งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารและพัฒนา บุคลากร HR /HRD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารและพัฒนา บุคลากร HR /HRD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารและพัฒนา บุคลากร HR /HRD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

2 การบริหารและพัฒนา บุคลากร Human resource management Human resource development HR /HRD โรงพยาบาล กาฬสินธุ์

3 การบริหารและ พัฒนาบุคลากร เป้าหมาย ให้คนเพียงพอ / อัตรากำลัง ให้คนเหมาะสม / เก่ง ให้คนดี มีความสุข

4 เพียงพอ – จำนวนคนสอดคล้องกับ ภาระงาน การวิเคราะห์อัตรากำลัง การวิเคราะห์ภาระงาน สิ่งที่ต้องเตรียม - แผนการวิเคราะห์อัตรากำลัง / ภาระงาน - แผนอัตรากำลังระยะสั้นระยะ ยาว - แผนอัตรากำลังสำรองฉุกเฉิน เช่น ผู้ป่วยเยอะ เจ้าหน้าที่ป่วย ฯลฯ รู้ได้อย่างไรว่า เพียงพอ สรรหา คัดเลือก เกลี่ยอัตรากำลัง องค์กรแห่งการ เรียนรู้ สู่ความสุข

5 เก่ง – มีสมรรถนะ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภ าพ การประเมิน Competency อัตราความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน สิ่งที่ต้องเตรียม -Job description -Job Specification / ข้อกำหนดคุณสมบัติ - ผลการประเมิน Competency - แผนพัฒนารายบุคคล / หน่วยงาน - บันทึกการพัฒนารายบุคคล / หน่วยงาน - การประเมินผลหลังการพัฒนา บุคลากร - ความรู้ที่เกี่ยวกับสมรรถนะที่ ต้องมี - ความรู้ที่เชื่อมโยงกับคุณภาพ งาน / ตัวชี้วัด ** น้องใหม่ - ความรู้ / การเตรียม น้อง ** ผู้ที่ยังไม่มี Competency ไม่ผ่าน ทำอย่างไร ( วางแผนพัฒนา / ดูแลระหว่างยังไม่พัฒนา ) รู้ได้อย่างไรว่ามี สมรรถนะ ทำงานได้มี ประสิทธิภาพ วิธีพัฒนา สอน หน้างาน จัดอบรมภายใย ส่งอบรมภายนอก ทำ KM แลกเปลี่ยน องค์กรแห่งการ เรียนรู้

6 รู้ได้อย่างไรว่ามี จริยธรรม แนวทางปฏิบัติด้าน จรรยาบรรณ แนวทางปฏิบัติด้านสิทธิ ผู้ป่วย อัตราการร้องเรียนด้าน พฤติกรรมบริการ จรรยาบรรณ สิทธิผู้ป่วย การประเมิน Competency ด้านจริยธรรม การเตรียม แนวทาง / ผลการปฏิบัติด้าน จรรยาบรรณ แนวทาง / ผลการปฏิบัติด้าน สิทธิผู้ป่วย การแก้ไขด้านพฤติกรรม บริการ ด้านจรรยาบรรณ ด้านสิทธิ ผู้ป่วย / ผล ผลการประเมิน Competency ลานเสวนา / สุนทรียสนทนา เส้นทางสีเลือง บุญเดือนเกิด ปฏิบัติธรรม เวทีคนดี คนเก่ง คนกล้า SHA การทบทวน Case หรือ กรณี องค์กรแห่งการ เรียนรู้ - องค์กร จริยธรรม ดี – มี จริยธรรม

