้อมูลในอนาคต เพื่อให้มี ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ เกี่ยวกับการจัดการฐาน ข้อมูลและ แฟ้มข้อมูลเบื้องต้น สามารถ ออกแบบสร้างและใช้ระบบข้อมูล เบื้องต้นได้ มีทักษะ ในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อย่างมีจิตสำนึก มี คุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อ การใช้โปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ next back

4 จุดประ สงค์ next back

5 1. อธิบายความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 2. สามารถบอกความหมายของ ข้อมูลและสารสนเทศ 3. อธิบายโครงสร้างการจัดการ ข้อมูล 4. อธิบายการแทนข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ได้ 5. บอกความหมายของข้อมูล และฐานข้อมูล next back

6 6. เข้าใจถึงระบบการทำงานของ ฐานข้อมูล 7. อธิบายโครงสร้างต่าง ๆ ของระบบ ฐานข้อมูล 8. ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อ นำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 9. สร้างฐานข้อมูลและนำฐานข้อมูลที่ ได้ไปใช้งาน 10. ออกแบบและสร้างตาราง (Table) ในระบบฐานข้อมูลเพื่อ นำไปใช้งาน 11. ออกแบบ QUERY ในระบบ ฐานข้อมูลได้ถูกต้อง 6. เข้าใจถึงระบบการทำงานของ ฐานข้อมูล 7. อธิบายโครงสร้างต่าง ๆ ของระบบ ฐานข้อมูล 8. ออกแบบระบบฐานข้อมูลเพื่อ นำไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 9. สร้างฐานข้อมูลและนำฐานข้อมูลที่ ได้ไปใช้งาน 10. ออกแบบและสร้างตาราง (Table) ในระบบฐานข้อมูลเพื่อ นำไปใช้งาน 11. ออกแบบ QUERY ในระบบ ฐานข้อมูลได้ถูกต้อง next back

7 12. ออกแบบและสร้างฟอร์ม (Form) ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้งาน 13. ออกแบบ REPORT ได้ถูกต้อง 14. บอกถึงประโยชน์ของระบบ ฐานข้อมูลเพื่อนำไป ประยุกต์ ใช้ ในงานต่าง ๆ ได้ 12. ออกแบบและสร้างฟอร์ม (Form) ในระบบฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้งาน 13. ออกแบบ REPORT ได้ถูกต้อง 14. บอกถึงประโยชน์ของระบบ ฐานข้อมูลเพื่อนำไป ประยุกต์ ใช้ ในงานต่าง ๆ ได้ next back

8 สวัส ดี back


ดาวน์โหลด ppt รหัสวิชา ง 31241 รายวิชา การจัดการ ฐานข้อมูลเบื้องต้น ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 4 สอนโดย..... ครูบุญสิตา อิ่ม สอน next.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google