งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย
วรรธิดา เกตะวันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ข้อมูลทั่วไป รพ. จำนวน ปชก.ทั้งหมด 646,938 คน
มี 14 อำเภอ รพ. ระดับ S = 1 แห่ง M2 = 3 แห่ง F2 = 8 แห่ง F3 = 2 แห่ง รพ.สต. = 127 แห่ง ศสม. = 2 แห่ง จำนวน ปชก.ทั้งหมด 646,938 คน ผป.DM= 31,777 คน ,HT = 31,881 คน

3 วิสัยทัศน์ ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

4 ปัญหาสุขภาพคนเลย 10 ลำดับ
ปัญหาสุขภาพคนเลย 10 ลำดับ 1 โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 2 โรควัณโรคปอด 3 ไข้เลือดออก 4 ปัญหาฆ่าตัวตาย 5 ปัญหายาเสพติด 6 ฟันผุในเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี 7 โรคเอดส์ 8 พฤติกรรมวัยรุ่น 9 สารเคมีตกค้างในร่างกาย 10 ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่เหมาะสม

5 ร้อยละ ที่มา : 43 File อัตราความชุก(Prevalence)ของโรคDM/HT จังหวัดเลย
ปี เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ระดับประเทศ NHES ปี 52 DM= 6.9 ,HT= 21.4 ร้อยละ ที่มา : 43 File

6 อัตราการเกิดโรค(Incidence) DM-HT จังหวัดเลย ปี 2552 – 2557 เทียบกับประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ร้อยละ ที่มา : 21 File /รง. DM-HTจังหวัดเลย

7 ปี 2557 กับ การขับเคลื่อนงาน NCD

8 บูรณาการงานที่เกี่ยวข้องใน สสจ. ยาเสพติดและสุขภาพจิต
คบส. NCD/ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาฯ พัฒนาคุณภาพฯ แพทย์แผนไทย กลุ่ม วัยทำงาน อนามัย สวล. อุบัติเหตุ สุขภาพภาคประชาชน งานประกันสุขภาพ ยาเสพติดและสุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ ทันตฯ

9 การขับเคลื่อนงาน NCD ด้านการสนับสนุน ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ
พัฒนา/ทบทวนคู่มือและแนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพคลินิกบริการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงาน พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของจังหวัด ภายใต้แผนงานโครงการ “รักเลย รักสุขภาพ” ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการ ระดับจังหวัด/อำเภอ บริหารจัดการเชิงระบบโดย System Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ และ Case & Care Manager ระดับอำเภอ/ตำบล มีทีมบุคลากร/เครือข่ายการดำเนินงานทุกระดับทั้งในและนอกหน่วยงานสาธารณสุข มีการขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสาธารณะ ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมาย / มาตรการทางสังคม พัฒนาระบบข้อมูลและรายงาน ระบบควบคุม ติดตามที่มีประสิทธิภาพ ด้านข้อมูล ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรในการดำเนินงาน การติดตาม กำกับการดำเนินงาน

10 กระบวนการพัฒนางาน NCD
การนำองค์กร NCD Management Loei การวางแผนและบริหารเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ภาคีเครือข่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ ผลลัพธ์การดำเนินงาน

11 กระบวนการพัฒนางาน NCD
การนำองค์กร กำหนดเป็นนโยบายจังหวัด (รักเลย รักสุขภาพ) โดย ผวจ.เลย นพ.สสจ.เลย ผวจ.เลย

12 ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ร่วมสร้าง สุขภาพคนจังหวัดเลย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รักเลย รักสุขภาพ เมืองเลยน่าอยู่ คนเลย สุขภาพดี แข็งแรง

