งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปเวที อนาคตผู้ใช้แรงงานกับการปฏิรูปประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อนประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปเวที อนาคตผู้ใช้แรงงานกับการปฏิรูปประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อนประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปเวที อนาคตผู้ใช้แรงงานกับการปฏิรูปประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อนประชาชน

2 กล่าวเปิดเวทีและบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง การปฏิรูปประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนปารถนา ซึ่งที่สำคัญ คือทุกภาคส่วนต้องมีบทบาทในขั้นตอนเหล่านี้ ทั้งนี้ผู้ใช้ แรงงานเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่และมีบทบาทที่สำคัญใน ประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม งานบริการ หรือแม้แต่เกษตรกรรม ซึ่งคน เหล่านี้คือผู้ใช้แรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ การปฏิรูปประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทุกคนปารถนา ซึ่งที่สำคัญ คือทุกภาคส่วนต้องมีบทบาทในขั้นตอนเหล่านี้ ทั้งนี้ผู้ใช้ แรงงานเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่และมีบทบาทที่สำคัญใน ประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม งานบริการ หรือแม้แต่เกษตรกรรม ซึ่งคน เหล่านี้คือผู้ใช้แรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ดังนั้นการปฏิรูปประเทศไทยให้มีความมั่นคงและ เจริญก้าวหน้าตามระบอบประชาธิปไตย ก็ไม่สามารถ มองข้ามผู้ใช้แรงงานได้ และปัญหาหนึ่งของคนงานก็คือ ปัญหาด้านการเลือกตั้งที่ยังไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของ คนงาน ดังนั้นการปฏิรูปประเทศไทยให้มีความมั่นคงและ เจริญก้าวหน้าตามระบอบประชาธิปไตย ก็ไม่สามารถ มองข้ามผู้ใช้แรงงานได้ และปัญหาหนึ่งของคนงานก็คือ ปัญหาด้านการเลือกตั้งที่ยังไม่สอดคล้องกับชีวิตจริงของ คนงาน

3 กล่าวเปิดเวทีและบรรยายพิเศษ (ต่อ) โดย อาจารย์สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง โดย อาจารย์สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง ทั้งนี้ประเทศตะวันตกและยุโรปหลายประเทศกว่าจะมาถึง รูปแบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคกันมา มากมายจนถึงปัจจุบันภายใต้ข้อจำกัดที่ต่างกันออกไป เช่น สิทธิเลือกตั้งที่จำกัดทางเพศ หรือการให้สิทธิเลือกตั้งตาม ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ประเทศตะวันตกและยุโรปหลายประเทศกว่าจะมาถึง รูปแบบการเลือกตั้งที่เหมาะสมก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคกันมา มากมายจนถึงปัจจุบันภายใต้ข้อจำกัดที่ต่างกันออกไป เช่น สิทธิเลือกตั้งที่จำกัดทางเพศ หรือการให้สิทธิเลือกตั้งตาม ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การกระตุ้นให้ประชาชนรู้ถึงความเป็น พลเมืองของตนเอง ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สิ่งที่สำคัญกว่าคือ การกระตุ้นให้ประชาชนรู้ถึงความเป็น พลเมืองของตนเอง ทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

4 เวที “วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทย (ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม) ที่ส่งผลต่อผู้ใช้แรงงาน” เวที “วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศไทย (ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม) ที่ส่งผลต่อผู้ใช้แรงงาน” นำเสนอโดย นำเสนอโดย –คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงานอิสระ –ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย –คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณสุนี ไชยรส

5 คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา การปฏิรูปเราต้องมองภาพใหญ่ในระดับมหภาค ซึ่งต้องมอง โครงสร้างสังคมที่แบ่งเป็นสามส่วน คือ ภาคเศรษฐกิจ, การเมือง และสังคม ซึ่งโครงสร้างทั้ง ๓ ส่วนนี้ไม่เอื้อต่อผู้ใช้ แรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ การปฏิรูปเราต้องมองภาพใหญ่ในระดับมหภาค ซึ่งต้องมอง โครงสร้างสังคมที่แบ่งเป็นสามส่วน คือ ภาคเศรษฐกิจ, การเมือง และสังคม ซึ่งโครงสร้างทั้ง ๓ ส่วนนี้ไม่เอื้อต่อผู้ใช้ แรงงานที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ –ทางเศรษฐกิจ ความเป็นเสรีนิยมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ทำให้เกิด ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมาก –การเมือง ที่เป็นประชาธิปไตยแบบเน้นที่รูปแบบ แต่เมื่อดูเนื้อหาแล้ว ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะเป็นการกำหนดจากคนส่วนน้อย รัฐไทย จึงเป็นเวทีแห่งการช่วงชิงแบ่งปันผลประโยชน์ และอำนาจของชน ชั้นสูง ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองเช่นปัจจุบัน –สังคมและวัฒนธรรม ภายใต้ระบบศักดินา ถูกอุดมการหล่อหลอม ภายใต้การยอมจำนนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น มันเป็นการตอกย้ำกระบวนการ ผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำทางสังคม

