งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และ ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในเขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และ ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในเขตบริการสุขภาพที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13  ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และ ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในเขตบริการสุขภาพที่ 10 ตาม พรบ. เข้ารับบริการทุกคน  มีรูปแบบชัดเจนในการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชตาม พรบ. ในเขตบริการสุขภาพที่ 10  เป้าหมาย รวม 102 คน รายละเอียด คือ 1) ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต - สสจ. = 5 คน - รพศ./ รพท./ รพช = 71 คน 2) ทีมสหวิชาชีพรพ. พระศรีมหาโพธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช พรบ. = 6 คน 3) วิทยากร / คณะทำงาน = 10 คน 4) ตัวแทนตำรวจภูธรจังหวัด 5 จังหวัด = 5 คน 5) ตัวแทนจากพมจ. 5 จังหวัด = 5 คน

14  ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ร้อยละ 50 ของจังหวัดมีการบังคับใช้ พรบ. สุขภาพจิตในการดูแลผู้มีความผิดปกติทางจิตได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2558 ( เดือนธันวาคม 2557)  พื้นที่ดำเนินการ : โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ในเขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด จำนวน 71 แห่ง สถานที่ดำเนินการ : ห้องประชุม 50 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหา โพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

15 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย กลุ่มเป้าหมาย 102 คน กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามระบบ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ 5 จังหวัด ( อุบลฯ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร ) กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการ ดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมาย รพศ./ รพท./ รพช 71 แห่ง

16 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดำเนินงาน สุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย ( ธันวาคม 2557) กิจกรรมที่ 2 การดำเนินงานตามระบบที่วางไว้ ( ธันวาคม 2557 – กันยายน 2558) กิจกรรมที่ 3 การนิเทศติดตามการดำเนินงานและสรุปผลการ ดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียน ( นิเทศงาน มีนาคม 2558 และสรุปผลการดำเนินงาน กันยายน 2558)

17


ดาวน์โหลด ppt  ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และ ศูนย์ฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชในเขตบริการสุขภาพที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google