งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1. น. ส. มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10 2. น. ส. สุนิสา พิสัยเลิศ เลขที่ 2 ม.4.10 3. น. ส. ประภัสสร แซ่ดู่ เลขที่ 38 ม.4.10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1. น. ส. มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10 2. น. ส. สุนิสา พิสัยเลิศ เลขที่ 2 ม.4.10 3. น. ส. ประภัสสร แซ่ดู่ เลขที่ 38 ม.4.10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1. น. ส. มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10 2. น. ส. สุนิสา พิสัยเลิศ เลขที่ 2 ม.4.10 3. น. ส. ประภัสสร แซ่ดู่ เลขที่ 38 ม.4.10

3 หน่วยที่ 1 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ( ตอนที่ 1) เทคโนโลยีมีองค์ประกอบสำคัญ 5 ส่วน ซึ่งแต่ ละส่วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเรียกว่าระบบ เทคโนโลยี (Technological System)

4 ตัวป้อน (Input) ตัวป้อน (Input) คือ ความต้องการของมนุษย์ (Need, Want) หรือปัญหาที่ต้องการหาคำตอบ เช่น ความต้องการที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค

5 กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) คือ ขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือตอบสยองต่อความต้องการ ซึ่ง จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change) จากทรัพยากรมาเป็น ผลผลิตหรือผลลัพธ์ขั้นตอนของกระบวนการจะประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความ ต้องการ เลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข ประเมินผล

6 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output or Outcome) คือ สิ่งที่ออกมาจากกระบวนการได้สิ่งของ เครื่องใช้หรือวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความ ต้องการของมนุษย์

7 ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resource) มีอยู่ ด้วยกัน 7 ด้าน ได้แก่ คน (Human) ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ (Data and Informations) วัสดุ (Materials) เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine and Tools) พลังงาน (Energy) ทุน (Capital) และทรัพย์สิน (Asset) เวลา (Time)

8 ปัจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางต่อ เทคโนโลยี (Consideration) ความหมายของ การออกแบบ ( ทางเทคโนโลยี ) “ หมายถึง การลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็น ขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสนองความ ต้องการ ” ดังนั้นการออกแบบ ( ทาง เทคโนโลยี ) จึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ของกระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ซึ่งประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการออกแบบ และ ปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล โดยที่ผลของการออกแบบ ( ทางเทคโนโลยี ) มี เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสนองความ ต้องการ ซึ่งผลผลิตอาจได้ผลออกมาในรูปของ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ (Product หรือ Process)

9 เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตมนุษย์ เทคโนโลยีเกิดจากความต้องการตามจุดมุ่งหมายของ มนุษย์ เพื่อส่งผลตามที่ตนปราถนา เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้และสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ พลังงานในการสร้างเทคโนโลยี เป็นต้น เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการคิด การแก้ปัญหา การทดลอง และการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์และวิธีการซึ่งได้มาจากกระบวนการนำ ความรู้และประสบการณ์โดยใช้เทคนิควิธีการตลอดจน ใช้ทักษะและทรัพยากรต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ไข ปัญหาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของ มนุษย์ให้ดีขึ้น มนุษย์ใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ ผลผลิต (Product) หรือวิธีการต่าง ๆเป็นกิจกรรมที่มุ่ง สนองจุดประสงค์ตามความพึงพอใจของมนุษย์

10 ปัจจัยที่ทำให้เกิดเทคโนโลยี ความจำเป็นในการดำรงชีวิตมนุษย์จำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลักได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค รวมไปถึง ปัจจัยอื่น ๆที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องชีวิตประจำวันอีก มากมาย ความต้องการอยู่รอดให้พ้นจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ทำให้มนุษย์ ต้องดิ้นรน ป้องกัน และหาวิธีการต่างๆทำให้เกิดเทคโนโลยีการตรวจจับ และพยากรณ์แผ่นดินไหว ความใฝ่รู้ของมนุษย์ทำให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยี ประเภทอุปกรณ์และเครื่องมือ ต้องการความบันเทิงและการพักผ่อน ซึ่งเป็นธรรมชาติ ของมนุษย์ที่ชอบกิจกรรมบันเทิงจึงทำให้เกิด เทคโนโลยีเพื่อสนองตอบความต้องการ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เป็นสิ่งที่ ผลักดันให้มีการคิดค้นเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt สรุประบบเทคโนโลยี สมาชิกกลุ่ม 1. น. ส. มยุรี ริยะอุด เลขที่ 1 ม.4.10 2. น. ส. สุนิสา พิสัยเลิศ เลขที่ 2 ม.4.10 3. น. ส. ประภัสสร แซ่ดู่ เลขที่ 38 ม.4.10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google