งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school สรุปผลการดำเนินงาน / โครงการ กิจกรรม ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๕. ๒ คุณลักษณะของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school สรุปผลการดำเนินงาน / โครงการ กิจกรรม ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๕. ๒ คุณลักษณะของครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school สรุปผลการดำเนินงาน / โครงการ กิจกรรม ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๕. ๒ คุณลักษณะของครู

2 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เป้าหมาย การจัดการศึกษา หลักสูตร จิตวิทยา และการ พัฒนาการของนักเรียน สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนเป็น รายบุคคล

3 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

5 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๒. ครูมีทักษะและจัดการเรียนการ สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

7 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๓. ครูมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อุทิศ ตนในการพัฒนานักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น แบบอย่างที่ดี

9 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

10 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

11 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๔. ครูมีพัฒนาการตนเอง อย่างสม่ำเสมอและใช้ กระบวนการวิจัย พัฒนาการเรียนการสอน

12 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

13 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school

14 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ผลการดำเนินงาน

15 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๑. สามารถจัดกลุ่มนักเรียนตาม ศักยภาพได้อย่างเหมาะสม

16 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๒. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามศักยภาพของตนเอง

17 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๓. นักเรียนสามารถผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อส่ง เข้าประกวดจนได้รับรางวัล

18 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๔. นักเรียนสามารถผลิตโครงงานต่างๆเพื่อส่ง เข้าประกวดจนได้รับรางวัล

19 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

20 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๖. นักเรียนมีสุขภาพจิตดี

21 โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school ๗. นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนปัญญาวรคุณ Panyaworakun school สรุปผลการดำเนินงาน / โครงการ กิจกรรม ผลงาน รางวัล เกียรติบัตร ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริหารงานบุคลากร ๕. ๒ คุณลักษณะของครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google