งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย วรรธิดา เกตะวันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย วรรธิดา เกตะวันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย วรรธิดา เกตะวันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ข้อมูลทั่วไป มี 14 อำเภอ รพ. ระดับ S = 1 แห่ง M2 = 3 แห่ง F2 = 8 แห่ง F3 = 2 แห่ง รพ.สต. = 127 แห่ง ศสม. = 2 แห่ง มี 14 อำเภอ รพ. ระดับ S = 1 แห่ง M2 = 3 แห่ง F2 = 8 แห่ง F3 = 2 แห่ง รพ.สต. = 127 แห่ง ศสม. = 2 แห่ง จำนวน ปชก.ทั้งหมด 646,938 คน ผป.DM= 31,777 คน,HT = 31,881 คน จำนวน ปชก.ทั้งหมด 646,938 คน ผป.DM= 31,777 คน,HT = 31,881 คน

3 ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข วิสัยทัศน์

4 1 โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2 โรควัณโรคปอด 3 ไข้เลือดออก 4 ปัญหาฆ่าตัวตาย 5 ปัญหายาเสพติด 6 ฟันผุในเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี 7 โรคเอดส์ 8 พฤติกรรมวัยรุ่น 9 สารเคมีตกค้างในร่างกาย 10 ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม 1 โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2 โรควัณโรคปอด 3 ไข้เลือดออก 4 ปัญหาฆ่าตัวตาย 5 ปัญหายาเสพติด 6 ฟันผุในเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี 7 โรคเอดส์ 8 พฤติกรรมวัยรุ่น 9 สารเคมีตกค้างในร่างกาย 10 ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม ปัญหาสุขภาพคนเลย 10 ลำดับ

5 ที่มา : 43 File ร้อย ละ อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT จังหวัดเลย ปี 2552-2557 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT จังหวัดเลย ปี 2552-2557 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ NHES ปี 52 DM= 6.9,HT= 21.4

6 ร้อยละ ที่มา : 21 File /รง. DM-HTจังหวัดเลย อัตราการเกิดโรค(Incidence) DM-HT จังหวัดเลย ปี 2552 – 2557 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

7 ปี 2557 กับ การขับเคลื่อน งาน NCD ปี 2557 กับ การขับเคลื่อน งาน NCD

8 กลุ่ม วัยทำงาน กลุ่ม วัยทำงาน บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องใน สสจ. NCD/ส่งเสริม สุขภาพ สุขศึกษาฯ พัฒนา คุณภาพฯ สุขภาพภาค ประชาชน อุบัติเหตุ อนามัย สวล. ยาเสพติด และ สุขภาพจิต คบส. งานประกัน สุขภาพ ยุทธศาสตร์ แพทย์แผน ไทย ทันตฯ

9 การขับเคลื่อนงาน NCD ด้านการบริหาร จัดการ ด้านวิชาการ ด้านการ สนับสนุน กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ของจังหวัด ภายใต้ แผนงานโครงการ “ รักเลย รักสุขภาพ ” ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ ระดับ จังหวัด / อำเภอ บริหารจัดการเชิงระบบ โดย System Manager ระดับจังหวัด / อำเภอ และ Case & Care Manager ระดับอำเภอ / ตำบล มีทีมบุคลากร / เครือข่าย การดำเนินงานทุกระดับทั้ง ในและนอกหน่วยงาน สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนทางสังคม และสื่อสาธารณะ ส่งเสริมการใช้มาตรการ ทางกฎหมาย / มาตรการ ทางสังคม พัฒนาระบบข้อมูลและ รายงาน ระบบควบคุม ติดตามที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ของจังหวัด ภายใต้ แผนงานโครงการ “ รักเลย รักสุขภาพ ” ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ ระดับ จังหวัด / อำเภอ บริหารจัดการเชิงระบบ โดย System Manager ระดับจังหวัด / อำเภอ และ Case & Care Manager ระดับอำเภอ / ตำบล มีทีมบุคลากร / เครือข่าย การดำเนินงานทุกระดับทั้ง ในและนอกหน่วยงาน สาธารณสุข มีการขับเคลื่อนทางสังคม และสื่อสาธารณะ ส่งเสริมการใช้มาตรการ ทางกฎหมาย / มาตรการ ทางสังคม พัฒนาระบบข้อมูลและ รายงาน ระบบควบคุม ติดตามที่มี ประสิทธิภาพ พัฒนา / ทบทวน คู่มือและแนวทาง ในการ ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ คลินิกบริการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการ ดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพ ของภาคี เครือข่าย จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา / ทบทวน คู่มือและแนวทาง ในการ ดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพ คลินิกบริการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการ ดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพ ของภาคี เครือข่าย จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านข้อมูล ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพยากรในการ ดำเนินงาน การติดตาม กำกับการ ดำเนินงาน ด้านข้อมูล ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ ทรัพยากรในการ ดำเนินงาน การติดตาม กำกับการ ดำเนินงาน

