งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เกี่ยวกับ วรรณกรรม บ่อเกิด วรรณกรรม. ม. ล. ตุ้ย ขุมสาย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมอยู่ที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมถือเป็น สิ่งเร้าที่ทำให้ผู้ประพันธ์เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เกี่ยวกับ วรรณกรรม บ่อเกิด วรรณกรรม. ม. ล. ตุ้ย ขุมสาย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมอยู่ที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมถือเป็น สิ่งเร้าที่ทำให้ผู้ประพันธ์เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เกี่ยวกับ วรรณกรรม บ่อเกิด วรรณกรรม

2 ม. ล. ตุ้ย ขุมสาย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมอยู่ที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมถือเป็น สิ่งเร้าที่ทำให้ผู้ประพันธ์เกิด อารมณ์ ความรู้สึก แล้วก่อตัวขึ้น เป็นมโนภาพแต่โดยนิสัยของนัก ประพันธ์ เขามักเกิดแรงบันดาล ใจที่จะถ่ายมโนภาพนั้นไปให้ ผู้อื่นได้รับทราบด้วย จึงเกิด วรรณกรรมขึ้น

3 บ่อเกิดวรรณกรรม บรรจง บรรเจิดศิลป์ กล่าวว่า ที่กำเนิดแห่งศิลปะและ วรรณกรรมนั้น คือชีวิตที่เป็นจริงของมนุษย์ คือ สิ่งที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งการคลี่คลาย ขยายตัวทางเศรษฐกิจของสังคม คือ ผลงานประวัติศาสตร์ทั้งหมดของโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หรือกล่าวย่อๆ ก็คือ ความเป็นจริงทางภววิสัยของมนุษย์ นั่นเองเป็นแหล่งกำเนิดแห่งศิลปะและ วรรณกรรม

4 บ่อเกิดวรรณกรรม บำรุง สุวรรณรัตน์ และ ชู ศักดิ์ เอกเพชร ได้กล่าวไว้หลายลักษณะดังนี้ คือ 1. วรรณกรรมที่เกิดขึ้นเพราะแรงกระตุ้น ทางธรรมชาติ ได้แก่ บทชม ธรรมชาติ ชมปลา เหล่านี้เป็นต้น 2. วรรณกรรมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทาง ศาสนาและปรัชญา เขียนขึ้นเพื่อ เป็นเครื่องมือในการสอนศาสนาโดยตรง เช่น ทศชาติชาดก มหาเวสสันดรชาดก พระมาลัยคำหลวง เป็นต้น

5 3. วรรณกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทาง วรรณกรรมด้วยกัน หมายความว่า เมื่อกวีหรือนักเขียนได้อ่านหรือ ได้ฟังเรื่องราวจากวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้ว ก็เกิดแรงบันดาลใจ แล้วนำเค้าเรื่องมา ดัดแปลงแล้วรจนาขึ้นใหม่หรือคิดสืบเนื่องต่อ ออกไปเช่น รามเกียรติ์ อิเหนา เป็นต้น 4. วรรณกรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ เกี่ยวกับชีวิต หมายความว่า เรื่องราวของชีวิตทั้งความดี ความชั่ว ความรัก ความชัง ความสมหวัง ความ ผิดหวัง ฯลฯเป็นแรงกระตุ้นให้เกิด วรรณกรรม 5. วรรณกรรมที่เกิดขึ้นเพราะความผันผวน ทางการเมืองและสังคม วรรณคดีเก่า ๆ ของไทยที่เกิดขึ้นจากปัจจัย ทางการเมือง และสังคม หรือเรียกรวม ๆ กันว่า " ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ " เช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย สามกรุง บทเสภาพระราช พงศาวดาร เป็นต้น

6 บ่อเกิดวรรณกรรม ดวงใจ ไทยอุบุญ กล่าวไว้ดังนี้ 1. เกิดจากการชื่นชมและเทิดทูนวีรบุรุษ คิดว่าบรรพบุรุษของตนมีความเก่งกล้าสามารถ เกิดความภาคภูมิใจ จึงต้องการที่จะยกย่องเชิดชู และให้คนรุ่นลูก รุ่นหลานได้รู้จักบรรพบุรุษของ ตน โดยได้นำเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้น ๆ มา แต่งขึ้นเป็นเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ ดังเช่น ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตตะเลงพ่าย สามกรุง เป็นต้น 2. อิทธิพลทางศาสนา ศาสนามีอิทธิพลต่อจิตใจคน เป็นหลักยึดปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต เป็นเครื่องโน้มเหนี่ยวใจให้ คนเรามีศีลธรรมประจำใจและอยู่ร่วมกันอย่าง ผาสุก กวีจึงได้นำคำสั่งสอนหรือพุทธปรัชญามา แต่งขึ้นเพื่อสอนใจประชาชน เช่น สุภาษิตพระ ร่วง มหาชาติคำหลวง เป็นต้น

7 3. เกิดจากกวีต้องการบันทึกเหตุการณ์หรือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตน ให้ชนรุ่นหลังได้ทราบทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา ประวัติศาสตร์ หรือความนึก คิดของคนในสมัยนั้นๆ เช่น จินดามณี พระราช พิธีสิบสองเดือน เป็นต้น 4. เกิดจากการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาติ ที่ทำให้เราได้รู้จักเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่, วัฒนธรรมประเพณีของชาติอื่นๆ ได้แก่ เรื่องแปล จากต่างประเทศ เช่น สามก๊ก เวนิสวานิช นิทาน เวตาล เป็นต้น หรือเรื่องที่แต่งขึ้นจาก ประสบการณ์ตรงของผู้แต่ง เช่น นิราศลอนดอน สามกรุง เป็นต้น 5. เกิดจากอารมณ์หรือความรู้สึกของกวี อาจเกิดจากประสบการณ์ของกวี ทำให้มีแรง บันดาลใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนั้นออกมา เช่น มัทนะพาธา นิราศนรินทร์ กำศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น

8 จะเห็นได้ว่า บ่อเกิดของวรรณกรรม เกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุ และวรรณกรรมเรื่องหนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ก็ได้...


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เกี่ยวกับ วรรณกรรม บ่อเกิด วรรณกรรม. ม. ล. ตุ้ย ขุมสาย ได้แสดงความคิดเห็นว่า จุดเริ่มต้นของวรรณกรรมอยู่ที่ สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมถือเป็น สิ่งเร้าที่ทำให้ผู้ประพันธ์เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google