งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการสมานฉันท์และ สันติวิธี ความหมาย สะมานะ - ว. หมายถึง เสมอกัน, เท่ากัน ฉันทะ น. หมายถึง ความพอใจ สมานฉันท์ = ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน สันติวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการสมานฉันท์และ สันติวิธี ความหมาย สะมานะ - ว. หมายถึง เสมอกัน, เท่ากัน ฉันทะ น. หมายถึง ความพอใจ สมานฉันท์ = ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน สันติวิธี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการสมานฉันท์และ สันติวิธี ความหมาย สะมานะ - ว. หมายถึง เสมอกัน, เท่ากัน ฉันทะ น. หมายถึง ความพอใจ สมานฉันท์ = ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน สันติวิธี น. หมายถึง วิธีที่จะ ก่อให้เกิดความสงบ

2 กระบวนการสมานฉันท์และ สันติวิธี หมายถึง กระบวนการยุติข้อพิพาท ด้วยวิธีที่จะก่อให้เกิดความสงบ โดยยึด หลักความพอใจร่วมกันของคู่ความ มุ่งเน้นให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยา ปลูกสร้างจิตสำนึกให้ผู้กระทำความผิด รู้สำนึกในการกระทำของตนและแสดง ความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและสังคม เป็นผลให้คู่ความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อ กัน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง สงบสุข

3 ประเภทคดีที่เข้าสู่กระบวนการ สมานฉันท์ฯ คดีอาญาแผ่นดิน คดีที่ผู้ประนีประนอมไกล่เกลี่ยไม่ สำเร็จและคู่ความประสงค์จะเข้าสู่ กระบวนการสมานฉันท์

4 คดีอาญาแผ่นดินสมานฉันท์ กับใคร ความพอใจร่วมกัน = สองฝ่าย ขึ้นไป โจทก์ + จำเลย ( ไม่มีผู้เสียหาย ) เช่น คดีเกี่ยวกับยาเสพติด โจทก์ + จำเลย + ผู้เสียหาย เช่น คดีประมาทสาหัสหรือตาย

5 คดีเข้าสู่กระบวนการ สมานฉันท์ขั้นตอนใด นับแต่วันฟ้อง ( คู่ความพร้อม ) ระหว่างพิจารณา อาจเป็นก่อน หรือในวันนัดพร้อม หรือคดีที่ นัดต่อเนื่องไว้แล้ว หรือคดีที่ กำลังจะเริ่มสืบพยาน ถ้าคู่ความ ประสงค์ เว้นแต่ศาลเห็นว่า คู่ความมีพฤติการณ์ประวิงคดี

6 รูปแบบ แยกคน แยกสำนวน แยกห้อง

7 ขั้นตอน ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่สมานฉันท์แนะนำชื่อ - สกุลและตำแหน่งของตน ให้คู่ความ ผู้เสียหาย ญาติ ทนายคู่ความ หรือผู้เกี่ยวข้องแนะนำชื่อ - สกุลและ ตำแหน่งของตน แนะนำกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธีพร้อมวัตถุประสงค์ แนะนำกติกา - ข้อเท็จจริงที่ได้จากกระบวนการถือเป็นความลับ ไม่สามารถนำไปเปิดเผยหรือ อ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้ เว้นแต่คู่ความยินยอม - หากการดำเนินกระบวนการไม่สำเร็จ ผู้พิพากษาที่จะทำหน้าที่พิจารณาต่อไปเป็น คนละคนกัน - ไม่มีการเกลี่ยกล่อมให้รับสารภาพหรือรับข้อเท็จจริง ไม่มีการต่อรองเรื่อง โทษ - แต่ละฝ่ายต้องพูดกันแต่ความจริงจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และเป็นประโยชน์ แก่คู่ความ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในชั้นสมานฉันท์ไม่ผูกพันคู่ความ เว้นแต่คู่ความ ยินยอม - สามารถสอบถามข้อสงสัยจากผู้พิพากษาได้ เว้นแต่การต่อรองเรื่องโทษ และการปรึกษาแนวทางการต่อสู้คดี - สามารถสอบถามข้อกฎหมายและโทษที่เคยลงในคดีลักษณะเดียวกันได้ แต่ไม่ผูกพันคดีนี้

8 กระบวนการ - อ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟัง - อธิบายข้อเท็จจริงตามฟ้องและบทกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษ ◦ สิทธิหน้าที่ของคู่ความและผู้เสียหาย ◦ ขั้นตอนการดำเนินคดีของศาลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ◦ ผลดี – ผลเสียของการดำเนินคดีในศาล ◦ ผลดีของการระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี ◦ อธิบายวิธีปฏิบัติของศาลในการตัดสินคดี - กรณีจำเลยให้การปฏิเสธ หากชนะคดี ผลเป็นอย่างไร - กรณีจำเลยให้การปฏิเสธ หากแพ้คดี ผลเป็นอย่างไร - กรณีจำเลยสำนึกผิด ให้การรับสารภาพ และเยียวยาผู้เสียหาย หรือมีเหตุบรรเทาโทษ ประการอื่น ผลเป็นอย่างไร - เปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายแถลงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมในคดีตลอดจนผลกระทบที่ ได้รับ รวมทั้งแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้น ขณะที่ฝ่ายหนึ่งพูด ให้อีกฝ่ายหนึ่งรับฟังด้วย ความเคารพ ไม่โต้เถียงกัน - อธิบายข้อกฎหมายกรณีคู่ความไม่เข้าใจบางประเด็น เช่น กรณีจำเลยอ้างว่าการกระทำของตนไม่ เป็นความผิด จำเลยมีส่วนร่วมกระทำความผิดเพียงบางส่วน หรืออ้างเหตุที่ไม่ต้องรับโทษหรือ รับโทษน้อยลง เช่น การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย กระทำความผิดด้วยความจำเป็น บันดาล โทสะ หรือเหตุอื่น ๆ ตามกฎหมาย - ตอบปัญหาข้อซักถามของคู่ความ - สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ความ เปิดโอกาสให้คู่ความและผู้เกี่ยวข้องเสนอ ทางออกและวิธีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายร่วมกัน

9 ปิดประชุม เสร็จสิ้น กระบวนการ ก. กรณีการสมานฉันท์สำเร็จ ( จำเลยให้การรับ สารภาพ ) - จดรายงานข้อตกลง + ตัดสิน / สืบเสาะ + ตัดสิน / สืบประกอบ + ตัดสิน ข. กรณีการสมานฉันท์ไม่สำเร็จ ( จำเลยให้การ ปฏิเสธ ) - จดรายงานส่งสำนวนเข้าสู่กระบวนพิจารณา ปกติ

10 ประโยชน์ของกระบวนการ สมานฉันท์ฯ สะดวก วิธีการและขั้นตอนไม่ยุ่งยากและซับซ้อน มีความเป็นกันเอง รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่นาน ประหยัด ไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย เป็นธรรม คู่ความมีส่วนร่วม ยอมรับและตัดสินใจ ว่าจะดำเนินคดีของตนอย่างไรต่อไป พึงพอใจ จำเลยไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำและ เยียวยาผู้เสียหายให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิมมาก ที่สุด


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการสมานฉันท์และ สันติวิธี ความหมาย สะมานะ - ว. หมายถึง เสมอกัน, เท่ากัน ฉันทะ น. หมายถึง ความพอใจ สมานฉันท์ = ความพอใจร่วมกัน, ความเห็นพ้องกัน สันติวิธี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google