6 คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ต่อ) การปฏิรูปคือการแก้โจทย์ทั้งสามอย่าง ได้แก่ การปฏิรูปคือการแก้โจทย์ทั้งสามอย่าง ได้แก่ –เศรษฐกิจ ตลาดเสรีที่ไม่เป็นประโยชน์ ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น Social Market Economy ซึ่งมีรัฐเข้าไปกำกับแทรกแซง การตลาดเพื่อความเป็นธรรม –การเมือง ต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมมากกว่านี้ ต้องไม่ใช่ การกำหนดจากเฉพาะคนในสภา ต้องเป็นประชาธิปไตยทางตรง ไม่ผูกขาดจากผู้มีอำนาจทางการเงิน ประชาธิปไตยแบบผู้แทนต้อง สะท้อนถึงความหลากหลายจากภาคส่วนต่างๆ –สังคมและวัฒนธรรม เราต้องเปลี่ยนคุณภาพของประชาชน ให้มี ความรู้เท่าทันทางการเมือง พัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมือง ต้องมี การพูดถึง Social Democracy

7 คุณศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ต่อ) สิ่งสำคัญที่สุดคือ คนงานขณะนี้มีการรวมตัวที่อ่อนแอ ดังนั้นเราต้องพัฒนาให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง เพื่อ สร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง เราต้องคิดรูปแบบใน การจัดตั้งใหม่ในลักษณะการผนึกรวมตัวกันระหว่าง สหภาพแรงงาน ภาคประชาชน และองค์กรเคลื่อนไหว ต่างๆ ในลักษณะของ “ขบวนการทางสังคม” ร่วมกันใน การขับเคลื่อนเพื่อกดดันเจรจากับภาครัฐ สิ่งสำคัญที่สุดคือ คนงานขณะนี้มีการรวมตัวที่อ่อนแอ ดังนั้นเราต้องพัฒนาให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง เพื่อ สร้างอำนาจในการเจรจาต่อรอง เราต้องคิดรูปแบบใน การจัดตั้งใหม่ในลักษณะการผนึกรวมตัวกันระหว่าง สหภาพแรงงาน ภาคประชาชน และองค์กรเคลื่อนไหว ต่างๆ ในลักษณะของ “ขบวนการทางสังคม” ร่วมกันใน การขับเคลื่อนเพื่อกดดันเจรจากับภาครัฐ และมีความเห็นว่ากระบวนการในการปฏิรูปขณะนี้ยังมี ข้อจำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน และมีความเห็นว่ากระบวนการในการปฏิรูปขณะนี้ยังมี ข้อจำกัดอยู่มาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วน

8 ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ การปฏิรูป คือ การสร้างสมดุลย์ใหม่ เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง การปฏิรูป คือ การสร้างสมดุลย์ใหม่ เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง ประชาธิปไตยต้องเป็นแบบทางตรงที่ควบคุมประชาธิปไตย แบบตัวแทนในปัจจุบัน เป็นประชาธิปไตยแบบเป็นส่วนร่วม ประชาธิปไตยต้องเป็นแบบทางตรงที่ควบคุมประชาธิปไตย แบบตัวแทนในปัจจุบัน เป็นประชาธิปไตยแบบเป็นส่วนร่วม สิทธิเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง สิทธิเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ต้องสร้างสถาบันที่เป็นทางการภายใต้กติกาที่เป็นทางการ (กฎหมาย) เพื่อลดการแทรกแซงจากอำนาจของชนชั้นนำ ต้องสร้างสถาบันที่เป็นทางการภายใต้กติกาที่เป็นทางการ (กฎหมาย) เพื่อลดการแทรกแซงจากอำนาจของชนชั้นนำ สร้างอำนาจประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง โดยประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วม สร้างอำนาจประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง โดยประชาชนเข้าไป มีส่วนร่วม

