งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรฯ
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ 5.อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน 7.รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

3 แนวดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.ศึกษา นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ ของแต่ละคุณลักษณะ 3.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวข้องฯ 4.ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน ( บูรณาการในกลุ่มสาระ/จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/จัดทำเป็นโครงการ/ปลูกฝังสอดแทรกในชีวิตประจำวัน) 5.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนพัฒนา

4 แนวดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6.สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เลือกดำเนินการตามข้อ 4 7.จัดทำเป็นคู่มือดำเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา(เอกสารประกอบหลักสูตร) 8.ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กำหนด (ตามคู่มือ)เป็นระยะ 9.รายงานผลการพัฒนาต่อผู้เกี่ยวข้อง

5 การรายงานผลในปีการศึกษา 2555
จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มรายงานผล มีสาระสำคัญดังนี้ 1.วิธีการพัฒนาและประเมิน ดูจากข้อ 4 แนวดำเนินการ) 2.ถ้าหากเป็นการบูรณาการในกลุ่มสาระทั้ง 8 ให้อธิบายวิธีการพัฒนาและบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะรายข้อ สรุปแยกเป็นรายชั้นเรียน ระบุกิจกรรมการประเมินและผู้ได้รับการประเมิน 3.ถ้าเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ให้ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายข้อพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนกิจกรรมโดยละเอียดแล้วสรุปผลจำนวนผู้ผ่านการประเมินทั้งหมด (การรายงานแต่ละคุณลักษณะอาจอธิบายการจัดกิจกรรมเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนก็ได้ตามกรณี)

6 กำหนดส่งรายงาน โรงเรียนส่งรายงานการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 1. เอกสารรายงาน 1 เล่ม 2. File CD เอกสาร 1 แผ่น ส่งถึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นอย่างช้า

7 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การรายงานกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google