10 NCD Management Loei การนำองค์กร การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ภาคีเครือข่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ภาคีเครือข่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผลลัพธ์การดำเนินงาน กระบวนการพัฒนางาน NCD การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ

11 การนำองค์กร  กำหนดเป็นนโยบายจังหวัด (รักเลย รักสุขภาพ) โดย ผวจ.เลย ผวจ.เลย นพ.สสจ.เลย กระบวนการพัฒนางาน NCD

12 ร่วมสร้าง สุขภาพคนจังหวัดเลย รักเลย รักสุขภาพ รักเลย รักสุขภาพ คนเลย สุขภาพดี แข็งแรง คนเลย สุขภาพดี แข็งแรง เมืองเลยน่าอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำ ในสังคม

13 รักเลย รักสุขภาพ รักเลย รักสุขภาพ บุคคล พฤติกรรมสุขภาพดี ต้นแบบสุขภาพ บุคคล พฤติกรรมสุขภาพดี ต้นแบบสุขภาพ พฤติกรรม 3 อ 2 ส อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ พฤติกรรม 3 อ 2 ส อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ตรวจคัดกรอง ภาวะเสี่ยงสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ภาวะเสี่ยงสุขภาพ ทุกองค์กร ขับเคลื่อน สื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์กระแส “รักเลย รักสุขภาพ” -การประชาสัมพันธ์ ข้อความ เช่น พิมพ์ ต่อท้ายหนังสือ ราชการ -เชิงสัญลักษณ์ เช่น เสื้อมี LOGO ทุกองค์กร ขับเคลื่อน สื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์กระแส “รักเลย รักสุขภาพ” -การประชาสัมพันธ์ ข้อความ เช่น พิมพ์ ต่อท้ายหนังสือ ราชการ -เชิงสัญลักษณ์ เช่น เสื้อมี LOGO องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ต้นแบบไร้พุง 3 อ 2 ส องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ต้นแบบไร้พุง 3 อ 2 ส สนับสนุนสร้างสุขภาพ งบกองทุนสุขภาพตำบล งบของหน่วยงาน/องค์กร สนับสนุนสร้างสุขภาพ งบกองทุนสุขภาพตำบล งบของหน่วยงาน/องค์กร

14 การนำองค์กร  ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ NCD Board จังหวัด /อำเภอ  บริหารจัดการเชิงระบบโดย System Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ และ Case & Care Manager ระดับอำเภอ/ตำบล  ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ NCD Board จังหวัด /อำเภอ  บริหารจัดการเชิงระบบโดย System Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ และ Case & Care Manager ระดับอำเภอ/ตำบล  การสื่อสารไปยังผู้มีส่วน ร่วมทุกระดับ  ประสาน/ความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย

15 การวางแผนและบริหาร เชิงกลยุทธ์ การวางแผนและบริหาร เชิงกลยุทธ์  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา NCD จังหวัด อำเภอ ตำบล  กำกับและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน  วิเคราะห์และนำผลการประเมิน/ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สู่การ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ต่อเนื่อง  จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา NCD จังหวัด อำเภอ ตำบล  กำกับและติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน  วิเคราะห์และนำผลการประเมิน/ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สู่การ พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ ต่อเนื่อง การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ภาคี เครือข่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ ประชาชน  ติดตามกำกับการดำเนินงานของ พื้นที  จัดเวทีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  มีการสื่อสาร/ ให้ข้อมูลข่าวสาร/ คืนข้อมูล  ประเมินติดตาม วิเคราะห์/ ปรับปรุงพัฒนา  ติดตามกำกับการดำเนินงานของ พื้นที  จัดเวทีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น  มีการสื่อสาร/ ให้ข้อมูลข่าวสาร/ คืนข้อมูล  ประเมินติดตาม วิเคราะห์/ ปรับปรุงพัฒนา

16 การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้  มีข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ของโรค เพื่อการบริหาร จัดการ การให้บริการ และ การพัฒนาคุณภาพบริการ  วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยความสำเร็จ  พัฒนา/นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการวิเคราะห์  จัดเก็บองค์ความรู้ นวัตกรรม  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีข้อมูลสถิติ สถานการณ์ ของโรค เพื่อการบริหาร จัดการ การให้บริการ และ การพัฒนาคุณภาพบริการ  วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยความสำเร็จ  พัฒนา/นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการวิเคราะห์  จัดเก็บองค์ความรู้ นวัตกรรม  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

17 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมเสริมพลัง สร้างแรงจูงใจ - ประกวด 5 ส. - รางวัลบุคคลต้นแบบทุกเดือน จัดกิจกรรมเสริมพลัง สร้างแรงจูงใจ - ประกวด 5 ส. - รางวัลบุคคลต้นแบบทุกเดือน บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพ บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร - อบรม Care manager - การพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาศักยภาพบุคลากร - อบรม Care manager - การพัฒนาระบบข้อมูล

18 การจัดการกระบวนการ  ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น  จัดสรรหรือบริหารจัดการ ทรัพยากรให้เหมาะสม  สนับสนุน/พัฒนาความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย/ร่วม ดำเนินงานในชุมชน  ส่งเสริมการใช้มาตรการทาง กฎหมาย / มาตรการทางสังคม  ออกแบบระบบที่สนับสนุนการ ดำเนินงาน  ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น  จัดสรรหรือบริหารจัดการ ทรัพยากรให้เหมาะสม  สนับสนุน/พัฒนาความร่วมมือ จากภาคีเครือข่าย/ร่วม ดำเนินงานในชุมชน  ส่งเสริมการใช้มาตรการทาง กฎหมาย / มาตรการทางสังคม  ออกแบบระบบที่สนับสนุนการ ดำเนินงาน ออกแบบระบบที่สนับสนุนการ ดำเนินงาน  พัฒนาระบบข้อมูล ที่เชื่อมโยงจังหวัด อำเภอ ตำบล  มีคู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน  มีระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงทุกระดับ  ลดแออัดผู้ป่วย DM/HT จาก รพ.สู่ รพ.สต และพัฒนาด้านคุณภาพ  ลดความรุนแรงของผู้ป่วย DM/HT โดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี  พัฒนาระบบข้อมูล ที่เชื่อมโยงจังหวัด อำเภอ ตำบล  มีคู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน  มีระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงทุกระดับ  ลดแออัดผู้ป่วย DM/HT จาก รพ.สู่ รพ.สต และพัฒนาด้านคุณภาพ  ลดความรุนแรงของผู้ป่วย DM/HT โดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

19 ผลลัพธ์การดำเนินงาน  หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย  ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  คลินิก DPAC คุณภาพ  CKD clinic คุณภาพ  คลินิก NCD คุณภาพ  ผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ลดลง  ผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ดี  ผู้ป่วย HT ที่ควบคุมความดันโลหิต ได้ดี  ผู้ป่วย DM-HT ที่ได้รับการตรวจคัด กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า ฟัน  ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่ม เลือด และ/หรือ การขยายหลอด เลือดหัวใจ เพิ่มขึ้น  ผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยา ละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น  หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย  ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  คลินิก DPAC คุณภาพ  CKD clinic คุณภาพ  คลินิก NCD คุณภาพ  ผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ลดลง  ผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ ดี  ผู้ป่วย HT ที่ควบคุมความดันโลหิต ได้ดี  ผู้ป่วย DM-HT ที่ได้รับการตรวจคัด กรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า ฟัน  ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่ม เลือด และ/หรือ การขยายหลอด เลือดหัวใจ เพิ่มขึ้น  ผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยา ละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น