7 รู้ได้อย่างไรว่ามีความสุข ผลการตรวจสุขภาพ ผลการประเมินบรรยากาศ / ความสุขในการทำงาน แนวทางการดำเนินการ เกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการดำเนินงานด้าน ความสุข การเตรียม - ผลการตรวจสุขภาพ - แนวทางการดูแล และ ผล การดูแล สุขภาพของเจ้าหน้าที่ รายบุคคล / รายกลุ่ม ( สุขภาพดี / เสี่ยง / ป่วย ) - ผลการประเมินความสุข / บรรยากาศ การดำเนินการด้าน ความสุข ผลการดำเนินการ กิจกรรมที่โรงพยาบาล ดำเนินการ P For P งานกีฬาสี ร้านค้า สวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ งานปีใหม่ งานเกษียณ ไปเที่ยวเวียดนาม แจกเสื้อ ที่พักอาศัย สนับสนุนการใช้ศักยภาพ การเข้าร่วมประชุมอบรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง องค์กรแห่งการ เรียนรู้ - องค์กรแห่ง ความสุข มีสุข – มีความสุข กาย / สุขใจ

8 กำหนด สมรรถนะ ระดับโรงพยาบาล 5 ตัว ระดับกลุ่มงาน / ฝ่าย / วิชาชีพ ระดับหน้างาน / หน่วยงาน การบริการที่ดี * การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ** ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การร่วมแรงร่วมใจ จริยธรรม แพทย์ พยาบาล เภสัชกรฯลฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายโภชนาการ พยาบาลสูติ ฝ่ายบริหาร – งานยานพาหนะ ฝ่ายโภชนาการ - งานโภชนบำบัด

9 สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสาร / การตอบ 1. Job Description 2.Job Specification 3. ผลการวิเคราะห์ภาระงาน / อัตรากำลัง 4. แผนอัตรากำลัง / แนวทางการจัดอัตรากำลังสำรอง 5. รายการสมรรถนะของแต่ละงาน 6. แบบประเมิน / ผลการประเมินรายบุคคล / หน่วยงาน 7. แผนพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล / หน่วยงาน 8. ผลการพัฒนาบุคลากรระดับบุคคล / หน่วยงาน 9. แบบบันทึกการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล / หน่วยงาน 10 คู่มือการปฐมนิเทศน้องใหม่ 11. แนวทางการดูแลผู้ที่สมรรถนะไม่ผ่าน 11 ทบทวนกิจกรรม / ผล โรงพยาบาล / หน่วยงานที่ทำให้เราเก่ง ดี มี ความสุข 12. ทบทวนการพัฒนาบุคลากรที่เราทำที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด / ปัญหา 13. ทบทวนการวางแผนบุคลากรทั้งจำนวน / การพัฒนาที่สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ / พันธกิจโรงพยาบาล

10 ทิศทางองค์กร หรือ เป้าหมายที่ เกี่ยวกับผู้ป่วย การมองภาพรวม Systemic Approach โรค / ภาวะ / หัตถการ การออกแบบ ระบบ และการ พัฒนา PDSA มิติด้าน คุณภาพอื่นๆ ประเด็นคุณภาพ ที่สำคัญ ผลกระท บ ต่อ ผู้ป่วย ต่อองค์กร ต่อ วิชาชีพ ต่อชุมชน บูรณาการกับ ระบบงานอื่นๆ ( ระบบงาน / กระบวนการ / ทีมต่างๆ ) การเข้าถึงบริการ การยอมรับของ ผู้ป่วย ความ เหมาะสม สมรรถนะ ความต่อเนื่อง ความเพียงพอ ความปลอดภัย สาเหตุที่แท้จริง ปัจจัยด้านองค์กร ทรัพยากรบุคคล สิ่งแวดล้อม เครื่องมือ อุปกรณ์ การออกแบบ กระบวนการ ระบบงาน การบริหารความเสี่ยง การให้ความรู้ การ สื่อสาร ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์กร HRD RM IC ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย สังเกต สัมภาษณ์ เวชเบียน รายงาน

11 ขอให้ทุกท่านมี ความสุขกับการ รับประเมินนะคะ สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารและพัฒนา บุคลากร HR /HRD โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google