9 ผศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (ต่อ) โครงสร้างอำนาจทางการเมือง ได้แบ่งคนจำนวนมหาศาล ให้อยู่นอกโครงสร้างอำนาจทางการเมือง โครงสร้างอำนาจทางการเมือง ได้แบ่งคนจำนวนมหาศาล ให้อยู่นอกโครงสร้างอำนาจทางการเมือง โดยโครงสร้างอำนาจทางการเมืองปัจจุบัน เป็นลกัษณะ สามเหลี่ยมที่เอื้อผลประโยชน์การเมืองต่อกัน คือ โดยโครงสร้างอำนาจทางการเมืองปัจจุบัน เป็นลกัษณะ สามเหลี่ยมที่เอื้อผลประโยชน์การเมืองต่อกัน คือ –สถาบันประเพณี “การสร้างอุดมการณ์รัฐ ให้เป็นอุมดมการณ์ทาง สังคม ทำให้เกิดสัญลักษณ์ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมทางอำนาจ” –ระบบอำมาต “เป็นระบบที่มีความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันทาง ประเพณี โดยเป็นสื่อในการนำอุดมการณ์จากด้านบนมาใช้” –เครือข่ายผู้ทรงอิทธิพล ภายใต้ระบอบอุปถัมภ์ “ซึ่งจะเป็นผู้มี อิทธิพลและเป็นชนชั้นนำในชุมชน เข้าไปมีบทบาทใน กระบวนการต่างๆ และปัจจุบันได้พัมนาเข้าไปสู่ระบบการ ปกครองที่เป็นทางการมากขึ้น”

10 รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ศูนย์กลางการปฏิรูป คือ การปรับปรุงโครงสร้างอำนาจ โครงสร้างทางเศรษกิจ ซึ่งกรรมการและสมัชชาปฏิรูป ไม่ใช่ผู้แก้ปัญหาการปฏิรูปประเทศไทย แต่เป็นเพียงการจุด ประกายการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนออกมาแก้ไขปฏิรูป ปัญหาของตนเอง ศูนย์กลางการปฏิรูป คือ การปรับปรุงโครงสร้างอำนาจ โครงสร้างทางเศรษกิจ ซึ่งกรรมการและสมัชชาปฏิรูป ไม่ใช่ผู้แก้ปัญหาการปฏิรูปประเทศไทย แต่เป็นเพียงการจุด ประกายการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนออกมาแก้ไขปฏิรูป ปัญหาของตนเอง ปัญหาของผู้ใช้แรงงานแทบไม่ได้รับความสนใจจากภาค ส่วนต่างๆ ของสังคมเลย ปัญหาของผู้ใช้แรงงานแทบไม่ได้รับความสนใจจากภาค ส่วนต่างๆ ของสังคมเลย –นายทุน มองแรงงานเป็นภาระเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต –นักการเมือง/ผู้กุมอำนาจรัฐ ก็คือนายทุน –ผู้ใช้แรงงานเองก็ไม่ใช่ใจเรียนรู้ของวิวัฒนาการของโลกที่ เปลี่ยนไป คนงานให้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานล่วงเวลา

11 รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (ต่อ) ๖ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลต่อคนงาน ๖ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลต่อคนงาน –เราจะมีประชากรชราภาพมากขึ้น และรัฐบาลเองก็ยังไม่มีทิศทางที่ ชัดเจนในการรับมือต่อปัญหาของคนงานเอกชนที่ปลดเกษียณอายุ ๕๕ ปี ซึ่งภายใน ๑๕ ปี จะมีประชากร ๘๐ ล้านคน แต่มีวัยทำงานเพียง ๔๐ ล้านคน –จากนี้ไปทุกประเทศจะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณของตนเอง ก็จะ ลดรายจ่ายภาครัฐลงอาจจะมากถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อหลายประเทศ ลดงบประมาณจะลดการนำเข้า ก็จะทำให้ประเทศส่งออกอย่างเราเกิด ผลกระทบ ทำให้ค่าจ้างคนงานมีปัญหาและส่งผลต่อตลาดในประเทศ –กองทุนประกันสังคมในอนาคตอันใกล้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ การ ทำให้เงินเพิ่มคือการเพิ่มค่าจ้างคนงานเพื่อเพิ่มอัตราการสมทบ ต้องนำ แรงงานนอกระบบและข้ามชาติเข้าประกันสังคม

