งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ. ศ วั

2 รายงานผลเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ วาระที่ ) งบตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ. ศ ) งบกลาง : ครม. สัญจร, งบ กปร. ปี 2556 หัวข้อ หัวข้อ สรุป ผลการบันทึกข้อมูลระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ 2556 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ ) เงินกันเหลื่อมปี

3 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1

4 เดือน ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย เป้าหมาย กรมฯ 10.50%17.50%25.00%33.00%41.00%52.00%61.00%70.00%86.00% - เป้าหมาย สชป %12.74%28.85%48.52%68.04%84.43%95.26%99.14%100% - ผลเบิกจ่าย สชป %10.01%14.35%27.30%40.83%71.22%75.51%78.40%96.85% เป้าหมาย และ ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ข้อมูล ผลเบิกจ่าย วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1

5 เดือน ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย ผลเบิกจ่าย สชป %10.01%14.35%27.30%40.83%71.22%75.51%78.40%96.85% - ลำดับที่ ของ สชป ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ( ระดับ สชป. ) จากระบบ online ข้อมูล ผลเบิกจ่าย ณ วันจันทร์ที่ 30 ก. ย สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1

6 ผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ. ศ ( ระดับ โครงการฯ ) จากระบบ online 92.8 % เป้าหมาย กรมฯ 86.0% ค่าเฉลี่ย กรมฯ 84.6% 100 % 93.8 % 91.6 % 99.9 % 94.9 % 93.3 % 99.9 % 100 % 99.8 % 96.8 % ข้อมูล ผลเบิกจ่าย ณ วันจันทร์ที่ 30 ก. ย % สูงกว่า เป้าหมายกรมฯ (86.0%) สูงกว่า เป้าหมายกรมฯ (86.0%) แต่มีเงินกันเหลื่อมปี สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1

7 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1 หนังสือกรมบัญชีกลาง อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2556

8 ที่โครงการ รวมเงิน กันฯ ( ล้าน บาท ) เงินกันเหลื่อมปี 2556 ( ล้าน บาท ) หมายเหตุ 1.) งบ ตาม พรบ. 2.) งบ กลาง ครม. สัญจร 3.) งบ กลาง กปร. รวม ชป. อุตรดิตถ์ ) ปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านธรรม วงศ์ : 4,600, ) ฝายห้วยน้ำต๊ะ 2 : 19,844, ชป. พิษณุโลก ) แก้มลิงคลองกรุงกรักฯ : 15,657, ) ฝายวังสัจธรรมฯ : 6,451, ชป. พิจิตร ) ก่อสร้างบ้านพัก 8 ครอบครัว : 2,000, ) ขุดลอกคลองห้วยแก้วฯ : 19,692, ชป. นครสวรรค์ ) สถานีสูบน้ำบ้านหนองตะนิวฯ : 5,655, ) ระบบส่งน้ำบ้านเนินศาลาฯ : 8,900, ท่าบัว ) ประตูระบายน้ำปากคลอง DR.7 : 2,698, ) ค่าขยายเขตไฟฟ้าประตู DR.7 : 456, เขื่อนแคว น้อยฯ ) ปรับปรุงอุปกรณ์พฤติกรรม เขื่อนฯ : 2,639, ส่วนกลาง สชป ) ค่าควบคุมฯ ขุดลอกห้วยแก้ว ฯ : 19,692,000.- สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1 สรุปภาพรวม เงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

9 ที่โครงการ ลูกจ้าง ฯ ( คน ) ค่าจ้างฯ ( บาท ) หมายเหตุ รวม 714 2,850,964 1 ชป. นครสวรรค์ ,0 96 ค่าจ้างชั่วคราว “ ตก เบิก ” 2 ดงเศรษฐี , จาก อัตรา บาท / วัน 3 ท่าบัว 2721,576,045 - เป็น อัตรา บาท / วัน 4 เขื่อนแคว น้อยฯ , ก่อสร้าง ,2 90 สรุป ผลการเบิกจ่าย รายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 1 ค่าจ้างชั่วคราว “ ตกเบิก ” ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

10 สรุป ผลการบันทึกข้อมูลระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 2

11 สรุป ผลการบันทึกข้อมูลระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 2 ตัวชี้วัด กรอกข้อมูล 44 ช่อง ส่วนที่ 1 : 38 ช่อง ส่วนที่ 2 : 6 ช่อง

12 สรุป ผลการบันทึกข้อมูลระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 2 ลำดับที่ 3 คะแนน คะแนน ในภาพรวม ของ สชป.3 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

13 สรุป ผลการบันทึกข้อมูลระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 2 คะแนน เป็นรายโครงการฯ ปีงบประมาณ พ. ศ

14 สรุป ผลการบันทึกข้อมูลระบบติดตาม Online ปีงบประมาณ 2556 หัวข้อที่ 2 ผลการบันทึกข้อมูล เป็นรายโครงการฯ ปีงบประมาณ พ. ศ

15


ดาวน์โหลด ppt ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนัก ชลประทานที่ 3 วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ. ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนัก ชลประทานที่ 3 วาระที่ 3.1 : สรุป รายงาน ผลการเบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google