งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Demand in Health Sector Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Demand in Health Sector Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Demand in Health Sector Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010

2 "A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity"...WHO(1946) HEALTH ”What Demand For Health”

3  Want  Purchasing of Power Demand : อุปสงค์

4 อุปสงค์ : Demand ปริมาณความต้องการสินค้าหรือ บริการชนิดหนึ่ง ที่ผู้บริโภคประสงค์จะซื้อใน ช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้า และบริการนั้น หรือ ณ ระดับรายได้ต่าง ๆ ของ ผู้บริโภค

5 Demand ประกอบด้วย 2 เงื่อนไข ผู้บริโภคมีความสามารถที่จะ ซื้อ ( Ability to Pay ) ผู้บริโภคมีความเต็มใจที่จะซื้อ ( Willing to Pay )

6 อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand ) อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand ) อุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นหรืออุป สงค์ไขว้ (Cross Demand ) อุปสงค์มี 3 ชนิด

7 อุปสงค์ต่อราคา (Price Demand) ความต้องการสินค้า & บริการ ณ ระดับราคาต่างๆ ราคาส้ม / กิโลกรัม ( บาท ) ปริมาณเสนอซื้อ ( กิโลกรัม ) 501 402 303 204

8 กฎของอุปสงค์ : Law of Demand ปริมาณของสินค้าและบริการชนิดใด ชนิดหนึ่ง ที่ผู้บริโภคประสงค์ที่จะซื้อย่อมแปร ผันผกผัน กับระดับราคาของสินค้า หรือ บริการ ชนิดนั้นเสมอ ราคาสูง ซื้อน้อย ราคาต่ำ ซื้อมาก

9 ตารางอุปสงค์ต่อ ราคา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับราคาในรูปตาราง ราคาส้ม / กิโลกรัม ( บาท ) ปริมาณเสนอซื้อ ( กิโลกรัม ) 501 402 303 204

10 เส้นอุปสงค์ ต่อราคา 60 50 40 30 20 10 0 5 10 15 20 ปริมา ณ ราคา เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและความต้องการซื้อสินค้า

11 อุปสงค์ต่อรายได้ (Income Demand) ปริมาณเสนอซื้อสินค้าของ ผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระดับรายได้ ของผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน เปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้าม

12 Income Demand ( ต่อ ) เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน IY หรือ I Y สินค้าปกติ (Normal Goods)

13 Income Demand ( ต่อ ) เปลี่ยนแปลงในทางตรงข้าม I Y หรือ I Y สินค้าด้อย : Inferior

14 อุปสงค์ต่อรายได้ แบ่งตาม ชนิดของสินค้า สินค้าปกติ (normal goods) I Y สินค้าคุณภาพ ด้อย (inferior goods) I Y Y  I Y ผกผันกับ I

15 เส้นอุปสงค์ต่อ รายได้ สินค้า ปกติ สินค้าด้อย รายได้ 0 ปริมาณ

16 อุปสงค์ต่อสินค้า ชนิดอื่น Cross Demand การเปลี่ยนแปลงปริมาณ อุปสงค์ของสินค้าชนิดหนึ่ง ที่เป็นผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าชนิดหนึ่ง ตัวอย่าง สมมุติมีสินค้า 2 ชนิดคือ A และ B พิจารณาปริมาณอุปสงค์สินค้า B ที่ มีผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า A

17 อุปสงค์ต่อสินค้าชนิด อื่น สินค้าใช้ ทดแทนกัน ( substitution goods) PA QB สินค้า ประกอบกัน C omplementa ry goods) P A Q B

18 สาเหตุที่ปริมาณซื้อแปรผกผัน กับราคาสินค้า ผลทางรายได้ ( Income Effect ) ผลทางการทดแทน ( Substitution Effect ) A B 10 5 0 2050 D ราคา ปริมาณ

19 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ (Demand Determinants) ราคาของสินค้า (Price) ระดับรายได้ของผู้บริโภค (Income) รสนิยมของผู้บริโภค (Tastes) ราคาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Relative Price) ขนาดของประชากร (Size of Population) การคาดคะเนราคาสินค้าใน อนาคต (Price Expectation)