12 รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (ต่อ) ๖ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลต่อคนงาน (ต่อ) ๖ ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่มีผลต่อคนงาน (ต่อ) –การเปลี่ยนแปลงของผู้ออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้าง แต่การเลือกตั้งยังไม่สอดคล้องกับชีวิตคนงาน ดังนั้นการเลือกตั้ง ต้องสามารถใช้สิทธิในพื้นที่ทำงานเป็นสิ่งถูกต้อง –การเปลี่ยนแปลงของโลกในสิบปีนี้ อำนาจทางการเมืองจะย้ายมา อยู่ทางเอเซีย คือจีน และอินเดีย เพราะขณะนี้ระบบทุนนิยมมี ปัญหา แนวคิด Social Market Economy จึงกำลังจะกลับมา เป็นแนวทางปฏิรูปของเศรษฐกิจโลก –Global Warming จะทำให้เกิดการลดการผลิตภาคอุตสาหกรรม และกลับมาสู่ภาคเกษตรมากขึ้น

13 รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (ต่อ) การปฏิรูปประเทศไทย เราต้องปฏิรูปขบวนการ แรงงานก่อนให้มีเอกภาพของขบวนการแรงงาน ไม่ใช่เป็นขบวนการแรงงานที่แตกแยกและคาน อำนาจกันเองเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน การปฏิรูปประเทศไทย เราต้องปฏิรูปขบวนการ แรงงานก่อนให้มีเอกภาพของขบวนการแรงงาน ไม่ใช่เป็นขบวนการแรงงานที่แตกแยกและคาน อำนาจกันเองเช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน วาระในการปฏิรูปของกรรมการปฏิรูป มี ๑๔ หัวข้อ ซึ่งเรื่องของคนงานเป็นหนึ่งในนั้น วาระในการปฏิรูปของกรรมการปฏิรูป มี ๑๔ หัวข้อ ซึ่งเรื่องของคนงานเป็นหนึ่งในนั้น

14 คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ปัจจุบันสังคมเราถูกครอบโดยระบบจริงๆ ดังนั้นทิศ ทางการกำหนดการเปลี่ยนแปลงต้องเอื้อต่อความ มั่นคงในชีวิต ไม่ว่าการทำงานหรือการดำรงชีพ ซึ่ง ระบบตัวแทนในปัจจุบัน ไม่เป็นทางออกในการ ปฏิรูปได้จริง ดังนั้นเราจะจัดขบวนกันอย่างไร เพื่อ ร่วมกำหนดทิศทางของประเทศในการสร้างความ มั่นคงของความเป็นมนุษย์ตลอดชีวิต ปัจจุบันสังคมเราถูกครอบโดยระบบจริงๆ ดังนั้นทิศ ทางการกำหนดการเปลี่ยนแปลงต้องเอื้อต่อความ มั่นคงในชีวิต ไม่ว่าการทำงานหรือการดำรงชีพ ซึ่ง ระบบตัวแทนในปัจจุบัน ไม่เป็นทางออกในการ ปฏิรูปได้จริง ดังนั้นเราจะจัดขบวนกันอย่างไร เพื่อ ร่วมกำหนดทิศทางของประเทศในการสร้างความ มั่นคงของความเป็นมนุษย์ตลอดชีวิต ข้อเสนอในเรื่องหลักประกันทางสังคม มีความจำ เป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งภาคประชาชนก็ ต้องมีการขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอในเรื่องหลักประกันทางสังคม มีความจำ เป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งภาคประชาชนก็ ต้องมีการขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

