งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการ ประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับ ตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการ ประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับ ตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการ ประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับ ตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554

2 ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์เครือข่าย บริการปฐมภูมิ (PCA) ในระดับ 5

3 ปัญหาที่พบ จนท. สอ. บางแห่งไม่เข้าใจรายละเอียด เกณฑ์การประเมิน นำปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาพิจารณา วางแผนปรับปรุง น้อย

4 ตัวชี้วัด 1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการพัฒนาสถานีบริการตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีมาก

5 ปัญหาที่พบ ประเมินตามมาตรฐาน 98 กิจกรรม ยังไม่ เรียบร้อย จนท. สอ. บางแห่งไม่เข้าใจรายละเอียด เกณฑ์การประเมิน นำปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาพิจารณา วางแผนปรับปรุง น้อย

6 ตัวชี้วัด 1.7 ระดับความสำเร็จในการจัดบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและ แพทย์พื้นบ้านตามมาตรฐาน กระทรวง สาธารณสุข

7 ปัญหาที่พบ ข้อมูลทะเบียนยาหมอพื้นบ้านไม่ เป็นปัจจุบัน มีแผนงานโครงการไม่ชัดเจน ขาดการจัดบริการ นวด อบ ประคบ

8 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละความครอบคลุมของผู้มีสิทธิใน ระบบหลักประกันสุขภาพ

9 ปัญหาที่พบ แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ขาดทะเบียนคุมความ ครอบคลุมเป็นรายเดือน

10 ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน ตามสิทธิประโยชน์

11 ปัญหาที่พบ ขาดการวิเคราะห์ สภาพการณ์ดำเนินงาน ขาดการสำรวจและสรุปผล ความรู้และสิทธิประโยชน์ บริการสุขภาพ ขาดทะเบียนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

12 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการกำกับ ดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

13 ปัญหาที่พบ ทะเบียนร้าน / แผง ไม่เป็น ปัจจุบัน มีเฉพาะภาพรวม อำเภอ ขาดสรุปผลการตรวจ SI2 ขาดการดำเนินงานตาม แผนงาน / โครงการ

14 ตัวชี้วัด 4.1 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สุขศึกษาระดับดี 1= พอใช้ 2 = ดี 3 = ดี มาก

15 ปัญหาที่พบ ไม่ได้นำผลการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐานงาน สุขศึกษามาวางแผนพัฒนา การขาดวางแผน / โครงการใน การดำเนินงานที่ชัดเจน

16 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่ เกิน ร้อยละ 5

17 ปัญหาที่พบ เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงปี 53 ยังไม่ได้รับ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ได้รับแจ้งผู้ป่วยรายใหม่ ขาดการประเมินผลตามช่วงเวลาที่ กำหนด

18 ตัวชี้วัด 4.4 หน่วยบริการสาธารณสุขมีระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อป้องกันทารกแรกเกิด น้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ในระดับ 3

19 ปัญหาที่พบ ขาดการจัดทำเวทีประชาคม และนำข้อมูลแม่และเด็กเข้าที่ ประชุมภาคเครือข่าย ขาดมาตรการทางสังคม

20 ตัวชี้วัด 4.5 หน่วยบริการมีระดับความสัมฤทธิ์ผลใน การดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพได้ มาตรฐาน ในระดับ 3

21 ปัญหาที่พบ ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อย โรงเรียนไม่ผ่านระดับทอง ขาดแผนพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย ขาดการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระดับตำบล

22 ตัวชี้วัด 4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากใน หญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก

23 ตัวชี้วัด 4.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

24 ตัวชี้วัด 4.9 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของ โรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ ร้อยละ80

25 ปัญหาที่พบ ขาดการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ขาดเอกสารหลักฐานการดำเนินงาน ตามแผนงาน เช่นหลักฐานการ สอบสวนโรค สรุปค่า HI ขาดการประสานงานการแจ้ง Case ผู้ป่วยวัณโรค ทำให้พื้นที่ไม่ทราบ

26 ตัวชี้วัด 4.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ความปลอดภัยด้านอาหาร

27 ปัญหาที่พบ ขาดการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาด้าน อาหารปลอดภัย ระดับตำบล แผนงาน ด้านอาหารปลอดภัยไม่ ชัดเจน

28 ตัวชี้วัด 5.1ร้อยละชุมชนที่มีระบบการจัดการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ชุมชนดีสุขภาพดีแบบพอเพียง

29 ปัญหาที่พบ ขาดการประเมินชุมชน / หมู่บ้าน ตามแบบประเมิน หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 7 ประเด็น ขาดการเก็บรวบรวม เอกสารดำเนินงานตาม เกณฑ์

30 ตัวชี้วัด 6.1 หน่วยงานมีระดับความสำเร็จในการ จัดทำระบบการควบคุมภายใน

31 ปัญหาที่พบ ขาดการจัดทำแบบ ติดตาม ปย.3

32 ตัวชี้วัด 6.2 หน่วยงานมีระดับความสำเร็จของระบบการจัดการ ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชยของส่วน ราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารราชการ

33 ตัวชี้วัด 6.3 หน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

34 ตัวชี้วัด 7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ บริหารยุทธศาสตร์สุขภาพตำบล

35 ปัญหาที่พบ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์และค่าน้ำหนักคะแนน ลงสู่เจ้าหน้าที่แต่ยังไม่ชัดเจน บางแห่งไม่มีแผนงานโครงการ รองรับยุทธศาสตร์

36 ตัวชี้วัด 8.1 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานผ่าน เกณฑ์มาตรฐานการจัดการสารสนเทศสุขภาพ

37 ปัญหาที่พบ ขาดการสืบค้นข้อมูลผู้ มารับบริการ โครงสร้างไฟล์ข้อมูลไม่ สมบูรณ์

38 ตัวชี้วัด 9.1 ระดับความสำเร็จของการประเมิน สมรรถนะและการพัฒนาที่พึงประสงค์ของบุคลากร สาธารณสุข

39 ปัญหาที่พบ ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ ยังไม่ตรงกัน ทำให้ - มีการใช้แบบประเมินไม่ เหมือนกัน - การวิเคราะห์ข้อมูลในฟอร์ม 2 ไม่ชัดเจน ยังขาดความเข้าใจในการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล

40 ตัวชี้วัด 9.2ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

41 ปัญหาที่พบ ขาดการจัดทำเอกสาร ลักษณะสำคัญขององค์กร

42 ตัวชี้วัด 9.3ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้เพื่อ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (วิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม)

43 ปัญหาที่พบ ขาดการกำหนดความรู้ที่ จำเป็นในการพัฒนาใน หน่วยงาน ขาดการรวบรวมองค์ความรู้ เป็นเอกสารและเผยแพร่ทาง web

44 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ประจำปี 2554

45 ผลการประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ 1 ปี 2554 ระดับดีเด่น (80-100) ระดับดีมาก (70-79) ระดับดี (60-69)

46


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการ ประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับ ตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google