งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานกิจกรรมการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรฯ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานกิจกรรมการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรฯ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่ เรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานกิจกรรมการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรฯ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่ เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

3 แนวดำเนินการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2. ศึกษา นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ ของแต่ละคุณลักษณะ 3. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่ เกี่ยวข้องฯ 4. ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียน ( บูรณาการในกลุ่มสาระ / จัดใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / จัดทำเป็น โครงการ / ปลูกฝังสอดแทรกใน ชีวิตประจำวัน ) 5. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อน พัฒนา

4 แนวดำเนินการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. สร้างหรือเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เลือก ดำเนินการตามข้อ 4 7. จัดทำเป็นคู่มือดำเนินการพัฒนาและ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สถานศึกษา ( เอกสารประกอบ หลักสูตร ) 8. ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง ที่กำหนด ( ตามคู่มือ ) เป็นระยะ 9. รายงานผลการพัฒนาต่อผู้เกี่ยวข้อง

5 การรายงานผลในปี การศึกษา 2555 จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่มรายงาน ผล มีสาระสำคัญดังนี้ 1. วิธีการพัฒนาและประเมิน ดูจากข้อ 4 แนวดำเนินการ ) 2. ถ้าหากเป็นการบูรณาการในกลุ่ม สาระทั้ง 8 ให้อธิบายวิธีการพัฒนาและ บันทึกผลการประเมินคุณลักษณะราย ข้อ สรุปแยกเป็นรายชั้นเรียน ระบุ กิจกรรมการประเมินและผู้ได้รับการ ประเมิน 3. ถ้าเป็นกิจกรรมหรือโครงการ ให้ระบุ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายข้อ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนกิจกรรมโดย ละเอียดแล้วสรุปผลจำนวนผู้ผ่านการ ประเมินทั้งหมด ( การรายงานแต่ละคุณลักษณะ อาจอธิบายการจัดกิจกรรมเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือ รายเดือนก็ได้ตามกรณี )

6 กำหนดส่งรายงาน โรงเรียนส่งรายงานการพัฒนา และประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ดังนี้ 1. เอกสารรายงาน 1 เล่ม 2. File CD เอกสาร 1 แผ่น ส่งถึง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 เป็นอย่างช้า

7 สวั สดี


ดาวน์โหลด ppt การรายงานกิจกรรมการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์. คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ตามหลักสูตรฯ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่ เรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google