งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลแห่งความสำเร็จ 3 ห หลักเกณฑ์ หลักการ หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลแห่งความสำเร็จ 3 ห หลักเกณฑ์ หลักการ หลักฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลแห่งความสำเร็จ 3 ห หลักเกณฑ์ หลักการ หลักฐาน

2 เพียงแค่ก้าวก็สั้นลง
หนทางที่ว่ายาว เพียงแค่ก้าวก็สั้นลง

3 การจัดทำแผนการเรียนรู้
หรือ หรือ แผนการสอน

4 แบ่งเป็น 2 ส่วน หลักสูตร ส่วนที่1 แผนการสอน ส่วนที่2

5 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โครงสร้างหลักสูตร ความสำคัญของกลุ่มสาระ....
1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โครงสร้างหลักสูตร ความสำคัญของกลุ่มสาระ.... วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระ... สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีและสาระการเรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ นำข้อความในหลักสูตรมาใช้

6 ตัวอย่างการจัดทำหน่วยการเรียนรู้
โครงสร้างการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา คาบ ทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ / สาระ เวลาเรียน (ชม.) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : พื้นฐานงานศิลปะ 6 แผนการเรียนรู้ที่ 1 สื่อสร้างสรรค์ 1 แผนการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการสร้างสรรค์ แผนการเรียนรู้ที่ 3 ทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ 4 เส้นสายในงานทัศนศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ 5 รูปร่างงานศิลป์ แผนการเรียนรู้ที่ 6 รูปทรงงานศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : สนุกกับสร้างสรรค์ 7

7 องค์ประกอบแผนจัดการเรียนรู้ 2
ส่วนหัวของแผน สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้/สื่อ การวัดผลประเมินผล บันทึกหลังสอน

8 ส่วนประกอบของแผนเพิ่มเติม เครื่องมือการวัดผลต่าง ๆ
ใบความรู้ ใบงาน /ใบกิจกรรม เครื่องมือการวัดผลต่าง ๆ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินผลงาน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด

9 ส่วนนี้เลือกออกแบบตามใจชอบ
ส่วนของหัว เรื่อง แผนการเรียนรู้ที่.... ชั้น จำนวน ...คาบ ม.ฐ..ศ.... โรงเรียนพูนสิน ( เพชรสุขอุปถัมภ์ ) เขตพระโขนง ส่วนนี้เลือกออกแบบตามใจชอบ

10 สาระสำคัญ หลักการ ข้อสรุป แนวคิด มโนทัศน์ ความคิดรวบยอด

11 ข้อความสรุปที่ได้เรียบเรียง
สาระสำคัญ ข้อความสรุปที่ได้เรียบเรียง มาจากลักษณะเด่นของเนื้อหา ให้สั้นกระทัดรัด มีความหมายชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน

12 เขียนเป็นประโยคบอกเล่า..วลี
สาระสำคัญ เขียนเป็นประโยคบอกเล่า..วลี เขียนเป็นความเรียง

13 ควรแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร
สาระสำคัญ 3ค. นิยามศัพท์ ,ความหมาย คือ ฟันเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่บดอาหาร หลักการ,ทฤษฎี,กฎ ควร ควรแปรงฟันทุกวันหลังรับประทานอาหาร สัจพจน์,คติพจน์ คุณค่า ฟันดีมีสุข

14 บ้านที่น่าอยู่ เป็นบ้านที่สะอาด
สาระสำคัญ บ้านที่น่าอยู่ เป็นบ้านที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย และมีสมาชิกในบ้านให้ความรัก ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

15 + + การเขียนสาระสำคัญ เป็น ขยายชื่อเรื่อง ชื่อเรื่อง หมายถึง
การคูณเป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่ากัน น้ำและแสงแดดเป็นสิ่งจำเป็นในการปรุงอาหาร

16 การระบุที่ต้องการให้นักเรียน เมื่อกระบวนการเรียนการสอนผ่านไป
การกำหนดจุดประสงค์ การเรียนการสอน เป็น การระบุที่ต้องการให้นักเรียน เมื่อกระบวนการเรียนการสอนผ่านไป เป็นไปตามความคาดหวัง ในบทเรียนหนึ่ง ๆ นั้น นักเรียนควรมีพฤติกรรมแบบใด สังเกตได้ วัดได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หรือ

