งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
การขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิต ด้วยกลไกทางกฎหมาย ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 โครงการการขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ. ร. บ
โครงการการขับเคลื่อนการบังคับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิต ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในเขตบริการสุขภาพที่10 ตาม พรบ. เข้ารับบริการทุกคน มีรูปแบบชัดเจนในการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชตาม พรบ. ในเขตบริการสุขภาพที่ 10 เป้าหมาย รวม 102 คน รายละเอียด คือ 1) ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต - สสจ = 5 คน - รพศ./รพท./รพช = 71 คน 2) ทีมสหวิชาชีพรพ.พระศรีมหาโพธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช พรบ. = 6 คน 3) วิทยากร/คณะทำงาน = 10 คน 4) ตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัด 5 จังหวัด = 5 คน 5) ตัวแทนจากพมจ จังหวัด = 5 คน

14 ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีการบังคับใช้ พรบ
ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีการบังคับใช้ พรบ. สุขภาพจิตในการดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ (เดือนธันวาคม 2557) พื้นที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด จำนวน 71 แห่ง สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

15 กลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย กลุ่มเป้าหมาย 102 คน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามระบบ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ 5 จังหวัด (อุบลฯ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย รพศ./รพท./รพช 71 แห่ง

16 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย (ธันวาคม 2557) กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ (ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558) กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียน (นิเทศงาน มีนาคม และสรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2558)

17 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google