งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 เสริมสร้างระบบการบริหาร จัดการตาม พระ ราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 ส่งเสริมการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ องค์กร เสริมสร้างระบบการ ประเมินผล ระดับ องค์การสู่ระดับบุคคล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการภายในกรม 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบราชการภายในกรม 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงาน ภายในกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพของการ ประหยัดพลังงาน

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) เสริมสร้างระบบการ บริหารจัดการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 1) ผลคะแนนเฉลี่ยจากการ ดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 4.6 คะแนน 25 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตาม คำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 2) ร้อยละความสำเร็จในการ บรรลุ เป้าหมาย รายตัวชี้วัดของกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 80 25 3) เพิ่มประสิทธิภาพของ การประหยัด พลังงาน 3) ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก ในการบรรลุเป้าหมายในการ ลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 100 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4) ส่งเสริมการพัฒนาระบบ บริหารจัดการองค์กร 4) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนพัฒนา องค์การ ประจำปี งบประมาณ พ. ศ. 2552 25 4.1) ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำมาตรฐาน / วิธีการให้บริการของ บุคลากร ระดับ 5 5 4.2) ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำระบบการ ติดตามคุณภาพการ ให้บริการ ระดับ 5 5 4.3) ระดับความสำเร็จ ของการจัดทำ ข้อกำหนดที่ สำคัญและออกแบบ กระบวนการที่สร้างคุณค่า ระดับ 5 5 4.4) ระดับความสำเร็จ ของการกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงานของ กระบวนการสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ระดับ 5 5

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4.5) ระดับความสำเร็จ ของการปรับปรุงกระบวนการ ที่สร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ระดับ 5 5 5) เสริมสร้างระบบการ ประเมินผลระดับองค์การสู่ ระดับบุคคล 5) ระดับความสำเร็จของการ ถ่ายทอด ตัวชี้วัดและ เป้าหมายของระดับองค์การ สู่ระดับบุคคลของกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร ระดับ 5 15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google