20 ไม่ผ่าน เกณฑ์ดีดีมากดีเยี่ยม คะแนน < 72 คะแนน 72-85 คะแนน 86-95 คะแนน 96 - 120 ( แห่ง ) -284 ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2557

21 สรุปบทเรียน จากปี 2557  การออก NCD สัญจร ตามอำเภอ ต่างๆ ก่อนเริ่ม ดำเนินงานจัดทำแผนงาน โครงการ เป็นสิ่งที่ดี สำหรับพื้นที่ ซึ่งพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล รู้ Gap พร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนา และได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเครือข่าย ผู้บริหารรับทราบ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และจัดการแก้ไขปัญหา ให้กับพื้นที่  NCD Board ระดับจังหวัด อำเภอ ควรมีการพูดคุย ประชุม กันอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพื่อวางแผน กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้ง System manager Case/care Manager ระดับอำเภอ ตำบล ควรทราบบทบาท ของตนเอง  การออก NCD สัญจร ตามอำเภอ ต่างๆ ก่อนเริ่ม ดำเนินงานจัดทำแผนงาน โครงการ เป็นสิ่งที่ดี สำหรับพื้นที่ ซึ่งพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล รู้ Gap พร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนา และได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเครือข่าย ผู้บริหารรับทราบ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และจัดการแก้ไขปัญหา ให้กับพื้นที่  NCD Board ระดับจังหวัด อำเภอ ควรมีการพูดคุย ประชุม กันอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพื่อวางแผน กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อย่าง ต่อเนื่อง รวมทั้ง System manager Case/care Manager ระดับอำเภอ ตำบล ควรทราบบทบาท ของตนเอง

22 สรุปบทเรียน จากปี 2557  การจัดกิจกรรมในแผนงาน โครงการ ควร ดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ กิจกรรม บางอย่าง เช่น การคัดกรอง DM/HT ควรทำให้แล้ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อจะได้ดำเนินการจัด กิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อไปได้  กิจกรรมบางอย่างควรบูรณาการดำเนินการไป พร้อมๆ กัน เช่น การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า และช่องปาก  การจัดกิจกรรมในแผนงาน โครงการ ควร ดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ กิจกรรม บางอย่าง เช่น การคัดกรอง DM/HT ควรทำให้แล้ว เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อจะได้ดำเนินการจัด กิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อไปได้  กิจกรรมบางอย่างควรบูรณาการดำเนินการไป พร้อมๆ กัน เช่น การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า และช่องปาก

23 สรุปบทเรียน จากปี 2557  การประเมินต่างๆ เช่น NCD คุณภาพ,CKD Clinic ทำให้แต่ละพื้นที่มีความตื่นตัว และดำเนินงาน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งในปี 2558 ในระดับ ทีมประเมิน คงต้องมีการทบทวน ทีม และเครื่องมือ ประเมินเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพต่อไป  ระบบข้อมูล ถ้ามีปัญหาตรงประเด็นใด ให้พูดคุย สอบถามทางช่องทางต่างๆ ได้ทันที จะได้แก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที และเมื่อมีการคืนข้อมูลให้ ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและส่งคืน ข้อมูลกลับให้จังหวัดทันที  การประเมินต่างๆ เช่น NCD คุณภาพ,CKD Clinic ทำให้แต่ละพื้นที่มีความตื่นตัว และดำเนินงาน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งในปี 2558 ในระดับ ทีมประเมิน คงต้องมีการทบทวน ทีม และเครื่องมือ ประเมินเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพต่อไป  ระบบข้อมูล ถ้ามีปัญหาตรงประเด็นใด ให้พูดคุย สอบถามทางช่องทางต่างๆ ได้ทันที จะได้แก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที และเมื่อมีการคืนข้อมูลให้ ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและส่งคืน ข้อมูลกลับให้จังหวัดทันที

