งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ เสริมสร้างระบบการบริหาร จัดการตาม พระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ ส่งเสริมการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ องค์กร เสริมสร้างระบบการ ประเมินผล ระดับ องค์การสู่ระดับบุคคล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการภายในกรม 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบราชการภายในกรม 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงาน ภายในกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพของการ ประหยัดพลังงาน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) เสริมสร้างระบบการ บริหารจัดการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ ) ผลคะแนนเฉลี่ยจากการ ดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ คะแนน 25 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตาม คำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ ) ร้อยละความสำเร็จในการ บรรลุ เป้าหมาย รายตัวชี้วัดของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ) เพิ่มประสิทธิภาพของ การประหยัด พลังงาน 3) ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายในการ ลดการใช้พลังงาน ร้อยละ

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์กร 4) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์การ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ ) ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำมาตรฐาน / วิธีการให้บริการของ บุคลากร ระดับ ) ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบการ ติดตามคุณภาพการ ให้บริการ ระดับ ) ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ ข้อกำหนดที่ สำคัญและออกแบบ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ระดับ ) ระดับความสำเร็จ ของการกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ กระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ระดับ 5 5

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4.5) ระดับความสำเร็จ ของการปรับปรุงกระบวนการ ที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ระดับ 5 5 5) เสริมสร้างระบบการ ประเมินผลระดับองค์การสู่ ระดับบุคคล 5) ระดับความสำเร็จของการ ถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์การ สู่ระดับบุคคลของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ระดับ 5 15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google