งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554
สรุปผลการประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554

2 ตัวชี้วัด 1.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (PCA)ในระดับ 5

3 ปัญหาที่พบ จนท.สอ.บางแห่งไม่เข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
นำปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาพิจารณา วางแผนปรับปรุง น้อย

4 ตัวชี้วัด 1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีการพัฒนาสถานีบริการตามเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก

5 ปัญหาที่พบ ประเมินตามมาตรฐาน 98 กิจกรรม ยังไม่เรียบร้อย
จนท.สอ.บางแห่งไม่เข้าใจรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน นำปัญหาที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาพิจารณา วางแผนปรับปรุง น้อย

6 ตัวชี้วัด 1.7 ระดับความสำเร็จในการจัดบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและแพทย์พื้นบ้านตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข

7 ปัญหาที่พบ ข้อมูลทะเบียนยาหมอพื้นบ้านไม่เป็นปัจจุบัน
มีแผนงานโครงการไม่ชัดเจน ขาดการจัดบริการ นวด อบ ประคบ

8 ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละความครอบคลุมของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

9 ปัญหาที่พบ แบบคำขอกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ
ขาดทะเบียนคุมความครอบคลุมเป็นรายเดือน

10 ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานตามสิทธิประโยชน์

11 ปัญหาที่พบ ขาดการวิเคราะห์สภาพการณ์ดำเนินงาน
ขาดการสำรวจและสรุปผลความรู้และสิทธิประโยชน์บริการสุขภาพ ขาดทะเบียนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

12 ตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จของกระบวนการกำกับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

13 ปัญหาที่พบ ทะเบียนร้าน/แผง ไม่เป็นปัจจุบัน มีเฉพาะภาพรวมอำเภอ
ขาดสรุปผลการตรวจ SI2 ขาดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

14 ตัวชี้วัด 4.1 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขศึกษาระดับดี
1= พอใช้ 2 = ดี 3 = ดีมาก

15 ปัญหาที่พบ ไม่ได้นำผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษามาวางแผนพัฒนา การขาดวางแผน/โครงการในการดำเนินงานที่ชัดเจน

16 ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไม่เกิน ร้อยละ5

17 ปัญหาที่พบ เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงปี 53 ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่ได้รับแจ้งผู้ป่วยรายใหม่ ขาดการประเมินผลตามช่วงเวลาที่กำหนด

18 ตัวชี้วัด 4.4 หน่วยบริการสาธารณสุขมีระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก เพื่อป้องกันทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม ในระดับ 3

19 ปัญหาที่พบ ขาดการจัดทำเวทีประชาคม และนำข้อมูลแม่และเด็กเข้าที่ประชุมภาคเครือข่าย ขาดมาตรการทางสังคม

20 ตัวชี้วัด 4.5 หน่วยบริการมีระดับความสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีคุณภาพได้มาตรฐาน ในระดับ 3

21 ปัญหาที่พบ ผู้บริหารให้ความสำคัญน้อย โรงเรียนไม่ผ่านระดับทอง
ขาดแผนพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ขาดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับตำบล

22 ตัวชี้วัด 4.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงมีครรภ์และเด็กเล็ก

23 ตัวชี้วัด 4.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

24 ตัวชี้วัด 4.9 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ ร้อยละ80

25 ปัญหาที่พบ ขาดการประเมินตนเองตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ขาดเอกสารหลักฐานการดำเนินงานตามแผนงาน เช่นหลักฐานการสอบสวนโรค สรุปค่า HI ขาดการประสานงานการแจ้ง Case ผู้ป่วยวัณโรค ทำให้พื้นที่ไม่ทราบ

26 ตัวชี้วัด 4.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร

27 ปัญหาที่พบ ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านอาหารปลอดภัย
ระดับตำบล แผนงานด้านอาหารปลอดภัยไม่ชัดเจน

28 ตัวชี้วัด 5.1ร้อยละชุมชนที่มีระบบการจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์ชุมชนดีสุขภาพดีแบบพอเพียง

29 ปัญหาที่พบ ขาดการประเมินชุมชน/หมู่บ้าน ตามแบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 7 ประเด็น ขาดการเก็บรวบรวมเอกสารดำเนินงานตามเกณฑ์

30 ตัวชี้วัด 6.1 หน่วยงานมีระดับความสำเร็จในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน

31 ปัญหาที่พบ ขาดการจัดทำแบบติดตาม ปย.3

32 ตัวชี้วัด 6.2 หน่วยงานมีระดับความสำเร็จของระบบการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คำชมเชยของส่วนราชการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

33 ตัวชี้วัด 6.3 หน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

34 ตัวชี้วัด 7.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพตำบล

35 ปัญหาที่พบ มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และค่าน้ำหนักคะแนนลงสู่เจ้าหน้าที่แต่ยังไม่ชัดเจน บางแห่งไม่มีแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์

36 ตัวชี้วัด 8.1 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการสารสนเทศสุขภาพ

37 ปัญหาที่พบ ขาดการสืบค้นข้อมูลผู้มารับบริการ
โครงสร้างไฟล์ข้อมูลไม่สมบูรณ์

38 ตัวชี้วัด 9.1 ระดับความสำเร็จของการประเมินสมรรถนะและการพัฒนาที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุข

39 ปัญหาที่พบ ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะยังไม่ตรงกัน ทำให้
ความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะยังไม่ตรงกัน ทำให้ - มีการใช้แบบประเมินไม่เหมือนกัน - การวิเคราะห์ข้อมูลในฟอร์ม 2 ไม่ชัดเจน ยังขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

40 ตัวชี้วัด 9.2ระดับความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

41 ปัญหาที่พบ ขาดการจัดทำเอกสารลักษณะสำคัญขององค์กร

42 ตัวชี้วัด 9.3ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (วิชาการ/วิจัย/นวัตกรรม)

43 ปัญหาที่พบ ขาดการกำหนดความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาในหน่วยงาน
ขาดการรวบรวมองค์ความรู้เป็นเอกสารและเผยแพร่ทาง web

44 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ำหนักผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ ประจำปี 2554

45 ผลการประเมินยุทธศาสตร์รอบที่ 1 ปี 2554 ระดับดีเด่น (80-100) ระดับดีมาก (70-79) ระดับดี (60-69)

46 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมิน ยุทธศาสตร์สุขภาพระดับตำบล อำเภอเรณูนคร ปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google