24

25 ทำได้ดีแล้ว ทำแล้วแต่ยัง ไม่ดี ยังไม่ได้ทำ คงไว้พัฒนาต่อ หา GAP วางแผน ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ ปรับระบบและกระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน GOAL NCD คุณภาพ GOAL NCD คุณภาพ PDCA

26 NCD สัญจร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ชี้แจงนโยบายและรับทราบ ปัญหา อุปสรรค พท.ได้วิเคราะห์ข้อมูล รู้ GAP และมีแนวทางปิด GAP นโยบายจังหวัด (รักเลย รักสุขภาพ) โดย ผวจ.เลย นโยบายจังหวัด (รักเลย รักสุขภาพ) โดย ผวจ.เลย ขยายองค์กรต้นแบบไร้พุง สู่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่ สธ. อำเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง ขยายองค์กรต้นแบบไร้พุง สู่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่ สธ. อำเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง เน้นคุณภาพการรักษาผู้ป่วย DM-HT ที่ส่งรับการรักษาที่ รพ.สต. การพัฒนาศักยภาพ Selt Management การพัฒนาศักยภาพ Selt Management ติดตาม กำกับการ ดำเนินงาน คัดกรอง CVD ให้ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาโปรแกรม แปรผล/ วิเคราะห์ข้อมูลจอตา (Retina Diag) พัฒนาโปรแกรม แปรผล/ วิเคราะห์ข้อมูลจอตา (Retina Diag) เน้นการดำเนินงานด้านคุณภาพ  พัฒนาทีมประเมินด้าน คุณภาพ  NCD คุณภาพ, CKD คุณภาพ  DPAC คุณภาพ  CKD Clinic คุณภาพ เน้นการดำเนินงานด้านคุณภาพ  พัฒนาทีมประเมินด้าน คุณภาพ  NCD คุณภาพ, CKD คุณภาพ  DPAC คุณภาพ  CKD Clinic คุณภาพ ประเด็น พัฒนา ปี 58 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย NCD Board จังหวัด อำเภอ สรุปบทเรียน/ จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ลดเสี่ยง ลดโรคใน หมู่บ้าน/ตำบลจัดการ สุขภาพ

27 - คลินิก NCD,DPAC,CKD คุณภาพ - คลินิก Asthma/COPD - คลินิกอดเหล้า/ บุหรี่ -สุขภาพจิต - ระบบสุขภาพอำเภอ --จัดระบบข้อมูล: IS 43 แฟ้ม - M&E - ตำบลจัดการ สุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้ กฎหมาย -อุบัติเหตุจราจร บูรณาการ ใน Setting กลุ่มวัยทำงาน 1.มาตรการ ลด พฤติกรรม/ ปัจจัยเสี่ยง ในประชากร 1.มาตรการ ลด พฤติกรรม/ ปัจจัยเสี่ยง ในประชากร 2. มาตรการ พัฒนา คลินิก บริการและ การจัดการ โรค มาตรการสนับสนุน 1.พัฒนาคลินิก -NCD / DPAC/CKD คุณภาพ -Asthma/COPD -อดเหล้า/ บุหรี่ -สุขภาพจิต 2.พัฒนาการ จัดการความ เสี่ยง CVD 1.ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ /Healthy Workplace (3อ. 2ส., 3ม. 2ย. 1ร.) 2 บังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการ ดำเนินงานด้าน อุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุก หน่วยงานในระดับ อำเภอ ตำบล Population ApproachIndividual Approach กรม กองต่างๆ/สสจ. /คปสอ. เป้าประสงค์หลัก :วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข

28 ปีงบประมาณ 2558 ทำอะไร จัดทำแผน/อนุมัติแผน (ก.ย. – ต.ค.57) พื้นที่ทุกแห่งเริ่มดำเนินการตามแผน 1 ต.ค.57 การคัดกรอง DM-HT