17 จุดประสงค์ แบ่งเป็น 2 ประเภท จุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นำทาง

18 ความคาดหวังทั่วไปที่ต้องการ
สาระสำคัญ จุดประสงค์ปลายทาง หมายถึง ความคาดหวังทั่วไปที่ต้องการ ให้นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ เมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนการสอน วิชานั้น ๆ ครบถ้วน

19 + + ชื่อเรื่อง ได้ แยกตัวประกอบของจำนวนนับได้ ตำส้มตำได้
จับใจความสำคัญได้ ใช้สำนวนภาษาได้ถูกต้องตามสถานการณ์ เขียนภาพด้วยเส้นสายลายศิลป์เป็นภาพได้

20 พิจารณาถึงผลการเรียนย่อยๆ พฤติกรรมต่าง ๆ
สาระสำคัญ จุดประสงค์นำทาง เป็น จุดประสงค์เพื่อนำไปสู่จุดประสงค์ปลายทาง ที่สามารถสังเกตพฤติกรรมที่มุ่งหวังได้ พิจารณาถึงผลการเรียนย่อยๆ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ควรจะเกิดขึ้นในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องย่อย..

21 นำจุดประสงค์ปลายทางมาเชียนเป็นข้อย่อย ๆ 1
การเขียน จุดประสงค์นำทาง นำจุดประสงค์ปลายทางมาเชียนเป็นข้อย่อย ๆ 1 เขียนจากเนื้อหาย่อย ๆ 2 ชัดเจน สังเกตได้ วัดได้ (พฤติกรรม) 3 ใช้คำเฉพาะเจาะจง ชัดเจน 4 จุดประสงค์ 1 ข้อ กำหนดพฤติกรรมเดียว 5 เขียนคลอบคลุม ทั้ง พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 6

22 การเขียนจุดประสงค์นำทาง
+ + หัวเรื่องย่อย ได้ กริยา พุทธิพิสัย k รู้ จำ บอก ฯลฯ ได้ เข้าใจ อธิบาย ฯลฯ ได้ คำนวณ ฯลฯ ได้ นำไปใช้ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ฯลฯ ได้ สังเคราะห์ สรุป ฯลฯได้ ประเมินค่า วิจารณ์ ฯลฯ ได้

23 จิตพิสัย A ภูมิใจฯลฯ ชื่นชมฯลฯ รับผิดชอบฯลฯ ช่วยเหลือฯลฯ ฯลฯ

24 ทักษะพิสัย P บวก ฯลฯ ได้ อ่าน ฯลฯ ได้ เขียน ฯลฯ ได้ ฟัง ฯลฯ ได้ พูด ฯลฯ ได้ ทดลอง ฯลฯ ได้ ฯลฯ

25 รูปแบบการเขียนจุดประสงค์ /ผลการเรียนรู้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบที่ 1 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ k k p A

26 รูปแบบการเขียนจุดประสงค์ /ผลการเรียนรู้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบที่ 2 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1จุดประสงค์ปลายทาง 2.2.1 จุดประสงค์นำทาง

27 รูปแบบการเขียนจุดประสงค์ /ผลการเรียนรู้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบที่ 3 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1ด้านความรู้ 2.2 ด้านทักษะกระบวนการ 2.3 ด้านคุณธรรม

28 รูปแบบการเขียนจุดประสงค์ /ผลการเรียนรู้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบที่ 4 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.1ด้านความรู้ 2.2 ด้านทักษะกระบวนการ 2.3 ด้านคุณธรรม

29 เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เป็น
เนื้อหา เป็นส่วนที่ให้รายละเอียดและข้อมูลต่างๆ เป็น เชื่อมโยงกับสาระสำคัญ และสอดคล้องกับจุดประสงค์นำทาง

30 เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์นำทาง 1.อธิบาย ความหมายของระบบนิเวศได้ 2.จำแนกส่วนประกอบของระบบนิเวศได้ 3.อธิบายวิธีการอนุรักษ์ระบบนิเวศได้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ 1.ความหมายของระบบนิเวศ 2.ส่วนประกอบของระบบนิเวศ 3.วิธีการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