13 รักเลย รักสุขภาพ พฤติกรรม 3 อ 2 ส
อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ บุคคล พฤติกรรมสุขภาพดี ต้นแบบสุขภาพ ทุกองค์กร ขับเคลื่อน สื่อสารสาธารณะ ประชาสัมพันธ์กระแส “รักเลย รักสุขภาพ” -การประชาสัมพันธ์ข้อความ เช่น พิมพ์ต่อท้ายหนังสือราชการ เชิงสัญลักษณ์ เช่น เสื้อมี LOGO รักเลย รักสุขภาพ ตรวจคัดกรอง ภาวะเสี่ยงสุขภาพ สนับสนุนสร้างสุขภาพ งบกองทุนสุขภาพตำบล งบของหน่วยงาน/องค์กร องค์กร ชุมชน หมู่บ้านต้นแบบไร้พุง 3 อ 2 ส

14 การนำองค์กร ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการ NCD Board จังหวัด /อำเภอ บริหารจัดการเชิงระบบโดย System Manager ระดับจังหวัด/อำเภอ และ Case & Care Manager ระดับอำเภอ/ตำบล การสื่อสารไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกระดับ ประสาน/ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

15 การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ภาคีเครือข่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา NCD จังหวัด อำเภอ ตำบล กำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน วิเคราะห์และนำผลการประเมิน/บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สู่การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพต่อเนื่อง การวางแผนและบริหาร เชิงกลยุทธ์ ติดตามกำกับการดำเนินงานของพื้นที จัดเวทีเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น มีการสื่อสาร/ ให้ข้อมูลข่าวสาร/คืนข้อมูล ประเมินติดตาม วิเคราะห์/ปรับปรุงพัฒนา การมุ่งเน้นผู้รับบริการ/ภาคีเครือข่าย/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ประชาชน

16 มีข้อมูลสถิติ สถานการณ์ของโรค เพื่อการบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนาคุณภาพบริการ
วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยความสำเร็จ พัฒนา/นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ จัดเก็บองค์ความรู้ นวัตกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวัด วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้

17 บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบ
จัดกิจกรรมเสริมพลัง สร้างแรงจูงใจ - ประกวด 5 ส. - รางวัลบุคคลต้นแบบทุกเดือน การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล บุคลากรเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านสุขภาพ พัฒนาศักยภาพบุคลากร - อบรม Care manager - การพัฒนาระบบข้อมูล

18 ออกแบบระบบที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น จัดสรรหรือบริหารจัดการทรัพยากรให้เหมาะสม สนับสนุน/พัฒนาความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย/ร่วมดำเนินงานในชุมชน ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมาย / มาตรการทางสังคม ออกแบบระบบที่สนับสนุนการดำเนินงาน การจัดการกระบวนการ ออกแบบระบบที่สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาระบบข้อมูล ที่เชื่อมโยงจังหวัด อำเภอ ตำบล มีคู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน มีระบบส่งต่อที่เชื่อมโยงทุกระดับ ลดแออัดผู้ป่วย DM/HT จาก รพ.สู่ รพ.สต และพัฒนาด้านคุณภาพ ลดความรุนแรงของผู้ป่วย DM/HT โดยใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี

19 ผลลัพธ์การดำเนินงาน หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลสุขภาพดี วิถีชีวิตไทย
ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง คลินิก DPAC คุณภาพ CKD clinic คุณภาพ คลินิก NCD คุณภาพ ผู้ป่วย DM/HT รายใหม่ลดลง ผู้ป่วย DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ผู้ป่วย HT ที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ผู้ป่วย DM-HT ที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต เท้า ฟัน ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มขึ้น ผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์การดำเนินงาน

20 ผลการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ ปี 2557
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 ไม่ผ่านเกณฑ์ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม คะแนน < 72 72-85 86-95 (แห่ง) - 2 8 4

