งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ จำนวน ๒๔๖ ประเด็น 1 ข้อมูลสรุป ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๓๐ นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ จำนวน ๒๔๖ ประเด็น 1 ข้อมูลสรุป ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๓๐ นาที"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ จำนวน ๒๔๖ ประเด็น 1 ข้อมูลสรุป ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๓๐ นาที โดย คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ

2 จำนวนประเด็นความคิดเห็น จำแนกรายคณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ 2 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ

3 3 จำนวนประเด็นความคิดเห็นจำแนกตามโครงร่างรัฐธรรมนูญ

4 4 รายละเอียดประเด็นความคิดเห็นทางสถิติโดยสรุปจำแนกตามโครงร่างรัฐธรรมนูญ

5 บททั่วไป “ประเด็น ขอบเขตความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่ควรระบุ ไว้ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความคุ้มครองของรัฐธรรมนูญ รวม ๔ ประเด็น คือ (๑) ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณี ระหว่างประเทศ (๒) บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตาม กฎหมาย (๓) ประชาชนที่อาศัยในประเทศไทย ไม่ว่าเหล่ากำเนิด สีผิว เพศสภาพ ภาษา ชาติพันธุ์ สัญชาติ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความ คุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญเสมอกัน” (๔) คนสัญชาติไทยย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ใน หรือนอกประเทศไทย” -คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส- 5 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ

6 ภาคที่ ๑ พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวดที่ 1 พระมหากษัตริย์ 0 ประเด็น หมวดที่ 2 ประชาชน 43 ประเด็น ส่วนที่ 1 : ความเป็นพลเมือง ส่วนที่ 2 : สิทธิ เสรีภาพ ของพลเมือง ส่วนที่ 4 : การมีส่วนร่วม ทางการเมือง ส่วนที่ 5 : การมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ ส่วนที่ 3 : หน้าที่พลเมือง 4.65% 65.12% 16.28% 6.98% 4.65% 6 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ

7 ภาคที่ ๒ ผู้นำการเมืองที่ดี และสถาบันการเมือง ๑๓๓ ประเด็น 3.01% 61.65% 3.76% 9.02% 1.50% 12.03% 9.02% 7 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ

8 ภาคที่ ๓ นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ๓๓ ประเด็น 16 ประเด็น 48.48% 17 ประเด็น 51.52% 8 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ

9 ภาคที่ ๔ การปฏิรูปและการสร้าง ความปรองดอง ๓๕ ประเด็น หมวดที่ 2: การสร้างความ ปรองดอง 33, 94.29% 9 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ หมวดที่ 1 : การปฏิรูปเพื่อลด การเหลื่อมล้ำและสร้างความ เป็นธรรม 2, 5.71%

10 บทเฉพาะกาล “ในวาระเริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการ แผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป เป็นครั้งแรกตาม รัฐธรรมนูญนี้ ดำเนินการจัดทำกฎหมายที่ให้มีองค์การ คุ้มครองผู้บริโภคเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในหนึ่งปีนับ แต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา และรัฐสภาต้องดำเนินการ พิจารณากฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ วันที่มีการเสนอ โดยหากรัฐบาลหรือรัฐสภา ไม่สามารถ ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ จะต้องชี้แจงอธิบาย เหตุผลต่อสาธารณชน หรือต่อรัฐสภาในกรณีที่เป็นรัฐบาล รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ” -คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค- 10 คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ


ดาวน์โหลด ppt สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการ ๑๘ คณะ จำนวน ๒๔๖ ประเด็น 1 ข้อมูลสรุป ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๒.๓๐ นาที

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google