งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค 1

2 ภารกิจหลัก 2 ศูนย์กฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนากฎหมายด้านป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจและยกร่างกฎหมาย รวมถึงการศึกษา ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อให้มีการ ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรม 3. การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การร่าง สัญญาและบริหารสัญญา การดำเนินคดีอาญา แพ่ง ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 4. ประสานความร่วมมือ กำกับ ติดตาม ประเมินผลด้าน กฎหมายกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การดำเนิน มาตรการทางปกครอง การกำหนดแนวทางในการบังคับ ใช้กฎหมาย การระงับข้อพิพาท และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง กับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 1. มีกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถ นำมาเป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับปัญหาของโรค และภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและ สังคมส่วนรวม 2. การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มแข็งจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 1. มีกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถ นำมาเป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับปัญหาของโรค และภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย สุขภาพ อนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและ สังคมส่วนรวม 2. การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มแข็งจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 3 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559

4 1. การพัฒนา กฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อ 3. การบังคับใช้ กฎหมาย 2. การพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ กฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองสุขภาพของผู้ ไม่สูบบุหรี่ แผนการดำเนินงานปี 2559 4 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่ เกี่ยวข้อง 2.โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฉบับใหม่ 3.โครงการจัดประชุมชี้แจงกฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อฉบับใหม่ 4.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่ เกี่ยวข้อง 2.โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฉบับใหม่ 3.โครงการจัดประชุมชี้แจงกฎหมายว่าด้วย โรคติดต่อฉบับใหม่ 4.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ศูนย์กฎหมาย 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการประชุมชี้แจงและเสริมสร้างความรึ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญ ของกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการประชุมชี้แจงและเสริมสร้างความรึ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญ ของกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการออกปฏิบัติการตรวจเตือน/ตรวจจับ และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมยาสูบ 3.โครงการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่/ภาคี เครือข่ายในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ยาสูบ 4.โครงการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายยาสูบ 5.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 1.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 2.โครงการออกปฏิบัติการตรวจเตือน/ตรวจจับ และประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมยาสูบ 3.โครงการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่/ภาคี เครือข่ายในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ยาสูบ 4.โครงการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ติดตามการบังคับใช้กฎหมายยาสูบ 5.โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

5 การติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในระบบ ESM นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยศูนย์ กฎหมายร่วมกับ สคร. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในระบบ ESM นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยศูนย์ กฎหมายร่วมกับ สคร. 5

6 งบประมาณ 6 กิจกรรมงบประมาณ 1. การพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ 2,760,000 2. การพัฒนากฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบและ กฎหมายว่าด้วยการ คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ 2,300,000 3. การบังคับใช้กฎหมาย 1,600,000 รวม 6,660,000


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google