21 สรุปบทเรียน จากปี 2557 การออก NCD สัญจร ตามอำเภอ ต่างๆ ก่อนเริ่มดำเนินงานจัดทำแผนงาน โครงการ เป็นสิ่งที่ดี สำหรับพื้นที่ ซึ่งพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล รู้ Gap พร้อมทั้งวางแผนในการพัฒนา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย ผู้บริหารรับทราบ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และจัดการแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ NCD Board ระดับจังหวัด อำเภอ ควรมีการพูดคุย ประชุม กันอย่างน้อย 2 เดือน/ครั้ง เพื่อวางแผน กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง System manager Case/care Manager ระดับอำเภอ ตำบล ควรทราบบทบาทของตนเอง

22 สรุปบทเรียน จากปี 2557 การจัดกิจกรรมในแผนงาน โครงการ ควรดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่วางไว้ กิจกรรมบางอย่าง เช่น การคัดกรอง DM/HT ควรทำให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อไปได้ กิจกรรมบางอย่างควรบูรณาการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน เช่น การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า และช่องปาก

23 สรุปบทเรียน จากปี 2557 การประเมินต่างๆ เช่น NCD คุณภาพ ,CKD Clinic ทำให้แต่ละพื้นที่มีความตื่นตัว และดำเนินงานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งในปี 2558 ในระดับทีมประเมิน คงต้องมีการทบทวน ทีม และเครื่องมือประเมินเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพต่อไป ระบบข้อมูล ถ้ามีปัญหาตรงประเด็นใด ให้พูดคุย สอบถามทางช่องทางต่างๆ ได้ทันที จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และเมื่อมีการคืนข้อมูลให้ตรวจสอบ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขและส่งคืนข้อมูลกลับให้จังหวัดทันที

24 การขับเคลื่อนงาน NCD ปี 2558

25 GOAL NCD คุณภาพ ทำได้ดีแล้ว ทำแล้วแต่ยังไม่ดี ยังไม่ได้ทำ
P D C A ทำได้ดีแล้ว คงไว้พัฒนาต่อ ทิศทางและนโยบาย ระบบสารสนเทศ ปรับระบบและกระบวนการบริการ ทำแล้วแต่ยังไม่ดี หา GAP ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ยังไม่ได้ทำ วางแผน จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

26 ประเด็นพัฒนา ปี 58 นโยบายจังหวัด (รักเลย รักสุขภาพ) โดย ผวจ.เลย
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดย NCD Board จังหวัด อำเภอ NCD สัญจร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจชี้แจงนโยบายและรับทราบ ปัญหา อุปสรรค พท.ได้วิเคราะห์ข้อมูล รู้ GAP และมีแนวทางปิด GAP คัดกรอง CVD ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ขยายองค์กรต้นแบบไร้พุงสู่หน่วยบริการอื่นที่ไม่ใช่ สธ. อำเภอละอย่างน้อย 1 แห่ง การพัฒนาศักยภาพ Selt Management ประเด็นพัฒนา ปี 58 เน้นคุณภาพการรักษาผู้ป่วย DM-HT ที่ส่งรับการรักษาที่ รพ.สต. พัฒนาโปรแกรม แปรผล/วิเคราะห์ข้อมูลจอตา (Retina Diag) เน้นการดำเนินงานด้านคุณภาพ พัฒนาทีมประเมินด้านคุณภาพ NCD คุณภาพ, CKD คุณภาพ DPAC คุณภาพ CKD Clinic คุณภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคในหมู่บ้าน/ตำบลจัดการสุขภาพ สรุปบทเรียน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม กำกับการดำเนินงาน

