งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฟัง เพลง. จุดประสงค์ในการฟัง ๑. การฟังเพื่อความรู้ ต้องฟังโดยตั้งใจ มีสมาธิจึงจะบรรลุ จุดมุ่งหมายใน การฟัง ต้องแยกให้ได้ว่า ตอนใดเป็น ความรู้สึกนึกคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฟัง เพลง. จุดประสงค์ในการฟัง ๑. การฟังเพื่อความรู้ ต้องฟังโดยตั้งใจ มีสมาธิจึงจะบรรลุ จุดมุ่งหมายใน การฟัง ต้องแยกให้ได้ว่า ตอนใดเป็น ความรู้สึกนึกคิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฟัง เพลง

2 จุดประสงค์ในการฟัง ๑. การฟังเพื่อความรู้ ต้องฟังโดยตั้งใจ มีสมาธิจึงจะบรรลุ จุดมุ่งหมายใน การฟัง ต้องแยกให้ได้ว่า ตอนใดเป็น ความรู้สึกนึกคิด ตอนใด เป็นข้อเท็จจริง หรือ ตอนใดเป็นความ คิดเห็นของผู้พูด ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ สิ่งใดที่เป็น ความรู้ใหม่ ๆ ต้องจดบันทึกความสำคัญไว้ด้วย

3 จุดประสงค์ในการฟัง ๒. การฟังคำสั่งเพื่อนำไปปฏิบัติได้ ต้องฟังด้วยความตั้งใจ และฟังให้ เข้าใจแยกข้อความว่า ใครสั่ง สั่งทำอะไร ทำอย่างไร ถ้าฟังคำสั่ง ไม่เข้าใจ ให้ขอร้อง ผู้พูดให้พูดซ้ำจนเข้าใจ ควรจดบันทึกคำสั่ง ไว้เพื่อกันลืม และ จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

4 จุดประสงค์ในการฟัง ๓. การฟังเพื่อความเพลิดเพลิน ผู้ฟังจะเกิดอารมณ์และความรู้สึก เพลิดเพลินเมื่อได้ฟัง น้ำเสียง อาจเป็นเสียงมนุษย์ เสียงดนตรี เสียงธรรมชาติ หรือ การได้ฟังเรื่องราวที่พอใจ นอกจากจะเกิด ความเพลิดเพลินแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้ ความรู้สึกข้อคิดต่าง ๆ ที่อาจนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

5 จุดประสงค์ในการฟัง ๔. การฟังเพื่อพิจารณาคุณค่าของสิ่งที่ ฟัง ต้องเลือกเฟ้นเรื่องที่ดีมีประโยชน์แก่ ตนเองให้มากที่สุด โดยมีหลักสำคัญ คือ เรื่องนั้นเป็นเรื่อง เกี่ยวกับอะไร มีคติ สอนใจอะไรบ้าง ได้อารมณ์ความรู้สึก อย่างไรบ้าง ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร และสามารถนำ สำนวนภาษาไปใช้พูด ใช้เขียนได้อย่างไร

6 จุดประสงค์ในการฟัง ๕. หลักการฟังคำถาม ต้องตั้งใจฟังคำถามและจับใจความว่า ผู้ถามต้องการถาม เรื่องอะไร ถามว่าอย่างไร ให้เรียงลำดับเรื่อง ที่ฟังว่าถามคำถามใด ก่อน – หลัง ถ้าฟังคำถามไม่เข้าใจควร ขอร้องผู้ถามให้ถามซ้ำ ควรจดบันทึกคำถามไว้เพื่อกันลืม และตอบ คำถามให้ตรงประเด็น และเรื่องราวที่ถาม

7 จุดประสงค์ในการฟัง ๖. หลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิ ฟัง เรื่องให้เข้าใจ ให้ พิจารณาว่าตอนใดเป็นใจความสำคัญ ตอน ใดเป็นส่วนขยาย ให้วิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล ให้บันทึก ข้อความที่สำคัญไว้ โดยใช้ ภาษาของตนเองอย่างสั้น ๆ ง่าย ๆ เพื่อเป็น การสรุปความ

8 จุดประสงค์ ของการฟัง มีอะไรบ้าง เอ่ย

9 การฟังเชิงวิเคราะห์ ๑. ฟังเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด ตั้งแต่ต้น จนจบ ๒. พิจารณาแยกแยะว่าตอนใดเป็น ข้อเท็จจริง ตอนใดเป็น ข้อคิดเห็น ๓. ใช้ความรู้ ประสบการณ์ แยกแยะส่วนที่ ดี และ ส่วนที่บกพร่อง อย่างมีเหตุผล ๔. เมื่อฟังจบแล้วต้องบอกได้ว่าเรื่องที่ฟัง นั้นมีคุณค่าอย่างไร

10 มาฟัง เพลงดีมี คุณค่า กันเถอะ


ดาวน์โหลด ppt การฟัง เพลง. จุดประสงค์ในการฟัง ๑. การฟังเพื่อความรู้ ต้องฟังโดยตั้งใจ มีสมาธิจึงจะบรรลุ จุดมุ่งหมายใน การฟัง ต้องแยกให้ได้ว่า ตอนใดเป็น ความรู้สึกนึกคิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google