งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู. 1. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนา พราหมณ์ ก. การแบ่งวรรณะ ข. การบูชายัญ ค. การทรมานตน ง. การอวตารของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู. 1. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนา พราหมณ์ ก. การแบ่งวรรณะ ข. การบูชายัญ ค. การทรมานตน ง. การอวตารของพระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู

2 1. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนา พราหมณ์ ก. การแบ่งวรรณะ ข. การบูชายัญ ค. การทรมานตน ง. การอวตารของพระเจ้า

3 2. โมกษะในศาสนาฮินดูหมายถึง อะไร ก. การที่จิตหลุดพ้นจากกิเลส ข. ความหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ในโลกนี้ ค. การได้เกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุข ง. วิญญาณบริสุทธิ์ไม่เวียนว่ายตายเกิด

4 3. การนับถือพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ แตกต่างจากการนับถือพระเจ้า ในศาสนาคริสต์และอิสลามในเรื่องใด ก. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์มีมากกว่าหนึ่ง องค์ ข. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการ สร้างโลกและมนุษย์ ค. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ไม่เกี่ยวกับการ ให้คุณโทษแก่มนุษย์ ง. พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์สามารถอวตาร ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้

5 4. อาศรม 4 ของพราหมณ์ - ฮินดู มีไว้ เพื่ออะไร ก. เพื่อเป็นแนวทางการครองเรือนให้สงบสุข ข. เพื่อเป็นการบำเพ็ญเพียรให้บรรลุ เป้าหมายชีวิต ค. เพื่อเป็นสถานที่ให้คนฮินดูได้มาศึกษา ศาสนา ง. เพื่อเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

6 5. ลำดับขั้นตอนตามหลักอาศรม 4 คือ ข้อใด ก. คฤหัสถ์ พรหมจารี วนปรัสถ์ สันยาสี ข. พรหมจารี วนปรัสถ์ สันยาสี คฤหัสถ์ ค. พรหมจารี คฤหัสถ์ วนปรัสถ์ สันยาสี ง. สันยาสี วนปรัสถ์ คฤหัสถ์ พรหมจารี

7 6. ความหมายที่ถูกต้องเรื่อง ตรีมูรติในศาสนา ฮินดู ซึ่งกล่าว ไว้ว่าพระเจ้าทุกคนต่างเป็นผู้สร้างโลกนั้น ได้แก่ ข้อใด ก. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลก พร้อมกัน ข. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลก คนละส่วน ค. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ สร้างโลก คนละยุค ง. พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ แท้จริงคือ พระเจ้าองค์ เดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู. 1. ข้อใดมีเฉพาะในศาสนา พราหมณ์ ก. การแบ่งวรรณะ ข. การบูชายัญ ค. การทรมานตน ง. การอวตารของพระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google