29 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า ช่องปาก

30 NCD สัญจร (ครบทุกแห่งภายในเดือน ต.ค.57)

31 พัฒนาศักยภาพ จนท.ทุกระดับ Selt management (24 ตุลาคม 57) พัฒนาศักยภาพ จนท.ทุกระดับ Selt management (24 ตุลาคม 57)

32 องค์กรต้นแบบไร้พุง จนท.สธ.เป็นต้นแบบด้าน สุขภาพ (เริ่มดำเนินการ พ.ย.57)

33  พื้นที่ Selt Assagement เดือน ธันวาคม 57  ทีมจังหวัดลงประเมินรอบแรกในเดือน มกราคม 58.NCD คุณภาพ.CKD คลินิก.DPAC คุณภาพ.องคฺกรต้นแบบไร้พุง ที่ขยายเพิ่ม 1 องค์กร  กำกับติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานทุกเดือน  พื้นที่ Selt Assagement เดือน ธันวาคม 57  ทีมจังหวัดลงประเมินรอบแรกในเดือน มกราคม 58.NCD คุณภาพ.CKD คลินิก.DPAC คุณภาพ.องคฺกรต้นแบบไร้พุง ที่ขยายเพิ่ม 1 องค์กร  กำกับติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงานทุกเดือน

34 SIIIM: กรอบการพัฒนาและติดตามประเมินผล S tructure: การจัดให้มี NCD board และ System manager ในระดับจังหวัด และอำเภอ มี case manager ใน รพ.ทุกแห่ง และ Care สถานบริการ I nformation: ใช้โปรแกรม HOSxP ส่งออก 43 แฟ้ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Disease surveillance มีการคืนข้อมูล ให้พื้นที่ตรวจสอบเป็นระยะ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง การดำเนินงาน I ntervention/Innovation: มีการออกแบบระบบสนับสนุน การดำเนินการในพื้นที่ ทุกกลุ่ม(ปกติ เสี่ยง ป่วย)และแต่ละ พื้นที่รวบรวมผลงานนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ I ntegration: มีการบูรณาการทั้งในและนอกหน่วยงาน สธ. M & E: มี KPI ทั้งในระดับ จว./เขต/สธ.มีการกำกับติดตาม ประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เป็นระยะๆ S tructure: การจัดให้มี NCD board และ System manager ในระดับจังหวัด และอำเภอ มี case manager ใน รพ.ทุกแห่ง และ Care สถานบริการ I nformation: ใช้โปรแกรม HOSxP ส่งออก 43 แฟ้ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Disease surveillance มีการคืนข้อมูล ให้พื้นที่ตรวจสอบเป็นระยะ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง การดำเนินงาน I ntervention/Innovation: มีการออกแบบระบบสนับสนุน การดำเนินการในพื้นที่ ทุกกลุ่ม(ปกติ เสี่ยง ป่วย)และแต่ละ พื้นที่รวบรวมผลงานนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ I ntegration: มีการบูรณาการทั้งในและนอกหน่วยงาน สธ. M & E: มี KPI ทั้งในระดับ จว./เขต/สธ.มีการกำกับติดตาม ประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เป็นระยะๆ

35 ในส่วนที่ทำได้ดีแล้วคงไว้และพัฒนาต่อไป ในส่วนที่ทำแล้วแต่ยังไม่ดี หา GAP และ แก้ไข ในส่วนที่ทำไม่ได้ ทำแผน หาแนวทางดำเนินงานต่อไป พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ระดับดีมากขึ้น ไป ทุกแห่ง

36 เกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ ใช้เป็น แนวทาง ประเมิน ตนเอง เพื่อหา โอกาสใน การพัฒนา ระบบงาน Process indicatorsOutcome indicators

37 ขอมอบ สุขภาพดี รักเลย รักสุขภาพ ขอมอบ สุขภาพดี รักเลย รักสุขภาพ

38

39


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย วรรธิดา เกตะวันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google