31 เนื้อหา เนื้อหาที่ต้องรู้ เนื้อหาที่ควรรู้ เนื้อหาที่น่ารู้
สำคัญและจำเป็น เนื้อหาที่ควรรู้ สำคัญแต่อาจไม่จำเป็น เนื้อหาที่น่ารู้ น่าสนใจแต่มีความสำคัญน้อย

32 กิจกรรมการเรียนการสอน
ข้อความที่ระบุรายละเอียดพฤติกรรม ของครูและนักเรียน ที่จะทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ตามจุดประสงค์และสาระสำคัญ

33 กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน
การสอนโดยการใช้กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทเป็นส่วนใหญ่ การสอนแบบทดลอง แบบศูนย์การเรียน แบบสถานการณ์จำลอง วิธีการเขียน เขียนเรียงเป็นขัอ ๆ หรือจัดทำแบบตาราง

34 แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
สื่อ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ผู้สอนนำมา เป็นตัวกลางในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน วัสดุ เป็นสิ่งที่ที่ช่วยสอนประเภทที่สิ้นเปลืองหรือ คงทนถาวรแตกผุพังได้ง่าย เช่น รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ แผ่นภาพ

35 แหล่งการเรียนรู้/สื่อ
อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือ มีสภาพคงทนถาวร เช่น เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องเล่นเทป โทรทัศน์ เป็นต้น วิธีการ เป็นกระบวนการที่จะนำผู่สอน ผู้เรียน เนื้อหา วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิด การเรียนรู้

36 แนวการเขียนสื่อในแผนการสอน
1. ต้องเขียนให้ชัดเจนว่าเป็นสื่ออะไร 2. เรียงลำดับให้สอดคล้องในกิจกรรม 3. ควรเขียนสื่อพิมพ์ เช่น แบบฝึก ขุดการสอน เอกสารประกอบการเรียน ใบความรู้ ใบงาน หรือ บทเรียนสำเร็จรูปลงในแผนนั้น 4. สื่อที่ไม่จำเป็นต้องเขียนเช่นหนังสือเรียน ตัวครู เด็ก

37 การวัดผลและประเมินผล
การวัด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วกำหนดค่าตัวเลข โดยมีเกณฑ์ที่แน่นอน การประเมิน เป็นการนำตังเลขที่ได้จากการวัดมาตีค่า แล้วตัดสิน การวัดผลและประเมินผลเป็นการวัดความสำเร็จในการ เรียนการสอนโดยนำคะแนนของนักเรียนมาจัดลำดับ

38 การวัดผลการเรียน มี 3 วิธี คือ 1. การทดสอบ 2. การสังเกต 3. การตรวจผลงาน

39 การเขียนการวัดผลและประเมินผล
วิธีการวัดผล 1.1 การทดสอบ 1.2 การสังเกตพฤติกรรม 1.3 การตรวจผลงาน 2. เครื่องมือการวัดผล 2.1 แบบทดสอบ 2.2 แบบสังเกตกรรม 2.3 แบบตรวจผลงาน 3. เกณฑ์การวัดผล

40 การบันทึกหลังสอน แผนการเรียนรู้ที่ เรื่อง จำนวน....คาบ สัปดาห์ที่ วันที่ เดือน พ.ศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชา ชั้น โรงเรียน สำนักงานเขต 1. ผลสำเร็จของงาน 2. ปัญหา 3. การแก้ปัญหา ลงชื่อ ผู้สอน ข้อเสนอแนะผู้บริหาร ลงชื่อ ผู้บริหาร

41 แผนการเรียนรู้ที่....เรื่อง.............บทที่....หน่วยที่....
ใบความรู้ ที่... แผนการเรียนรู้ที่....เรื่อง บทที่....หน่วยที่.... ชั้น จำนวน คาบ จุดประสงค์ สาระ/เนื้อหา ภาพประกอบ ภาพประกอบ เอกสารอ้างอิง

42 แผนการเรียนรู้ที่....เรื่อง.............บทที่....หน่วยที่....
ใบงานที่.... แผนการเรียนรู้ที่....เรื่อง บทที่....หน่วยที่.... ชั้น จำนวน คาบ จุดประสงค์ อุปกรณ์.. ขั้นตอนการปฏิบัต ภาพประกอบ

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt ผลแห่งความสำเร็จ 3 ห หลักเกณฑ์ หลักการ หลักฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google