20 การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุป สงค์และระดับอุปสงค์ การเปลี่ยนแปลงปริมาณอุปสงค์ (Change in demand quantity) คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ เนื่องจากราคาสินค้าเปลี่ยน โดยที่ ปัจจัยอื่นคงที่ A B 10 5 0 100200 D รา คา ปริมาณ

21 การเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์ (Change in Demand) คือ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุป สงค์ในขณะที่ราคาสินค้าและบริการ คงที่ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ 2050 AB 10 0 D ราคา ปริมาณ D1

22 อุปสงค์ส่วนบุคคล (Individual Demand อุปสงค์ตลาด (Market Demand)

23 ราคา ปริมาณเสนอซื้อส้มโอ นายแดง นาย ขา ว นาย โอ รวม 501023 402035 303159 2042715 ตารางแสดงอุปสงค์ส่วน บุคคลและอุปสงค์ตลาด

24 อุปสงค์ของบุคคลและอุป สงค์ของตลาด อุปสงค์ของตลาดหาได้จากการนำ อุปสงค์ส่วนบุคคล ในการซื้อสินค้าแต่ละชนิด ณ ระดับ ราคาเดียวกันมารวมกัน 0 D2 P Q 10 0 Dm P Q 10 Q0 D1 P 10 q1q2Q=q1+q2

25 จากตารางอุปสงค์ส่วนบุคคลและอุป สงค์ของตลาด ปริมาณเสนอซื้อส้มโอ จงเขียนเป็นกราฟแสดงอุปสงค์ของ ตลาด Practice 3.1

26 อุปสงค์กับงานสาธารณสุข DEMAND FOR HEALTH

27 "A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity"...WHO(1946) HEALTH

28 Health is concerned as another commodity to be consumed and satisfies individual preference Variety of demanding for health according to individual preference function "A state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or nfirmity"...WHO(1946) HEALTH

29 Evans (1984) ความพอใจของผู้บริโภค จะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับ รวมไปถึงสถานะของสุขภาพผู้บริโภค สุขภาพของผู้บริโภค เป็นเหมือนสินค้าอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภค ต้องการในการที่จะทำให้ความพอใจสูงสุดเมื่อรวมกับสินค้าชนิดอื่นๆ

30 การตัดสินใจเรื่องสุขภาพ เป็น “ ความจำเป็น (Need)” ของผู้บริโภค ความจำเป็นโดยหลักอุปสงค์  ความจำเป็นที่ควรมี (Normative Need)  ความจำเป็นที่ตระหนัก (Felt Need)  ความจำเป็นที่แสดงออก (Express Need)  ความจำเป็นเปรียบเทียบ (Comparative Need)

31 ประเภทของอุปสงค์ใน Health Economics  อุปสงค์ต่อสุขภาพ (Demand for Health)  อุปสงค์ต่อการรักษาพยาบาล (Demand for Health Care)

32  อุปสงค์ต่อสุขภาพ (Demand for Health) ความต้องการหรือความจำเป็น (Need) ที่ผู้บริโภคแสดงออกเพื่อให้มีความสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ณ ระดับราคาเงา ราคาเงา : ราคาที่สะท้อนค่าเสียโอกาส ถ้าสูง Need จะน้อย ถ้าต่ำ Need จะสูง

33  อุปสงค์ต่อการรักษาพยาบาล (Demand for Health Care) ระดับการรักษาพยาบาลที่ผู้บริโภค จะรับบริการ ณ ราคาต่างๆ กันของบริการ เป็นความจำเป็นที่ควรมี และความจำเป็นที่ตระหนัก

34 การบริโภคสินค้าและบริการสาธารณสุขแตกต่าง จากการบริโภคสินค้าและบริการทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปอย่างไร Practice 3.2 Practice 3.3 ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ต่อสุขภาพและ อุปสงค์ต่อการรักษาพยาบาลมีอะไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt Demand in Health Sector Dr.Tunt Chomchuen University of Chiangrai 2010.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google