15 คุณเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ช่องว่างระหว่างภาคประชาชน และคณะกรรมการปฏิรูปที่มี อยู่มีอยู่มาก เราต้องลดช่องว่างเหล่านี้ โดยการปรับขบวนให้ มีการเชื่อมต่อข้อเสนอ นำประเด็นข้อเสนอภาคประชาชน เข้ามาในการพิจารณาหาทางออก ภาคประชาชนก็ต้องวาง ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อผลักดันข้อเสนอเข้าไป อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวทีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ กลไก ปฏิรูปก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้น ช่องว่างระหว่างภาคประชาชน และคณะกรรมการปฏิรูปที่มี อยู่มีอยู่มาก เราต้องลดช่องว่างเหล่านี้ โดยการปรับขบวนให้ มีการเชื่อมต่อข้อเสนอ นำประเด็นข้อเสนอภาคประชาชน เข้ามาในการพิจารณาหาทางออก ภาคประชาชนก็ต้องวาง ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อผลักดันข้อเสนอเข้าไป อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวทีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ กลไก ปฏิรูปก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้น และต้องขับเคลื่อนให้คณะปฏิรูป ตั้งอนุกรรมการที่เป็น ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆที่มีความเข้าใจในสภาพปัญหาที่ ชัดเจน และต้องขับเคลื่อนให้คณะปฏิรูป ตั้งอนุกรรมการที่เป็น ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆที่มีความเข้าใจในสภาพปัญหาที่ ชัดเจน ที่สุดของการเปลี่ยนแปลง ประชาชนต้องเป็นผู้กำหนด อนาคตของตนเอง และต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับมัน ที่สุดของการเปลี่ยนแปลง ประชาชนต้องเป็นผู้กำหนด อนาคตของตนเอง และต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับมัน

16 เวทีนำเสนอ เวทีนำเสนอ “ข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน ต่อการปฏิรูปประเทศไทย” ต่อการปฏิรูปประเทศไทย” –คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย –คุณชาลี ลอยสูง ประธาน TEAM –คุณชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์ ประธานสหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินฯ ดำเนินรายการโดย คุณสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

17 ๑๐ ประเด็น ข้อเสนอ 1. รับรองอนุสัญญา ILO 87,98 2. ค่าจ้างที่เป็นธรรม 3. สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ทำงาน สถานประกอบการ 4. พรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 5. ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 6. ปฏิรูปประกันสังคม 7. ศูนย์เลี้ยงเด็ก 8. คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 9. คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 10. กองทุนประกันความเสี่ยง

18 “ความเห็นต่อข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน “ความเห็นต่อข้อเสนอของผู้ใช้แรงงาน จะทำอย่างไรให้ไปสู่ความป็นจริง…?” –รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ –คุณอัภยุทธ์ จันทรพา ผู้ประสานงานเครือข่ายสลัม ๔ ภาค ดำเนินรายการโดย คุณสาวิทย์ แก้วหวาน

19 รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ ข้อเสนอต่างๆ เป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนมานาน ดังนั้น ขณะนี้ควรมาพิจารณากันว่าที่เราไม่สามารถขับเคลื่อน จนบรรลุได้เพราะอะไร เป็นรายประเด็นไป ข้อเสนอต่างๆ เป็นข้อเสนอที่ขับเคลื่อนมานาน ดังนั้น ขณะนี้ควรมาพิจารณากันว่าที่เราไม่สามารถขับเคลื่อน จนบรรลุได้เพราะอะไร เป็นรายประเด็นไป ที่สำคัญคือเราเป็นเหยื่อของการครอบงำทางความเชื่อ มาอย่างยาวนาน ดังนั้นเราต้องสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไป และสร้างความเป็นเอกภาพของขบวนการแรงงาน ซึ่ง ต้องสร้างความเข้าใจของคนงานให้ตรงกันในประเด็น ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนเรื่อง นั้นๆ ที่สำคัญคือเราเป็นเหยื่อของการครอบงำทางความเชื่อ มาอย่างยาวนาน ดังนั้นเราต้องสลัดสิ่งเหล่านี้ออกไป และสร้างความเป็นเอกภาพของขบวนการแรงงาน ซึ่ง ต้องสร้างความเข้าใจของคนงานให้ตรงกันในประเด็น ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการขับเคลื่อนเรื่อง นั้นๆ

20 รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ จะทำอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ มีรายได้ที่ เพียงพอต่อการครองชีพและเลี้ยงดูครอบครัว ต้องไม่ ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆ การต่อสู้เรื่องค่าจ้างเป็นเป็น ค่าจ้างที่เป็นธรรม ไม่ใช่ต่อสู้แค่พอกินไปวันๆเท่านั้น จะทำอย่างไรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ มีรายได้ที่ เพียงพอต่อการครองชีพและเลี้ยงดูครอบครัว ต้องไม่ ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นๆ การต่อสู้เรื่องค่าจ้างเป็นเป็น ค่าจ้างที่เป็นธรรม ไม่ใช่ต่อสู้แค่พอกินไปวันๆเท่านั้น จะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งความมั่นคงในการทำงาน จะทำอย่างไรให้ได้มาซึ่งความมั่นคงในการทำงาน

