งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 คาบ ทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ / สาระ เวลาเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 คาบ ทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ / สาระ เวลาเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 คาบ ทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ / สาระ เวลาเรียน ( ชม.) หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 : พื้นฐานงานศิลปะ 6 แผนการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสร้างสรรค์ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการสร้างสรรค์ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 3 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 4 เส้นสายในงานทัศนศิลป์ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 5 รูปร่างงานศิลป์ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 6 รูปทรงงานศิลป์ 1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 2 : สนุกกับสร้างสรรค์ 7

7

8

9

10

11

12

13

14

15 + +

16

17

18

19 + +

20 พิจารณาถึงผลการเรียนย่อยๆ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ ละเรื่องย่อย.. สาระสำ คัญ

21

22 ++

23

24

25

26

27

28

29

30 1. อธิบาย ความหมายของ ระบบนิเวศได้ 2. จำแนกส่วนประกอบของ ระบบนิเวศได้ 3. อธิบายวิธีการอนุรักษ์ ระบบนิเวศได้ 1. ความหมายของระบบ นิเวศ 2. ส่วนประกอบของ ระบบนิเวศ 3. วิธีการอนุรักษ์ ระบบนิเวศ

31

32

33

34 สื่อ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์และ วิธีการที่ผู้สอนนำมา เป็นตัวกลางในการให้การศึกษา แก่ผู้เรียน วัสดุ เป็นสิ่งที่ที่ช่วยสอนประเภทที่ สิ้นเปลืองหรือ คงทนถาวรแตกผุพังได้ง่าย เช่น รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ แผ่นภาพ

35 อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือ มีสภาพคงทน ถาวร เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องเล่น เทป โทรทัศน์ เป็นต้น วิธีการ เป็นกระบวนการที่จะนำผู่ สอน ผู้เรียน เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามา สัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิด การเรียนรู้

36 1. ต้องเขียนให้ชัดเจนว่า เป็นสื่ออะไร 2. เรียงลำดับให้ สอดคล้องในกิจกรรม 3. ควรเขียนสื่อพิมพ์ เช่น แบบ ฝึก ขุดการสอน เอกสารประกอบการเรียน ใบ ความรู้ ใบงาน หรือ บทเรียนสำเร็จรูปลงในแผนนั้น 4. สื่อที่ไม่จำเป็นต้องเขียนเช่น หนังสือเรียน ตัวครู เด็ก

37 การวัด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วกำหนดค่าตัวเลข โดยมีเกณฑ์ที่แน่นอน การประเมิน เป็นการนำตังเลขที่ได้ จากการวัดมาตีค่า แล้วตัดสิน การวัดผลและประเมินผลเป็นการ วัดความสำเร็จในการ เรียนการ สอนโดยนำคะแนนของนักเรียนมา จัดลำดับ

38

39 1. วิธีการวัดผล 1.1 การทดสอบ 1.2 การสังเกตพฤติกรรม 1.3 การตรวจผลงาน 2. เครื่องมือการวัดผล 2.1 แบบทดสอบ 2.2 แบบสังเกตกรรม 2.3 แบบตรวจผลงาน 3. เกณฑ์การวัดผล

40 แผนการเรียนรู้ที่........ เรื่อง.................................. จำนวน.... คาบ สัปดาห์ที่....... วันที่....... เดือน................ พ. ศ................. กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................... วิชา.............. ชั้น....... โรงเรียน....................................... สำนักงานเขต.................... 1. ผลสำเร็จของงาน.............................................................. 2. ปัญหา................................................................................. 3. การแก้ปัญหา..................................................................... ลงชื่อ................ ผู้สอน ข้อเสนอแนะ ผู้บริหาร ลงชื่อ............... ผู้บริหาร

41 1........................................................ 2......................................................

42 1........................................................ 2......................................................

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ ( ทัศนศิลป์ ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 คาบ ทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ / สาระ เวลาเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google