27 บูรณาการ ใน Setting กลุ่มวัยทำงาน
เป้าประสงค์หลัก :วัยทำงานปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจ เป็นสุข - คลินิก NCD,DPAC,CKD คุณภาพ - คลินิก Asthma/COPD - คลินิกอดเหล้า/ บุหรี่ -สุขภาพจิต - ระบบสุขภาพอำเภอ --จัดระบบข้อมูล: IS 43 แฟ้ม - M&E - ตำบลจัดการสุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้กฎหมาย -อุบัติเหตุจราจร Population Approach Individual Approach 1.ขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ /Healthy Workplace (3อ. 2ส. , 3ม. 2ย. 1ร.) 2 บังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุกหน่วยงานในระดับอำเภอ ตำบล 1.พัฒนาคลินิก -NCD / DPAC/CKDคุณภาพ -Asthma/COPD -อดเหล้า/ บุหรี่ -สุขภาพจิต 2.พัฒนาการจัดการความเสี่ยง CVD 1.มาตรการ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยง ในประชากร 2. มาตรการ พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค มาตรการสนับสนุน กรม กองต่างๆ/สสจ. /คปสอ.

28 ปีงบประมาณ 2558 ทำอะไร จัดทำแผน/อนุมัติแผน (ก.ย. – ต.ค.57)
จัดทำแผน/อนุมัติแผน (ก.ย. – ต.ค.57) พื้นที่ทุกแห่งเริ่มดำเนินการตามแผน 1 ต.ค.57 การคัดกรอง DM-HT

29 การคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ตา เท้า ช่องปาก

30 NCD สัญจร (ครบทุกแห่งภายในเดือน ต.ค.57)

31 พัฒนาศักยภาพ จนท.ทุกระดับ Selt management (24 ตุลาคม 57)

32 องค์กรต้นแบบไร้พุง จนท.สธ.เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (เริ่มดำเนินการ พ.ย.57)

33 พื้นที่ Selt Assagement เดือน ธันวาคม 57
ทีมจังหวัดลงประเมินรอบแรกในเดือน มกราคม 58 .NCD คุณภาพ .CKD คลินิก .DPAC คุณภาพ .องคฺกรต้นแบบไร้พุง ที่ขยายเพิ่ม 1 องค์กร กำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน

34 SIIIM: กรอบการพัฒนาและติดตามประเมินผล
Structure: การจัดให้มี NCD board และ System manager ในระดับจังหวัด และอำเภอ มี case manager ใน รพ.ทุกแห่งและ Care สถานบริการ Information: ใช้โปรแกรม HOSxP ส่งออก 43 แฟ้ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Disease surveillance มีการคืนข้อมูลให้พื้นที่ตรวจสอบเป็นระยะ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับปรุง การดำเนินงาน Intervention/Innovation: มีการออกแบบระบบสนับสนุนการดำเนินการในพื้นที่ ทุกกลุ่ม(ปกติ เสี่ยง ป่วย)และแต่ละพื้นที่รวบรวมผลงานนวัตกรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Integration: มีการบูรณาการทั้งในและนอกหน่วยงาน สธ. M & E: มี KPI ทั้งในระดับ จว./เขต/สธ.มีการกำกับติดตามประเมินผลหลากหลายรูปแบบ เป็นระยะๆ

35 พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ระดับดีมากขึ้นไป ทุกแห่ง
ในส่วนที่ทำได้ดีแล้วคงไว้และพัฒนาต่อไป ในส่วนที่ทำแล้วแต่ยังไม่ดี หา GAP และ แก้ไข ในส่วนที่ทำไม่ได้ ทำแผน หาแนวทางดำเนินงานต่อไป

36 เกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ
ใช้เป็นแนวทางประเมินตนเอง เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาระบบงาน เกณฑ์คลินิก NCD คุณภาพ Process indicators Outcome indicators

37 ขอมอบ สุขภาพดี รักเลย รักสุขภาพ

38 ถ้าวันนี้เหนื่อยแล้วสู้ไม่ไหว ยังมีแสงของวันต่อไป
แสงอาทิตย์ ยามเช้า บอกให้เรา สู้ ต่อไป ถ้าวันนี้เหนื่อยแล้วสู้ไม่ไหว ยังมีแสงของวันต่อไป เป็นกำลังใจ ให้เราทุกวัน

39 สวัสดี ขอขอบคุณทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ จังหวัดเลย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google