งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมควบคุมโรค
แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค

2 ภารกิจหลัก ศูนย์กฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนากฎหมายด้านป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจและยกร่างกฎหมาย รวมถึงการศึกษา ตรวจสอบวิเคราะห์ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 3. การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย การร่างสัญญาและบริหารสัญญา การดำเนินคดีอาญา แพ่ง ปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 4. ประสานความร่วมมือ กำกับ ติดตาม ประเมินผลด้านกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 5. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การดำเนินมาตรการทางปกครอง การกำหนดแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย การระงับข้อพิพาท และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3 เป้าหมายการดำเนินงานปี 2559
1. มีกฎหมายซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถนำมาเป็นเครื่องมือเพื่อจัดการกับปัญหาของโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคมส่วนรวม 2. การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้มแข็งจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

4 1. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
แผนการดำเนินงานปี 2559 1. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 3. การบังคับใช้กฎหมาย 2. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โครงการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฉบับใหม่ โครงการจัดประชุมชี้แจงกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อฉบับใหม่ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โครงการประชุมชี้แจงและเสริมสร้างความรึความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ศูนย์กฎหมาย โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง โครงการออกปฏิบัติการตรวจเตือน/ตรวจจับและประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมยาสูบ โครงการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่/ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายยาสูบ โครงการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามการบังคับใช้กฎหมายยาสูบ โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

5 การติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในระบบ ESM
นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยศูนย์กฎหมายร่วมกับ สคร.

6 งบประมาณ 1. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 2,760,000
กิจกรรม งบประมาณ 1. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ 2,760,000 2. การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ 2,300,000 3. การบังคับใช้กฎหมาย 1,600,000 รวม 6,660,000


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินงาน ของศูนย์กฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ กรมควบคุมโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google