21 คุณอัภยุทธ์ จันทรพา ทุกขบวนการภาคประชาชนต้องมีการจัดตั้งที่เข้มแข็ง และ พัฒนาจิตสำนึกทางชนชั้นขึ้นให้ได้ ทุกขบวนการภาคประชาชนต้องมีการจัดตั้งที่เข้มแข็ง และ พัฒนาจิตสำนึกทางชนชั้นขึ้นให้ได้ การพัฒนาองค์ความรู้ของมวลชนผ่านกระบวนการต่างๆ การพัฒนาองค์ความรู้ของมวลชนผ่านกระบวนการต่างๆ มิติทางวัฒนธรรมของภาคประชาชน มิติทางวัฒนธรรมของภาคประชาชน คนงานต้องสร้างเครือข่ายแนวร่วมการต่อสู้กับภาค ประชาชนและองค์กรเคลื่อนไหวอื่นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ ขบวนการต่อสู้ของคนงานให้เป็นขบวนการทางสังคม คนงานต้องสร้างเครือข่ายแนวร่วมการต่อสู้กับภาค ประชาชนและองค์กรเคลื่อนไหวอื่นอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ ขบวนการต่อสู้ของคนงานให้เป็นขบวนการทางสังคม ข้อเสนอที่สำคัญคือเรื่องรัฐสวัสดิการ สวัสดิการทางสังคม รวมถึงการเลือกตั้งในพื้นที่ทำงาน ข้อเสนอที่สำคัญคือเรื่องรัฐสวัสดิการ สวัสดิการทางสังคม รวมถึงการเลือกตั้งในพื้นที่ทำงาน

22 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล การผลักดันต้องมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนว่า อะไรจะเป็นเรื่องหลักหรือเรื่องรอง เพราะไม่ สามารถทำได้พร้อมกันหมด การผลักดันต้องมีการจัดลำดับความสำคัญก่อนว่า อะไรจะเป็นเรื่องหลักหรือเรื่องรอง เพราะไม่ สามารถทำได้พร้อมกันหมด –ประเด็นที่สำคัญคือ การเลือกตั้งตามข้อเสนอของพี่น้อง ผู้ใช้แรงงาน แต่มันก็จะติดในเรื่องแก้ไขกฎหมายที่จะ เป็นไปได้ยาก –ทางออกคือการขอให้บังคับใช้ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฏร์ ใน การขอย้ายทะเบียนบ้านที่เช่าอยู่

23 ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตกุล –เรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากประเทศ ไทยพัฒนาเศรษฐกิจโดยการกดค่าแรง เพื่อส่งเสริมการ ลงทุนจากต่างชาติ เป็นผลทำให้คนงานไม่พอครองชีพ ก็ เป็นผลต่อตลาดในประเทศ –การขึ้นค่าจ้างต้องมากกว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น และต้อง เปลี่ยนแนวคิดรัฐบาลในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนใน รูปแบบกดขี่แรงงานแบบนี้ ต้องเปลี่ยนการส่งเสริมการ ลงทุนในลักษณะ Productivities เป็นแรงงานที่มี คุณภาพมีฝีมือ –อีกเรื่องหนึ่งคือ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนประกันความ เสี่ยงของคนงาน กรณีที่ถูกเลิกจ้าง

24 ข้อเสนอ 5 ประเด็นของแรงงาน 1. รับรองอนุสัญญา ILO 87,98 67 คะแนน 2. ค่าจ้างที่เป็นธรรม50 คะแนน 3. สิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ทำงาน สถานประกอบการ48 คะแนน 4. พรบ.สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 44 คะแนน 5. ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 38 คะแนน 6. ปฏิรูปประกันสังคม 36 คะแนน 7. ศูนย์เลี้ยงเด็ก 24 คะแนน 8. คุ้มครองแรงงานนอกระบบ 13 คะแนน 9. คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ9 คะแนน 10. กองทุนประกันความเสี่ยง 8 คะแนน


ดาวน์โหลด ppt สรุปเวที อนาคตผู้ใช้แรงงานกับการปฏิรูปประเทศไทย วันเสาร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดย คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเพื่อนประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google